ருண விமோசந ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம்

ருண விமோசந ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம் தேவதாகார்ய ஸித்யர்த்தம் ஸபாஸ்தம்ப ஸமுத்பவம் ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே          1   லக்ஷ்ம்யாலிங்கித வாமாங்கம் பக்தாநாம் வரதாயகம் ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே          2   ஆந்த்ரமாலாதரம் ச’ங்க சக்ராப்ஜாயுத தாரிணம் ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே          3   ஸ்மரணாத் ஸர்வ பாபக்நம் கத்ரூஜ விஷநாச’நம் ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே          4   ஸிம்ஹநாதேந மஹதா திக்தந்தி பயநாச’நம் ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் … Continue reading ருண விமோசந ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ கராவலம்ப ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ கராவலம்ப ஸ்தோத்ரம் ஸ்ரீமத் ஆதிசங்கரர் அருளியது   ஸ்ரீமத் பயோநிதி நிகேதந சக்ரபாணே போகீந்த்ர போகமணிரஞ்சித புண்யமூர்த்தே யோகீச’ சா’ச்’வத ச’ரண்ய பவாப்தி போத லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                      1   ப்ரஹ்மேந்த்ர ருத்ர மருதர்க்க கிரீடகோடி ஸங்கட்டிதாங்க்ரி கமலாமல காந்திகாந்த லக்ஷ்மீ லஸத்குச ஸரோருஹ ராஜஹம்ஸ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                      2   ஸம்ஸாரகோர கஹநே சரதோ முராரே மாரோக்ர பீகர ம்ருக ப்ரவரார்திதஸ்ய ஆர்த்தஸ்ய மத்ஸர நிதாக … Continue reading ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ கராவலம்ப ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ த்வாத்ரிம்சத் பீஜமாலா ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ  ந்ருஸிம்ஹ த்வாத்ரிம்சத் பீஜமாலா ஸ்தோத்ரம்   உத்கீதாட்யம் மஹாபீமம் த்ரி நேத்ரஞ்சோக்ர விக்ரஹம் உஜ்வலம் தம் ச்’ரியாஜுஷ்டம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே  1   க்ரந்தாந்த வேத்யம் தேவேசம் ககனாச்’ரய விக்ரஹம் கர்ஜநா த்ரஸ்த விச்’வாண்டம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே  2   வீதிஹோத்ரேக்ஷணம் வீரம் விபக்ஷக்ஷய தீக்ஷிதம் விச்வம்பரம் விரூபாக்ஷம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே      3   ரங்கநாதம் தயாநாதம் தீநபந்தும் ஜகத்குரும் ரணகோலாஹலம் தீரம் … Continue reading ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ த்வாத்ரிம்சத் பீஜமாலா ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ மந்த்ர ராஜபத ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ மந்த்ர ராஜபத ஸ்தோத்ரம் ஸ்ரீ ஈச்வர உவாச:   வ்ருத்தோத் புல்ல விசா’லாக்ஷம் விபக்ஷ க்ஷய தீக்ஷிதம் நிநாத த்ரஸ்த விச்’வாண்டம் விஷ்ணும் உக்ரம் நமாம்யஹம் 1   ஸர்வை ரவத்யதாம் ப்ராப்தம் ஸபலௌகம் திதே: ஸுதம் நகாக்ரை: சகலீசக்ரே யஸ்தம் வீரம் நமாம்யஹம்                                   2   பதா வஷ்டப்த பாதாளம் மூர்த்தா விஷ்ட த்ரிவிஷ்டபம் புஜ ப்ரவிஷ்டாஷ்ட திச’ம் மஹா விஷ்ணும் நமாம்யஹம்                      3   ஜ்யோதீம் ஷ்யர்கேந்து நக்ஷத்ர ஜ்வலநாதீந் யநுக்ரமாத் ஜ்வலந்தி … Continue reading ஸ்ரீ மந்த்ர ராஜபத ஸ்தோத்ரம்

நரசிம்மர் தனிப்பாடல்கள்

மாதா ந்ருஸிம்ஹ: பிதா ந்ருஸிம்ஹ: ப்ராதா ந்ருஸிம்ஹ: வித்யா ந்ருஸிம்ஹ: த்ரவிணம் ந்ருஸிம்ஹ: ஸ்வாமி ந்ருஸிம்ஹ: சகலம் ந்ருஸிம்ஹ: இதோ ந்ருஸிம்ஹ: பரதோ ந்ருஸிம்ஹ: யதோ யதோ யாஹி ததோ ந்ருஸிம்ஹ: ந்ருஸிம்ஹ தேவா பரோ நகஸ்சித் தஸ்மான் ந்ருஸிம்ஹம் சரணம் ப்ரபத்யே     ஓம் வஜ்ர நகாய வித்மஹே தீக்ஷ்ண தம்ஷ்ட்ராய தீமஹி தன்னோ நாரஸிம்ஹ: ப்ரசோதயாத்   ஓம் நமோ பகவதே ந்ருஸிம்ஹாய நம: தேஜஸ் தேஜஸே ஆவிர் ஆவிர்பவ! வஜ்ரநக வஜ்ர … Continue reading நரசிம்மர் தனிப்பாடல்கள்