ஸ்ரீ கணநாயகாஷ்டகம்

ஏகதந்தம் மஹாகாயம் தப்தகாஞ்சன ஸந்நிபம் | லம்போதரம் விசா’லாக்ஷம் வந்தே(அ)ஹம் கண நாயகம் ||  1   மௌஞ்ஜீ க்ருஷ்ணாஜினதரம் நாகயக் ஞோபவிதீனம் | பாலேந்து விலஸன் மௌளிம் வந்தே(அ)ஹம் கண நாயகம் ||  2   அம்பிகா ஹ்ருதயானந்தம் மாத்ருபி: பரிபாலிதம் | பக்தப்ரியம் மதோன்மத்தம் வந்தே(அ)ஹம் கண நாயகம் ||  3   சித்ரரத்ன விசித்ராங்கம் சித்ரமாலா விபூஷிதம் | சித்ரரூபதரம் தேவம் வந்தே(அ)ஹம் கண நாயகம் ||  4   கஜவக்த்ரம் ஸுரச்’ரேஷ்ட்டம் … Continue reading ஸ்ரீ கணநாயகாஷ்டகம்

ஸ்ரீ விநாயகர் கவசம்

வளர்சிகையைப் பராபரமாய் வயங்கு விநாயகர் காக்க வாய்த்த சென்னியளவு படாதிக சவுந்தரதேக மதோற்கடர்தாம் அமர்ந்து காக்க விளரற நெற்றியை என்றும் விளங்கிய காசிபர் காக்க புருவந்தம்மைத் தளர்வின் மஹோதரர் காக்க தடவிழிகள் பாலசந்திரனார் காக்க கவின்வளருமதரங் கசமுகர் காக்க தாலங் கணக்கிரீடர் காக்க நவில் சிபுகங்கிரிசை சுதர் காக்க நனி வாக்கை விநாயகர்தாங் காக்க அவிர் நகை துன்முகர் காக்க வன்னெழிற் செஞ்செவி பாசபாணி காக்க தவிர்தலுறா திளங்கொடிபோல் வளர்மணி நாசியைச் சிதிதாரதர் காக்க காமரூபு முகந்தன்னைக் … Continue reading ஸ்ரீ விநாயகர் கவசம்

காரிய சித்தி மாலை

காஷ்யப முனிவர் வடமொழியில் இயற்றி, கச்சியப்பரால் தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்பட்ட விநாயகர் காரிய சித்தி மாலை, ஓர் ஒப்பற்ற மந்திரம். எந்தப் பணியை ஆரம்பித்தாலும் விநாயகரைத் தொழுதுவிட்டே ஆரம்பிப்பது ஆன்மிகர்களின் வழக்கம். எந்த விஷயத்தையும் எழுத துவங்கும் முன் குட்டியாக ஒரு பிள்ளையார் சுழி போட்டுவிட்டு எழுதத் தொடங்குவதும் பலருக்கு வழக்கம். விக்னமில்லாமல் முடிய வேண்டிய எந்த வேலைக்கும் விக்னேஸ்வரரின் அருள் கட்டாயம் வேண்டும். அன்றன்றைய கடமைகள் என்றில்லாமல், வாழ்நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சி பொங்கவும் எதிர்ப்படும் பிரச்னைகளை … Continue reading காரிய சித்தி மாலை

விநாயகர் அகவல்

சீதக் களபச் செந்தாமரைப்பூம் பாதச்சிலம்பு பல இசை பாட பொன் அரை ஞாணும் பூந்துகில் ஆடையும் வன்ன மருங்கில் வளர்ந்த்தழகெறிப்ப   பேழை வயிறும் பெரும் பாரக் கோடும் வேழமுகமும் விளங்கு சிந்தூரமும் அஞ்சுகரமும் அங்குச பாசமும் நெஞ்சிற் குடிகொண்ட நீலமேனியும்   நான்ற வாயும் நாலிறு புயமும் மூன்று கண்ணும் மும்மதச் சுவடும் இரண்டுசெவியும் இலங்குபொன் முடியும் திரண்ட முப்புரி நூல் திகழொளி மார்பும்   சொற்பதம் கடந்த துரிய மெய்ஞ் ஞான அற்புதம் ஈன்ற … Continue reading விநாயகர் அகவல்

ஸ்ரீ கணபதி ஸ்தவ:

