ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ர நாமாவளி

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ர நாமாவளி ஓம், ஹ்ரீம், ஸ்ரீம், ஐம், க்ஷ்ரௌம் ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம: ஓம் வஜ்ரதம்ஷ்ட்ராய நம: ஓம் வஜ்ரிணே நம: ஓம் வஜ்ரதேஹாய நம: ஓம் வஜ்ராய நம: ஓம் வஜ்ரநகாய நம: ஓம் வாஸுதேவாய நம: ஓம் வந்த்யாய நம: ஓம் வரதாய நம: ஓம் வராத்மநே நம: ஓம் வரதாபயஹஸ்தாய நம: ஓம் வராய நம: ஓம் வரரூபிணே நம: ஓம் வரேண்யாய நம: ஓம் வரிஷ்டாய நம:… Read More ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ர நாமாவளி

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் (ந்ருஸிம்ஹ புராணத்தில் உள்ளது)   மார்க்கண்டேய உவாச- 1        ஏவம் யுத்தமபூத் கோரம் ரௌத்ரம் தைத்யபலைஸ் ஸஹ | ந்ருஸிமஸ்யாங்க ஸம்பூதைர் நாரஸிம்ஹை ரநேகஶ ||   2        தைத்யகோட்யோ ஹதாஸ் தத்ர கேசித் பீதா: பலாயிதா: | தம் த்ருஷ்ட்வாதீவ ஸங்க்ருத்தோ ஹிரண்யகஶிபுஸ்ஸ்வயம் ||   3        பூதபூர்வை ரம்யுத்யுர் மே இதி ப்ரஹ்ம வரோத்தத: | வவர்ஷ ஶரவர்ஷேண நாரஸிம்ஹம் ப்ருஶம் பலீ ||   4       … Read More ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ நக ஸ்துதி

ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ நக ஸ்துதி ஓம் பாந் த்வஸ்மான், புருஹூத வைரி பலவன், மாதங்க மாத்யத் கடா கும்போச்சாத்ரி விபாட நா திகபடு ப்ரத்யேக வஜ்ரா யிதா: ஸ்ரீமத் கண்டீரவாஸ்ய, ப்ரதத ஸுநகரா, தரி-தா-ராதி தூர ப்ரத்வ_ஸ்த, த்வாந்த சா’ந்த ப்ரவிதத மனஸா, பாவிதா நாகி ப்ருந்தை:   லக்ஷ்மீகாந்த ஸமந்ததோ விகலயம் நைவே சி’து ஸ்தே ஸமம் பச்’யாம் யுத்தம வஸ்து தூரதரதோ அபாஸ்தம் ரஸோ யோஷ்டம: யத்-ரோ-ஷாத் கர தக்ஷ நேத்ர குடிலப்ராந்தோ த்தி… Read More ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ நக ஸ்துதி

நரசிம்ஹ ஹோம மந்திரங்கள் சில

ஸர்வ கார்ய ஸித்திப்ரத ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ கவச மஹாமந்த்ர ஹோம விதானத்திலிருந்து சில மந்திரங்கள்     ஓம் உக்ரம் வீரம் மஹாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் ஸர்வதோமுகம் ந்ருஸிம்ஹம் பீஷணம் பத்ரம் ம்ருத்யும் ம்ருத்யும் நமாம்யஹம் (108 முறை)   அநேந மந்த்ர கோடீசோ ந்ருஸிம்ஹ நாம ஸஞ்சரேத் அநேந விதி ரக்ஷாயாம் விஷரோக நிவாரணம்   ஓம் அஸ்யஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ கவச மஹாமந்த்ரஸ்ய ப்ரஹ்மா ருஷி: அனுஷ்டுப்ச்சந்த: ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹோதேவதா ஓம் க்ஷ்ரௌம் பீஜம்… Read More நரசிம்ஹ ஹோம மந்திரங்கள் சில

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ மங்கள நவரத்ன மாலிகா

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ மங்கள நவரத்ன மாலிகா மங்களம் ஸ்தம்படிம்பாய மங்களம் ம்ருத்யும்ருத்யவே மங்களம் ரௌத்ரரூபாய நரஸிம்ஹாய மங்களம்                        1   ஹிரண்யகசி’பும் ஹத்வா தைத்யேந்தரம் தேவகண்டகம் ஜகத்ரக்ஷண துர்யாய ஜகத் பீஜாய மங்களம்                                 2   ப்ரஹ்லாதஸ்துதி ஸந்துஷ்ட ப்ரஸன்ன நிஜமூர்த்தயே வரதா(அ)பய ஹஸ்தாய வரதாய ச மங்களம்                                3   கராக்ரை: வஜ்ரஸம்ஸ்பர்சை’: நகரை: ச’த்ருதாரிணே தீக்ஷ்ணதம்ஷ்ட்ராய தத்வாய தார்க்ஷ்யவாஹாய மங்களம்     4   நரகண்டீரவாகார வ்யக்தாத்யுக்ர விபூதயே ம்ருகேந்த்ராய நரேந்த்ராய தைவதேந்த்ராய மங்களம்             5… Read More ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ மங்கள நவரத்ன மாலிகா

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹாஷ்டோத்தர ச’த நாமாவளி

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹாஷ்டோத்தர ச’த நாமாவளி ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம:  ஓம் மஹாஸிம்ஹாய நம:  ஓம் திவ்யஸிம்ஹாய நம:  ஓம் மஹாபலாய நம:  ஓம் உக்ரஸிம்ஹாய நம: ஓம் மஹாதேவாய நம: ஓம் உபேந்த்ராய நம: ஓம் அக்நிலோசநாய நம:  ஓம் ரௌத்ராய நம:  ஓம் சௌ’ரயே நம:                                                                                                            10   ஓம் மஹாவீராய நம:  ஓம் ஸுவிக்ரமபராக்ரமாய நம:  ஓம் ஹரிகோலா ஹலாய நம:  ஓம் சக்ரிணே நம: ஓம் விஜயாய நம:  ஓம்… Read More ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹாஷ்டோத்தர ச’த நாமாவளி

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ அஷ்டோத்தர ச’த நாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ அஷ்டோத்தர ச’த நாம ஸ்தோத்ரம் நாரஸிம்ஹோ மஹாஸிம்ஹோ திவ்யஸிம்ஹோ மஹாபல: உக்ரஸிம்ஹோ மஹாதேவ: உபேந்த்ரச்’சாக் நிலோசந:                        1   ரௌத்ர: சௌ’ரிர் மஹாவீர: ஸுவிக்ரம பராக்ரம: ஹரிகோலாஹலச்’சக்ரீ விஜயச்’ச ஜயோ(அ)வ்ய்ய:                                 2   தைத்யாந்தக: பரப்ரஹ்மாப்ய கோரோ கோரவிக்ரம: ஜவாலாமுகோ ஜ்வாலமாலீ மஹாஜ்வாலோ மஹாப்ரபு:                      3   நிடிலாக்ஷ: ஸஹஸ்ராக்ஷோ துர்நிரீக்ஷ்ய: ப்ரதாபன: மஹாதம்ஷ்ட்ராயுத: ப்ராஜ்ஞோ ஹிரண்யக நிஷூதன:                       4   சண்டகோபீ ஸுராரிக்ன: ஸதார்த்திக்ந: ஸதாசி’வ: குணபத்ரோ மஹாபத்ரோ பலபத்ரஸ் ஸுபத்ரக:                                               … Read More ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ அஷ்டோத்தர ச’த நாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாதஸ்வாமி அருளிய ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ கவசம்

ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாதஸ்வாமி அருளிய ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ கவசம் ந்ருஸிம்ஹ கவசம் வக்ஷ்யே ப்ரஹ்லாதே நோதிதம் புரா ஸர்வ ரக்ஷாகரம் புண்யம் ஸர்வோபத்ரவ நாச’நம்                     1   ஸர்வ ஸம்பத்கரம் சைவ ஸ்வர்க மோக்ஷப்ரதாயகம் த்யாத்வா ந்ருஸிம்ஹம் தேவேச’ம் ஹேம ஸிம்ஹாஸனஸ்த்திதாம்2   விவ்ருதாஸ்யம் த்ரி நயனம் ச’ரதிந்து ஸமப்ரபம் லக்ஷ்ம்யா லிங்கித வாமாங்கம் விபூதிபி: உபாச்’ரிதம்               3   சதுர்புஜம் கோமளாங்கம் ஸ்வர்ணகுண்டல சோபிதம் ஸரோஜ சோ’பிதோரஸ்கம் ரத்ன கேயூர முத்ரிதம்                     4   தப்த காஞ்சன… Read More ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாதஸ்வாமி அருளிய ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ கவசம்

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ பஞ்சாம்ருத ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ பஞ்சாம்ருத ஸ்தோத்ரம் ஸ்ரீராமசந்த்ர ப்ரபு வனவாச காலத்தில் ஸ்ரீ அஹோபில ந்ருஸிம்ஹனை தரிசனம் செய்தபோது அருளியது   அஹோபிலம் நாரஸிம்ஹம் கத்வா ராம: ப்ரதாபவாந் நமஸ்க்ருத்வா ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் அஸ்தௌஷீத் கமலாபதிம்   கோவிந்த கேச’வ ஜனார்தந வாஸுதேவ விச்’வேச’ விச்’வ மதுஸூதந விச்’வரூப ஸ்ரீபத்மநாப புருஷோத்தம புஷ்கராக்ஷ நாராயணாச்’யுத ந்ருஸிம்ஹ நமோ நமஸ்தே   தேவா: ஸமஸ்தா: கலு யோகிமுக்யா: கந்தர்வ வித்யாதர கின்னராச்’ச யத்பாதமூலம் ஸததம் நமந்தி தம் நாரஸிம்ஹம் ச’ரணம்… Read More ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ பஞ்சாம்ருத ஸ்தோத்ரம்