விநாயகர் அகவல் -2 (மூலமும் உரையும்)

(தொடர்ச்சி) vinayakar akaval of avuaiyAr with the commentary of Guhasri Racapati (in Tamil Script, unicode/utf-8 format) ஔவையார் அருளிச் செய்த விநாயகர் அகவல் (மூலமும் பு.பா.இரசபதி உரையும்) Acknowledgements: Our sincere thanks go to Mr. P.N. Kumar of Java for the preparation of th etext of the work “auvaiyAr aruLicceita vinAyakar akaval, kukasrI racapati uraiyuTan”, amirtavarsini printers, chennai, 1954… Read More விநாயகர் அகவல் -2 (மூலமும் உரையும்)

விநாயகர் அகவல் -1 (மூலமும் உரையும்)

vinayakar akaval of avuaiyAr with the commentary of Guhasri Racapati (in Tamil Script, unicode/utf-8 format) ஔவையார் அருளிச் செய்த விநாயகர் அகவல் (மூலமும் பு.பா.இரசபதி உரையும்) Acknowledgements: Our sincere thanks go to Mr. P.N. Kumar of Java for the preparation of th etext of the work “auvaiyAr aruLicceita vinAyakar akaval, kukasrI racapati uraiyuTan”, amirtavarsini printers, chennai, 1954 .… Read More விநாயகர் அகவல் -1 (மூலமும் உரையும்)

ஸ்ரீ மஹாகணேச அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஓம் விநாயகாய நம:        ஓம் விக்னராஜாய நம:    ஓம் கௌரீபுத்ராய நம: ஓம் கணேஸ்வராய நம: ஓம் ஸ்கந்தாக்ரஜாய நம: ஓம் அவ்யயாய நம: ஓம் பூதாய நம: ஓம் தக்ஷாய நம: ஓம் அத்யக்ஷாய நம: ஓம் த்விஜப்ரியாய நம:     10 ஓம் அக்னிகர்ப்பச்சிதே நம: ஓம் இந்த்ரஸ்ரீப்ரியாய நம: ஓம் வாணீப்ரதாய நம: ஓம் அவ்யயாய நம: ஓம் ஸர்வஸித்திப்ரதாய நம: ஓம் ஸர்வ தனயாய நம: ஓம் ஸர்வரீப்ரியாய நம: ஓம்… Read More ஸ்ரீ மஹாகணேச அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ மஹா கணேச அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்

பவிஷ்யோத்தர புராணம்   வினாயகோ விக்னராஜோ கௌரீ புத்ரோ கணேஸ்வர: ஸ்கந்தாக்ரஜோ அவ்யய: பூதோ தக்ஷோ அத்யக்ஷோ த்விஜப்ரிய:                 1 அக்னிகர்ப்பச்சிதீந்த்ர ஸ்ரீப்ரதோ வாணீப்ரதாயக: ஸர்வஸித்திப்ரதச் சர்வ தநயச்சர்வரீ ப்ரிய:                                                          2 ஸர்வாத் மகஸ்ருஷ்டிகர்த்தாதேவோ  அநேகார்ச்சிதச் சிவ: ஸித்தி புத்தி ப்ரிய: சாந்தோ ப்ரஹ்மசாரீ கஜானன:                                            3 த்வைமாத்ரேயோ முனிஸ்துத்யோ பக்தவிக்ன  விநாசன: ஏகதந்தச் சதுர்ப்பாஹு: சதுரச் சக்தி ஸம்யுத:                                                       4 லம்போதரச் சூர்ப்பகர்ணோ ஹரிர்ப்ரஹ்மவிதுத்தம: காவ்யோ க்ரஹபதி: காமீ ஸோம ஸூர்யாக்னி லோசன:                                 5 பாசாங்குச… Read More ஸ்ரீ மஹா கணேச அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ கணேச மூலமந்த்ர த்ரிஸதீ நாமாவளீ

ஓம் ஓங்கார கணபதயே நம: ஓம் ஓங்கார ப்ரணவ ரூபாய நம: ஓம் ஓங்கார மூர்த்தயே நம: ஓம் ஓங்காராய நம: ஓம் ஓங்கார மந்த்ராய நம: ஓம் ஓங்கார பிந்து ரூபாய நம: ஓம் ஓங்கார ரூபாய நம: ஓம் ஓங்கார நாதாய நம: ஓம் ஓங்கார மயாய நம: ஓம் ஓங்கார மூலாதாரவாஸாய நம: ஓம் ஸ்ரீம் காரகணபதயே நம: ஓம் ஸ்ரீம் காரவல்லபாய நம: ஓம் ஸ்ரீம் காராய நம: ஓம் ஸ்ரீம்… Read More ஸ்ரீ கணேச மூலமந்த்ர த்ரிஸதீ நாமாவளீ

