ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹயக்ரீவ பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹயக்ரீவ பஞ்சரத்னம் ஜ்ஞாநாநந்தாமலாத்மா கலுகலுஷமஹர் தூல வாதூல நாமா ஸீமாடீதுதாத்ம பூமா மம தஹயவதநா தேவதா தாவிதாரி : யாதா ச்’வேதாப்ஜ மத்யம் ப்ரவிமல கமல ஸ்ரக்தா துக்தராசி: ஸ்மரே ஸாசாஜஸ்ரீராஜ ப்ரப்ருதிநுதிபதம் ஸம்பதம் ஸம்விதத்தாம்                                                           1   தாரா தாராதிநாத ஸ்படிக மணிஸுதா ஹீர ஹாராபி ராமா ராமா ரத்நாப்தி கந்யா குசலிகுச பரீரம்ப ஸம்ரம்ப தந்யா மாந்யா (அ)நந்யார்ஹ தாஸ்ய ப்ரணத ததி பரித்ரர்ண ஸத்ராத்ததீக்ஷா தக்ஷா ஸாக்ஷாத் க்ருதைஷா … Continue reading ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹயக்ரீவ பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி   ஓம் ஹயக்ரீவாய நம:  ஓம் மஹாவிஷ்ணவே நம:  ஓம் கேஶவாய நம:  ஓம் மதுஸூதநாய நம: ஓம் கோவிந்தாய நம: ஓம் புண்டரீகாக்ஷாய நம:  ஓம் விஷ்ணவே நம:  ஓம் விஶ்வம்பராய நம:  ஓம் ஹரயே நம: ஓம் ஆதித்யாய நம: 10   ஓம் ஸர்வ வாகீஶாய நம:  ஓம் ஸர்வாதாராய நம:  ஓம் ஸநாதநாய நம:  ஓம் நிராதாராய நம: ஓம் நிராகாராய நம: ஓம் … Continue reading ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவாஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவாஷ்டோத்தரம்   ஸ்ரீ லக்ஷ்மீஹயவதநாய நம:   ஹயக்ரீவோ மஹாவிஷ்ணு: கேஶவோ மதுஸூத ந: கோவிந்த: புண்டரீகாக்ஷோ விஷ்ணுர் விஶ்வம்பரோ ஹரி:                             1   ஆதித்யஸ் ஸர்வ்வாகீஶ: ஸர்வாதாரஸ் ஸநாதந: நிராதாரோ நிராகாரோ நிரீஶோ நிருபத்ரவ:                                                       2   நிரஞ்ஜநோ நிஷ்களங்கோ நித்யத்ருப்தோ நிராமய: சிதாநந்தமயஸ் ஸாக்ஷீ ஶரண்ய: ஸர்வதாயக:                                                    3   ஸ்ரீமான் லோகத்ரயாதீஶ: ஶிவஸ் ஸாரஸ்வதப்ரத: வேதோத்தர்த்தா வேதநிதி: வேதவேத்ய: ப்ரபூதந:                                                4   புண்ய: பூரயிதா புண்ய: புண்யகீர்த்தி: பராத்பர: பரமாத்மா … Continue reading ஸ்ரீ ஹயக்ரீவாஷ்டோத்தரம்