தச திக்பாலகர்

தச திக்பாலகர்   பூர்வச்யாம் – கிழக்கில் – இந்த்ரன்  ஓம் லம் இந்த்ராயை நம: ஆக்னேயே – தென்கிழக்கில் – அக்னி ஓம் ரம் அக்னயே நம: தக்ஷிணஸ்யாம்—தெற்கில்- யமன் ஓம் யம் யமாய நம: நைர்ருத்யாம் – தென்மேற்கில் – நிருருதி ஓம் க்ஷம் நிருருதயே நம: பச்சிமாயாம் – மேற்கில் – வருணன் ஓம் வம் வருணாய நம: வாயவ்யாம்- வடமேற்கில் – வாயு ஓம் யம் வாயவே நம: உத்தரஸ்யாம் – … Continue reading தச திக்பாலகர்