ஸ்ரீ கணேச மங்களாஷ்டகம்

கஜானனாய காங்கேய சஹஜாய சதாத்மனே கௌரி ப்ரிய தனுஜாய கணேஶாயாஸ்து மங்களம்                              1   நாகயக்ஞோபவீதாய நாத விக்ன விநாசினே, நந்த்யாதி கண நாதாய கணேஶாயாஸ்து மங்களம்                             2   இபவக்த்ராய சேந்த்ராதி வந்திதாய சிதாத்மனே ஈசான ப்ரேம பாத்ராய சேஷ்ட்தாயாஸ்து மங்களம்                              3   சுமுகாய ஸுஸுந்தோக்ரோ க்ஷிப்தாம்ருத கடாய ச ஸுர ப்ருந்த நிஷேவ்யாய சுகதாயாஸ்து மங்களம்                                4   சதுர்ப்புஜாய சந்த்ரார்த்த விலஸன் மஸ்தகாய ச சரணா வனதானந்த தகாயாஸ்து மங்களம்                                             5… Read More ஸ்ரீ கணேச மங்களாஷ்டகம்

ஸ்ரீ கணபதி அதர்வசீர்ஷ உபனிஷத்

ஓம் பத்ரம் கர்ணேபி: ச்ருணுயாமதேவா: | பத்ரம் பச்யேமாக்ஷிபி: யஜத்ரா:| ஸ்த்திரைரங்கைஸ் துஷ்டுவாகும் ஸஸ்தனூபி:| வ்யசேம தேவஹிதம் யதாயு: | ஸ்வஸ்தி ந இந்த்ரோ வ்ருத்தஸ்ரவா:| ஸ்வஸ்தி ந: பூஷா விஸ்வவேதா: | ஸ்வஸ்தி ந: தார்க்ஷயோ அரிஷ்ட நேமி:| ஸ்வஸ்தின: ப்ரஹஸ்பதி: ததாது. | ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி: அத கணேச அதர்வசீர்ஷம் வ்யாக்யா ஸ்யாம: ஓம் நமஸ்தே கணபதயே த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் தத்வமஸி | த்வமேவ கேவலம் கர்தாஸி | த்வமேவ கேவலம்… Read More ஸ்ரீ கணபதி அதர்வசீர்ஷ உபனிஷத்

ஸ்ரீ கணேச மாலாமந்த்ர:

ஓம் நமோ மஹாகணபதயே, மஹாவீராய, தசபுஜாய, மதனகால விநாசன, ம்ருத்யும் ஹந ஹந யம யம மத(dha) மத(dha) காலம் ஸம்ஹர ஸம்ஹர, ஸர்வக்ரஹான் சூர்ணய சூர்ணய நாகான் மூடய மூடய ருத்ரரூப த்ரிபுவனேச்’வர ஸர்வதோமுக ஹும்பட் ஸ்வாஹா ஓம் நமோ கணபதயே ச்’வேதார்க்க கணபதயே, ச்’வேதார்க்கமூல நிவாஸாய, வாஸுதேவப்ரியாய, தக்ஷப்ரஜாபதி ரக்ஷகாய, ஸூர்யவரதாய, குமாரகுரவே, ப்ரஹ்மாதி ஸுராஸுராவந்திதாய, ஸர்வபூஷணாய, ச’சா’ங்கசே’கராய ஸர்வமாலா லங்க்ருதாய, தர்மத்வஜாய, தர்ம வாஹனாய, த்ராஹி த்ராஹி, தேஹி தேஹி, அவத(tha)ர அவத(tha)ர,… Read More ஸ்ரீ கணேச மாலாமந்த்ர:

ஸ்ரீ ருணஹர கணேச’ ஸ்தோத்ரம்

ஸிந்தூரவர்ணம் த்விபுஜம் கணேச’ம் லம்போதரம் பத்மதலே நிவிஷ்டம் | ப்ரஹ்மாதி தேவை: பரிஸேவ்யமானம் ஸித்தைர்யுதம் தம்ப்ரணமாமி தேவம்||1   ஸ்ருஷ்ட்யாதௌ ப்ரஹ்மணா ஸம்யக் பூஜித: பலஸித்தயே | ஸதைவ பார்வதீபுத்ர: ருண நாச’ம் கரோது மே|| 2   த்ரிபுரஸ்ய வதாத் பூர்வம் ச’ம்புனா ஸம்யகர்ச்சித: | ஸதைவ பார்வதீபுத்ர: ருண நாச’ம் கரோது மே||  3   மஹிஷஸ்ய வதே தேவ்யா கண நாத: பூஜித: | ஸதைவ பார்வதீபுத்ர: ருண நாச’ம் கரோது மே|| … Read More ஸ்ரீ ருணஹர கணேச’ ஸ்தோத்ரம்