ஸ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி   ஓம் ஸ்ரீஸீதாயை நம:  ஓம் பதிவ்ரதாயை நம:  ஓம் தேவ்யை நம:  ஓம் மைதில்யை நம: ஓம் ஜனகாத்மஜாயை நம: ஓம் அயோனிஜாயை நம:  ஓம் வீர்யஶுல்காயை நம:  ஓம் ஶுபாயை நம:  ஓம் ஸுரஸுதோபமாயை நம: ஓம் வித்யுத்ப்ரபாயை நம: 10   ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை நம:  ஓம் னீலகுஞ்சித மூர்த்தஜாயை நம:  ஓம் அபிராமாயை நம:  ஓம் மஹாபாகாயை நம: ஓம் ஸர்வாபரணபூஷிதாயை நம: ஓம் … Continue reading ஸ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ ஸீதாஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ ஸீதாஷ்டோத்தரம் “ராமாயணம் என்பது ஸீதா தேவியின் மாபெரும் சரித்திரமே” என்று வால்மீகி பகவானே சொல்கிறார். வால்மீகி ராமாயணத்தில் உள்ள வால்மீகியின் வசனங்களைத் தொகுத்து அமைக்கப் பெற்றிருக்கிறது.   ஸீதா பதிவ்ரதா தேவீ மைதிலீ ஜநகாத்மஜா அயோநிஜா வீர்யஶுல்கா ஶுபா ஸுரஸுதோபமா                             1   வித்யுத்யரபா விசாலாக்ஷி நீலகுஞ்சித மூர்த்தஜா அபிராமா மஹாபாகா ஸர்வாபரணபூஷிதா                                            2   பூர்ணசந்த்ராநநா ராமா தர்மக்ஞா தர்மசாரிணீ பதிஸம்மாநிதா ஸுப்ரூ: ப்ரியாரா ப்ரியவாதிநீ                                      3   ஶுபாநநா ஶுபாபாங்கா ஶுபாசாரா யஶஸ்விநீ … Continue reading ஸ்ரீ ஸீதாஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ ராம அஷ்டோத்தர சத நாமாவளீ

ஸ்ரீ ராம அஷ்டோத்தர சத நாமாவளீ ஸ்ரீராகவம் தஶராத்மஜ மப்ரமேயம் ஸீதாபதிம் ரகுகுலாந்வய ரத்னதீபம் ஆஜானுபாஹு மரவிந்த தலாயதாக்ஷம் ராமம் நிஶாசர விநாஶகரம் நமாமி வைதேஹி ஸஹிதம் ஸுரத்ருமதலே ஹைமே மஹாமண்டபே மத்யே புஷ்பகமாஸநே மணிமயே வீராஸனே ஸுஸ்திதம் அக்ரே வாசயதி ப்ரபஞ்ஜன ஸுதே தத்வம் முநிப்ய: பரம் வ்யாக்யாந்தம் பரதாதிபி: பரிவ்ருதம் ராமம் பஜே ஶ்யாமலம்   ஓம் ஸ்ரீராமாய நம: ஓம் ராமபத்ராய நம:  ஓம் ராமசந்த்ராய நம: ஓம் ஶாஶ்வதாய நம:  ஓம் ராஜீவலோசனாய நம:  ஓம் ஸ்ரீமதே நம: ஓம் … Continue reading ஸ்ரீ ராம அஷ்டோத்தர சத நாமாவளீ

ஸ்ரீ ராமாஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ ராமாஷ்டோத்தரம்   ஸ்ரீராகவம் தஶராத்மஜ மப்ரமேயம் ஸீதாபதிம் ரகுகுலாந்வய ரத்னதீபம் ஆஜானுபாஹு மரவிந்த தலாயதாக்ஷம் ராமம் நிஶாசர விநாஶகரம் நமாமி   வைதேஹி ஸஹிதம் ஸுரத்ருமதலே ஹைமே மஹாமண்டபே மத்யே புஷ்பகமாஸநே மணிமயே வீராஸனே ஸுஸ்திதம்   அக்ரே வாசயதி ப்ரபஞ்ஜன ஸுதே தத்வம் முநிப்ய: பரம் வ்யாக்யாந்தம் பரதாதிபி: பரிவ்ருதம் ராமம் பஜே ஶ்யாமலம்   ஸ்ரீராமோ ராமபத்ரஶ்ச ராமசந்த்ரஶ்ச ஸாஶ்வத: ராஜீவலோசந: ஸ்ரீமாந் ராஜேந்த்ரோ ரகுபுங்கவ:                                                  1   ஜாநகீவல்லபோ ஜைத்ரோ ஜிதாமித்ரோ … Continue reading ஸ்ரீ ராமாஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ ராம மங்களம்

ஸ்ரீ ராம மங்களம் மங்களம் கோஸலேந்த்ராய மஹநீய குணாப்தயே சக்ரவர்த்தி தநூஜாய ஸார்வபௌமாய மங்களம்                       1   வேதவேதாந்தவேத்யாய மேகஶ்யாமல மூர்த்தயே பும்ஸாம் மோஹநரூபாய புண்யஶ்லோகாய மங்களம்                        2   விஶ்வாமித்ராந்தரங்காய மிதிலா நகரீபதே: பாக்யாநாம் பரிபாகாய பவ்யரூபாய மங்களம்                          3   பித்ருபக்தாய ஸததம் ப்ராத்ருபி: ஸஹ ஸீதயா நந்திதாகில லோகாய ராமபத்ராய மங்களம்                               4   த்யக்த ஸாகேதவாஸாய சித்ரகூட விஹாரிணே ஸேவ்யாய ஸர்வயமிநாம் தீரோதாராய மங்களம்                      5   ஸௌமித்ரிணா ச ஜாநக்யா … Continue reading ஸ்ரீ ராம மங்களம்

