ஸ்ரீ வேங்கடேஶ அஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ வேங்கடேஶ அஷ்டோத்தரம் ஸித்தா ஊசு: பகவந் வேங்கடேஶஸ்ய நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் அநுப்ரூஹி தயாஸிந்தோ க்ஷிப்ரஸித்திப்ரதம் ந்ருணாம்                                 1   நாரத உவாச: ஸாவதாநேந மநஸா ஶ்ருண்வந்து ததிதம் ஶுபம் ஜப்தம் வைகாநஶை: பூர்வம் ஸர்வ ஸௌபாக்ய வர்த்தநம்                            2   ஓங்கார பரமார்த்தஶ்ச நரநாராயணாத்மக: மோக்ஷலக்ஷ்மீ ப்ராணகாந்தோ வேங்கடாசல நாயக:                                        3   கருணாபூர்ண ஹ்ருதய: டேங்காரஜப ஸௌக்யத: ஶாஸ்த்ர ப்ரமாண கம்யஶ்ச யமாத்யஷ்டாங்க கோசர:                                               4   பக்த லோகைக வரதோ வரேண்யோ பயநாஶந: … Continue reading ஸ்ரீ வேங்கடேஶ அஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ வேங்கடேச மங்களாசாஸனம்

ஸ்ரீ வேங்கடேச மங்களாசாஸனம் ச்ரிய: காந்தாய கல்யாண நிதயே நித யேர்த்தி நாம் ஸ்ரீவேங்கட நிவாஸாய ஸ்ரீநிவாஸாய மங்களம்                                        1 லக்ஷ்மீஸ விப்ரமாலோக ஸுப்ரு விப்ரம சக்ஷுஷே சக்ஷு ஷே ஸர்வலோகாநாம் வேங்கடேசாய மங்களம்             2 ஸ்ரீவேங்கடாத்ரி  ச்ருங்காக்ர மங்களா பரணாங்க்ரியே மங்களாநாம் நிவாஸாய ஸ்ரீநிவாஸாய மங்களம்                                   3 ஸர்வாவயவ ஸௌந்தர்ய ஸம்பதா சர்வசேதஸாம் ஸதா ஸம்மோஹ நாயாஸ்து வேங்கடேசாய மங்களம்             4 நித்யாய நிரவத்யாய ஸத்யா நந்தசிதாத்மநே ஸர்வாந்த ராத்மநே ஸ்ரீமத் வேங்கடேசாய மங்களம்                              5 … Continue reading ஸ்ரீ வேங்கடேச மங்களாசாஸனம்

ஸ்ரீ வேங்கடேஶ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ வேங்கடேஶ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி ஓம் ஓங்கார பரமார்த்தாய நம:  ஓம் நர நாராயணாத்மகாய நம:  ஓம் மோக்ஷலக்ஷ்மீ ப்ராணகாந்தாய நம:  ஓம் வேங்கடாஶல நாயகாய நம: ஓம் கருணாபூர்ண ஹ்ருதயாய நம: ஓம் டேங்காரஜப ஸௌக்யதாய நம:  ஓம் ஶாஸ்த்ர ப்ரமாண கம்யாய நம:  ஓம் யமாத்யஷ்டாங்க கோசராய நம:  ஓம் பக்தலோகைக வரதாய நம: ஓம் வரேண்யாய நம: 10   ஓம் பயநாஶநாய நம:  ஓம் யஜமாந ஸ்வரூபாய நம:  ஓம் … Continue reading ஸ்ரீ வேங்கடேஶ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ வேங்கடேச ப்ரபத்தி

ஸ்ரீ வேங்கடேச ப்ரபத்தி ஈசானாம் ஜகதோ(அ)ஸ்ய  வேங்கடபதேர் விஷ்ணோ: பராம் ப்ரேயஸீம் தத்வக்ஷஸ்த்தல நித்யவாஸரஸிகாம் தத்க்ஷாந்தி ஸம்வர்த்தினீம் பத்மாலங்குருத பாணிபல்லவ யுகாம் பத்மாஸநஸ்தாம் ச்ரியம் வாத்ஸல்யாதி குணோஜ்வலாம் பகவதீம் வந்தே ஜகந்மாதரம்                      1   ஸ்ரீமந் க்ருபா ஜலநிதே ச்ருதஸர்வலோக ஸர்வஜ்ஞ சக்த நதவத்ஸல ஸர்வசேஷிந் ஸ்வாமிந ஸுசீல ஸுலபாச்ரித பாரி ஜாத ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               2   ஆநூபரார்ப்பித ஸிஜாத ஸுகந்தி புஷ்ப- ஸௌரப்ய ஸௌரபகரௌ ஸமஸந் நிவேசௌ ஸௌம்யௌ ஸதாநுபவனே(அ)பி … Continue reading ஸ்ரீ வேங்கடேச ப்ரபத்தி

ஸ்ரீ வேங்கடேச ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ வேங்கடேச ஸ்தோத்ரம்   கமலா குசசூசுக குங்குமதோ நியதாருணிதாதுல நீலதநோ கமலாயத லோசன லோகபதே விஜயீபவ வேங்கட சை’லபதே                       1   ஸ சதுர்முக ஷண்முக பஞ்சமுக ப்ரமுகாகில தைவத மௌளிமணே ச’ரணாகத வத்ஸல ஸாரநிதே பரிபாலயமாம் வ்ருஷ சை’லபதே                 2   அதிவேலதயா தவதுர்விஷஹை: அனுவேல க்ருதை ரபராத ச’தை பரிதம் த்வரிதம் வ்ருஷ சை’லபதே பரயா க்ருபயா பரிபாஹி ஹரே           3   அதிவேங்கட சை’லமுதாரமதே: ஜனதா பிமதாதிக தான தராத் பரதேவதய … Continue reading ஸ்ரீ வேங்கடேச ஸ்தோத்ரம்