சரஸ்வதி அந்தாதி (கம்பர் அருளியது)

ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் என்னம்மை –தூய உருப்பளிங்கு போல்வாள் என் உள்ளத்தின் உள்ளே இருப்பளிங்கு வாரா(து) இடர்.   படிகநிறமும் பவளச் செவ் வாயும் கடி கமழ்பூந் தாமரைபோற் கையும் – துடியிடையும் அல்லும் பகலும் அனவரதமும் துதித்தால் கல்லும்சொல் லாதோ கவி.     சீர்தந்த வெள்ளிதழ்ப் பூங்கம லாசனத் தேவிசெஞ்சொல் தார்தந்த என்மனத் தாமரை யாட்டி சரோருகமேல் பார்தந்த நாதன் இசைதந்த வாரணப் பங்கயத்தாள் வார்தந்த சோதியும் போருகத் தாளை … Continue reading சரஸ்வதி அந்தாதி (கம்பர் அருளியது)

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ர நாமாவளி

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ர நாமாவளி   ஓம் வாசே நம: ஓம் வாண்யை நம: ஓம் வரதாயை நம: ஓம் வந்த்யாயை நம: ஓம் வராரோஹாயை நம: ஓம் வரப்ரதாயை நம: ஓம் வ்ருத்யை நம: ஓம் வாகீஶ்வர்யை நம: ஓம் வார்த்தாயை நம: ஓம் வராயை நம: ஓம் வாகீஶவல்லபாயை நம: ஓம் விஶ்வேஶ்வர்யை நம: ஓம் விஶ்வ வந்த்யாயை நம: ஓம் விஶ்வேஶ ப்ரியகாரிண்யை நம: ஓம் வாக்வாதிந்யை நம: ஓம் வாக்தேவ்யை நம: … Continue reading ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ர நாமாவளி

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்   த்யானம்   ஸ்ரீமச்சந்தந சர்ச்சிதோஜ்வல வபுஶ் ஶுக்லாம்பரா மல்லிகா மாலா லாலிதகுந்தலா ப்ரவிலஸந் முக்தாவளீ ஶோபநா ஸர்வஜ்ஞாந நிதாந புஸ்தகதரா ருத்ராக்ஷ மாலாங்கிதா வாக்தேவீ வதநாம்புஜே வஸது மே த்ரைலோக்ய மாதா ஶுபா   ஸ்ரீ நாரத உவாச:   பகவந் பரமேஶாந ஸர்வ லோகைக நாயக கதம் சரஸ்வதீ ஸாக்ஷாத் ப்ரஸந்நா பரமேஷ்டிந:                                                1   கதம் தேவ்யா மஹாவாண்யா: ஸ தத்ப்ராப ஸுதுர்லபம் ஏதந்மே வத தத்வேந … Continue reading ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம் நாமாவளி

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்   ஸரஸ்வதீ மஹாபத்ரா மஹாமாயா வரப்ரதா ஸ்ரீப்ரதா பத்ம நிலயா பத்மாக்ஷீ பத்ம வக்த்ரகா சிவானுஜா புஸ்தகப்ருத் ஜ்ஞானமுத்ரா ரமாபரா காமரூபா மஹாவித்யா மஹாபாதக நாசினீ மஹாச்ரயா மாலினீ ச மஹாபோகா மஹாபுஜா மஹாபாகா மஹோத்ஸாஹா திவ்யாங்கா ஸுரவந்திதா மஹாகாளீ மஹாபாசா மஹாகாரா மஹாங்குசா பீதா ச விமலா விச்வா வித்யுன்மாலா ச வைஷ்ணவீ சந்த்ரிகா சந்த்ர வதனா சந்த்ரலேகா விபூஷிதா ஸாவித்ரீ ஸுரஸா தேவீ திவ்யாலங்கார பூஷிதா … Continue reading ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம் நாமாவளி

ஸ்ரீ குமரகுருபர சுவாமிகள் அருளிய சகலகலாவல்லி மாலை

ஸ்ரீ குமரகுருபர சுவாமிகள் அருளிய சகலகலாவல்லி மாலை சுவாமி ஆசுதோஷானந்தர் உரையுடன்   எல்லாக் கலைகளின் தலைவியும் எல்லாக் கலைகளையும் நமக்குத் தரவல்லவளுமாகிய கலைமகளைப் போற்றுகின்ற, அவளது அருளைப் பிரார்த்திக்கின்ற துதிகளில் முதன்மையான ஒன்று சகலகலாவல்லி மாலை. எழுதியவர் 17ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள். இத்த மாலையைப் பாடி, சுவாமிகள் ஒரே இரவில் இந்தி மற்றும் உருது மொழிகளில் புலமை பெற்று, டில்லி சுல்தானைச் சந்தித்து பேசி வெல்ல முடிந்தது என்று அவரது வரலாறு கூறுகிறது … Continue reading ஸ்ரீ குமரகுருபர சுவாமிகள் அருளிய சகலகலாவல்லி மாலை