ஸ்ரீ ராம பஞ்சரத்நம்

ஸ்ரீ ராம பஞ்சரத்நம் ஸ்ரீமத் ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் இயற்றியது மூன்றுவேளையும் படிக்க அனைத்து இஹபர ஸுகங்களும் ஸித்தியாகும்   கஞ்ஜாத பத்ராயத லோசநாய கர்ணாவதம்ஸோஜ்வல குண்டலாய காருண்யபாத்ராய ஸுவம்சஜாய நமோஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய      1   வித்யுந் நிபாம்போத ஸுவிக்ரஹாய வித்யாதரைஸ் ஸம்ஸ்துத ஸத்குணாய வீராவதாராய விரோதி ஹந்த்ரே நமோஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய        2   ஸம்ஸக்த திவ்யாயுத கார்முகாய ஸமுத்ர கர்வா பஹராயுதாய ஸுக்ரீவ மித்ராய ஸுராரி ஹந்த்ரே நமோஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய3   பீதாம்பராலங்க்ருத … Continue reading ஸ்ரீ ராம பஞ்சரத்நம்

ஸ்ரீ ராமசந்த்ராஷ்டகம்

ஸ்ரீ ராமசந்த்ராஷ்டகம்   ஸுக்ரீவ மித்ரம் பரமம் பவித்ரம் ஸீதா களத்ரம் நவமேக காத்ரம் காருண்ய பாத்ரம் ச’தபத்ர நேத்ரம் ஸ்ரீ ராமசந்த்ரம் ஸததம் நமாமி             1   ஸம்ஸார ஸாரம் நிகம ப்ரசாரம் தர்மாவதாரம் ஹ்ருத பூமி பாரம் ஸதா நிர்விகாரம் ஸுதாஸிந்து ஸாரம் ஸ்ரீ ராமசந்த்ரம் ஸததம்  நமாமி2   லக்ஷ்மீ விலாஸம் ஜகதோ நிவாஸம் பூதேவ வாஸம் சரதிந்து ஹாஸம் லங்கா விநாச’ம் புவனப்ரகாச’ம் ஸ்ரீ ராமசந்த்ரம் ஸததம் நமாமி                  3   … Continue reading ஸ்ரீ ராமசந்த்ராஷ்டகம்

ஸ்ரீ ஹனுமத் க்ருத ஸ்ரீஸீதாராம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஹனுமத் க்ருத ஸ்ரீஸீதாராம ஸ்தோத்ரம் அயோத்யாபுர நேதாரம் மிதிலாபுர நாயிகாம் ராகவாணா மலங்காரம் வைதேஹானா மலங்க்ரியாம்                                              1   ரகூணாம் குலதீபஞ்ச நிமீனாம் குலதீபிகாம் ஸூர்யவம்ஶ ஸமுத்பூதம் ஸோமவம்ஶ ஸமுத்பவாம்                         2   புத்ரம் தஶரதஸ்யாத்யம் புத்ரீம் ஜனகபூபதே: வஸிஷ்டானுமதாசாரம் ஶதானந்த மதானுகாம்                                                  3   கௌஸல்யா கர்ப்ப ஸம்பூதம் வேதிகர்ப்போதிதாம் ஸ்வயம் புண்டரீக விஶாலாக்ஷம் ஸ்புரதிந்தீவ ரேக்ஷணாம்                                            4   சந்த்ரகாந்தானனாம் போஜம் சந்த்ரபிம்போப மானனாம் மத்தமாதங்க கமனம் … Continue reading ஸ்ரீ ஹனுமத் க்ருத ஸ்ரீஸீதாராம ஸ்தோத்ரம்

ஆபதுத்தாரக ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ராமர் ஸ்ரீராகவம் தஶராத்மஜ மப்ரமேயம் ஸீதாபதிம் ரகுகுலாந்வய ரத்னதீபம் ஆஜாநுபாஹும் அரவிந்த தளாயதாக்ஷம் ராமம் நிஶாசர விநாஶகரம் நமாமி   வைதேஹிஸஹிதம சுரத்ருமண்டலே ஹைமே மஹாமண்டபே மத்யே புஷ்பகமாஶநே மணிமயே வீராஸநே ஸுஸ்த்திதம் அக்ரே வாசயதி ப்ரபஞ்ஜநஸுதே தத்வம் முநிப்ய: பரம் வ்யாக்யாந்தம் பரதாதிபி: பரிவ்ருதம் ராமம் பஜே ஶ்யாமளம்.   வாமே பூமிஸுதா புரஶ்ச ஹநுமாந் பஶ்சாத் ஸுமித்ரா ஸுத: ஶத்ருக்நோ பரதஶ்ச பார்ஶ்வதளயோ: வாய்வாதி கோணேஷு ச சுக்ரீவஶ்ச விபீஷணஶ்ச யுவராட் தாராஸுதோ … Continue reading ஆபதுத்தாரக ஸ்தோத்ரம்