விநாயகர் அகவல் -2 (மூலமும் உரையும்)

(தொடர்ச்சி) vinayakar akaval of avuaiyAr with the commentary of Guhasri Racapati (in Tamil Script, unicode/utf-8 format) ஔவையார் அருளிச் செய்த விநாயகர் அகவல் (மூலமும் பு.பா.இரசபதி உரையும்) Acknowledgements: Our sincere thanks go to Mr. P.N. Kumar of Java for the preparation of th etext of the work "auvaiyAr aruLicceita vinAyakar akaval, kukasrI racapati uraiyuTan", amirtavarsini printers, chennai, 1954 … Continue reading விநாயகர் அகவல் -2 (மூலமும் உரையும்)

விநாயகர் அகவல் -1 (மூலமும் உரையும்)

vinayakar akaval of avuaiyAr with the commentary of Guhasri Racapati (in Tamil Script, unicode/utf-8 format) ஔவையார் அருளிச் செய்த விநாயகர் அகவல் (மூலமும் பு.பா.இரசபதி உரையும்) Acknowledgements: Our sincere thanks go to Mr. P.N. Kumar of Java for the preparation of th etext of the work "auvaiyAr aruLicceita vinAyakar akaval, kukasrI racapati uraiyuTan", amirtavarsini printers, chennai, 1954 . … Continue reading விநாயகர் அகவல் -1 (மூலமும் உரையும்)

ஸ்ரீ மஹாகணேச அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஓம் விநாயகாய நம:        ஓம் விக்னராஜாய நம:    ஓம் கௌரீபுத்ராய நம: ஓம் கணேஸ்வராய நம: ஓம் ஸ்கந்தாக்ரஜாய நம: ஓம் அவ்யயாய நம: ஓம் பூதாய நம: ஓம் தக்ஷாய நம: ஓம் அத்யக்ஷாய நம: ஓம் த்விஜப்ரியாய நம:     10 ஓம் அக்னிகர்ப்பச்சிதே நம: ஓம் இந்த்ரஸ்ரீப்ரியாய நம: ஓம் வாணீப்ரதாய நம: ஓம் அவ்யயாய நம: ஓம் ஸர்வஸித்திப்ரதாய நம: ஓம் ஸர்வ தனயாய நம: ஓம் ஸர்வரீப்ரியாய நம: ஓம் … Continue reading ஸ்ரீ மஹாகணேச அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி