ஸ்ரீ ஸுதர்சநாஷ்டகம்

ஸ்ரீ ஸுதர்சநாஷ்டகம் ஸ்ரீமாந் வேங்கட நாதார்ய: கவிதார்க்கிக கேஸரீ வேதாந்தாசார்ய வர்யோமே ஸந்நிதத்தாம் ஸதாஹ்ருதி   ப்ரதிபடச்ரேணி பீஷண வரகுமஸ்தோம பூஷண - ஜநிபய ஸ்த்தாந தாரண ஜகதவஸ்த்தாந காரண - நிகில துஷ்கர்ம கர்சந நிகம ஸத்தர்ம தர்சந - ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந                                                    1   ஸுபஜகத்ரூப மண்டந ஸுரகணத்ராஸ கண்டந – ஸதமக ப்ரஹ்ம வந்தித சதபத ப்ரஹ்ம நந்தித – ப்ரதித வித்வத் ஸபக்ஷித பஜதஹிர்புத்ந்ய லக்ஷித - … Continue reading ஸ்ரீ ஸுதர்சநாஷ்டகம்

ஸ்ரீ ஸுதர்ச’ந ஷட்கம்

ஸ்ரீ ஸுதர்ச’ந ஷட்கம்   ஸஹஸ்ராதித்ய ஸங்காச’ம் ஸஹஸ்ர வதனாம்பரம் ஸஹஸ்ரதம் ஸஹஸ்ராரம் ப்ரபத்யே(அ)ஹம் ஸுதர்ச’நம்   ஹஸந்தம் ஹாரகேயூர மகுடாதி விபூஷிதம் ஸர்வரோக ப்ரச’மனம் ப்ரபத்யே(அ)ஹம் ஸுதர்ச’நம்   ஸ்ராகார ஸஹிதம் மந்த்ரம் வததாம் ச’த்ரு நிக்ரஹம் பூஷணை: பூஷிதகரம் ப்ரபத்யே(அ)ஹம் ஸுதர்ச’நம்   ரணத்கிங்கிணிஜாலேன ராக்ஷஸக்னம் மஹாத்புதம் வ்யாப்தகேச’ம் விரூபாக்ஷம் ப்ரபத்யே(அ)ஹம் ஸுதர்ச’நம்   ஹூம்காரபைரவம் பீமம் ப்ரபந்நார்தி ஹரம் ப்ரபும் ஸர்வபாப ப்ரச’மனம் ப்ரபத்யே(அ)ஹம் ஸுதர்ச’நம்   பட்ஸாராந்த மநிர்தேச்’யம் மஹா மந்த்ரேண … Continue reading ஸ்ரீ ஸுதர்ச’ந ஷட்கம்