ஸ்ரீ காளிதாசன் அருளிய ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ நவரத்னமாலை

ஸ்ரீ காளிதாசன் அருளிய ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ நவரத்னமாலை   குசாஞ்சித விபஞ்சிதாம் குடிலகுந்தகாலங்க்ருதாம் குசே’ச’ய நிவேஸிநீம் குடிலசித்தவித்வேஷிணீம் மதாலஸகதிப்ரியாம் மனஸிஜாரி ராஜ்யச்ரியம் மதங்க குலகந்யகாம் மதுரபாஷிணீமாச்ரயே                                         1   குந்தமுகுளாக்ரதந்தாம் குங்கும பங்கேனலிப்த குசபாராம் ஆநீலநீலதேஹாமம்பாம் அகிலாண்ட நாயிகாம் வந்தே                     2 ஓங்கார பஞ்சர சுகீம் உபநிஷ துத்யானகேலி கலகண்டீம் ஆகம விபின மயூரிம் ஆர்யாமந்தர் விபாவயே கௌரீம்                     3 தயமான தீர்க்க நயனாம் தேசிக ரூபேண தர்சிதாப்யுதயாம் வாமகுச நிஹித வீணாம் வரதாம் ஸங்கீத மாத்ருகாம் … Continue reading ஸ்ரீ காளிதாசன் அருளிய ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ நவரத்னமாலை

அகஸ்த்யமுனிவர் அருளிய ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்

அகஸ்த்யமுனிவர் அருளிய ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்   யா குந்தேந்து துஷாரஹார தவளா யா சுப்ர வஸ்த்ராவ்ருதா யா வீணா வர தண்ட மண்டிதகரா யா ச்வேத பத்மாஸனா யா ப்ரஹ்மாச்யுத சங்கர ப்ரப்ருதிபிர் தேவை: ஸதா பூஜிதா ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ பகவதீ நி: சேஷ ஜாட்யாபஹா                                1   தோர்ப்பிர் யுக்தா சதுர்ப்பி: ஸ்படிக மணிமயீ மக்ஷமாலாம் ததானா ஹஸ்தேனைகேன பத்மம் ஸிதமபி ச சுகம் புஸ்தகஞ்சாபரேண பாஸா குந்தேந்து சங்கஸ்படிக மணிநிபா … Continue reading அகஸ்த்யமுனிவர் அருளிய ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி அஷ்டகம்

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி அஷ்டகம்   விநியோக:   ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீவாக்வாதினீ சா’ரதா அஷ்டக மந்த்ரஸ்ய ஸ்ரீ மார்க்கண்டேயாச்’ வலாயந ருஷி: ச்ரகதரா(அ)னுஷ்டுப்சந்த: ஸ்ரீ சரஸ்வதீ தேவதா ஐம் பீஜம் ஸௌம் ச’க்தி: ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ப்ரஸாத ஸித்யர்த்தே ஜபே விநியோக:   அத த்யானம்:   ஓம் சு’க்லாம் ப்ரஹ்மா ஸார பரமாமாத்யாம் ஜ ஜகத்வ்யாபிநீம் வீணாபுஸ்தக தாரிணீம்பயதாம் ஜாட்யாந்தகாரா பஹாம் ஹஸ்தே ஸ்ஃபடிக மாலிகா விதததீம் பத்மாஸநே ஸம்ஸ்திதாம், வந்தேதாம் பரமேச்’வரீம் பகவதீம் புத்தி … Continue reading ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி அஷ்டகம்

ஸ்ரீ ஸித்த ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஸித்த ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்   யா குந்தேந்து துஷாரஹார தவளா யா சுப்ர வஸ்த்ராவ்ருதா யா வீணா வர தண்ட மண்டிதகரா யா ச்வேத பத்மாஸனா யா ப்ரஹ்மாச்யுத சங்கர ப்ரப்ருதிபிர் தேவை: ஸதா பூஜிதா ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ பகவதீ நி: சேஷ ஜாட்யாபஹா                                1   தோர்ப்பிர் யுக்தா சதுர்ப்பி: ஸ்படிக மணிமயீ மக்ஷமாலாம் ததானா ஹஸ்தேனைகேன பத்மம் ஸிதமபி ச சுகம் புஸ்தகஞ்சாபரேண பாஸா குந்தேந்து சங்கஸ்படிக மணிநிபா பாஸமானா(அ)ஸமானா … Continue reading ஸ்ரீ ஸித்த ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்