ஸ்ரீ கணபதி ஸ்தவ:   அஜம் நிர்விகல்பம் நிராகார மேகம் நிராநந்த மாநந்த மத்வைத பூர்ணம் பரம் நிர்குணம் நிர்விஶேஷம் நிரீஹம் பரப்ரஹ்மரூபம் கணேஶம் பஜேம                                                    1   குணாதீதமானம் சிதானந்தரூபம் சிதாபாஸகம் ஸர்வகம் ஜ்ஞாந கம்யம் முநித்யேய மாகாஶரூபம் பரேஶம் பரப்ரஹ்மரூபம் கணேஶம் பஜேம                                                    2   ஜகத் காரணம் காரண ஜ்ஞானரூபம் ஸுராதிம் ஸுகாதிம் குணேஶம் கணேஶம் ஜகத் வ்யாபினம் விஶ்வவந்த்யம் ஸுரேஶம் பரப்ரஹ்மரூபம் கணேஶம் பஜேம                                                    3   ரஜோ யோகதோ ப்ரஹ்மரூபம் … Continue reading ஸ்ரீ கணபதி ஸ்தவ:

ஸங்கட நாசன கணேச ஸ்தோத்ரம்

ஸங்கட நாசன கணேச ஸ்தோத்ரம் நாரத புராணம் தினமும் 11 முறை படிக்கவும் ப்ரணம்ய சிரஸா தேவம் கௌரீ புத்ரம் விநாயகம் பக்தாவாஸம் ஸ்மரேந்நித்யம் ஆயுஷ்காமார்த்த ஸித்தயே ப்ரதமம் வக்ரதுண்டம் ச ஏகதந்தம் த்விதீயகம் த்ருதீயம் க்ருஷ்ணபிங்காக்ஷம் கஜவக்த்ரம் சதுர்த்தகம் லம்போதரம் பஞ்சமம் ச ஷஷ்ட்டம் விகடமேவ ச ஸப்தமம் விக்நராஜம்ச தூம்ரவர்ணம் ததாஷ்டமம் நவமம் பாலசந்த்ரம் ச தசமம் து விநாயகம் ஏகாதசம் கணபதிம் த்வாதசம் து கஜானனம் த்வாதைசானி  நாமானி த்ரிஸந்த்யம் ய: படேந்நர: … Continue reading ஸங்கட நாசன கணேச ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ கணேச பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் அருளிய ஸ்ரீ கணேச பஞ்சரத்னம்   முதாகராத்த மோதகம் ஸதாவிமுக்தி ஸாதகம் கலாதராவ தம்ஸகம் விலாஸிலோக ரக்ஷகம் | அநாயகைக நாயகம் விநாசி’தேப தைத்யகம் நதாசு’பாசு’நாச’கம் நமாமி தம் விநாயகம் ||   நதேதராதி பீகரம் நவோதிதார்க்க பாஸ்வரம் நமத் ஸுராரி நிர்ஜ்ஜரம் நதாதிகாப துத்தரம் | ஸுரேச்’வரம் நிதீஸ்வரம் கஜேச்’வரம் கணேச்’வரம் மஹேச்’வரம் தமாஸ்ரயே பராத்பரம் நிரந்தரம் ||   ஸமஸ்தலோக ச’ங்கரம் நிரஸ்ததைத்ய குஞ்சரம்தரேதரோதரம் வரம் வரேபவக்த்ர மக்ஷரம் | க்ருபாகரம் … Continue reading ஸ்ரீ கணேச பஞ்சரத்னம்

விநாயகர் தனிப்பாடல்கள்

  ஓம் கணானாம்த்வா கணபதிக்ம் ஹவாமஹே கவிங்கவீனாம் உபமஸ்த்ரவஸ்தமம் ஜ்யேஷ்டராஜம் ப்ரஹ்மணாம் ப்ரஹ்மணஸ்பத ஆன: ச்ருண்வன்னூதிபி: ஸீதஸாதனம் | மஹாகணபதயே நம: | ஓம்   ஓம் ஏகதந்தாய வித்மஹே வக்ரதுண்டாய தீமஹி தந்நோ தந்தீ ப்ரசோதயாத் ஓம். தத்புருஷாய வித்மஹே வக்ரதுண்டாய தீமஹி தந்நோதந்தீ ப்ரசோதயாத்.   ஓம் நமோ வ்ராதபதயே நமோ கணபதயே நம: ப்ரமதபதயே நமஸ்தேஸ்து லம்போதராய ஏகதந்தாய விக்ன விநாசினே சிவஸுதாய ஸ்ரீ வரதமூர்த்தயே நமோ நம:   ஓம் அகஜானன … Continue reading விநாயகர் தனிப்பாடல்கள்