ஸ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ர நாமாவளி

ஸ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ர நாமாவளி ஓம் ஸ்ரீ துர்காயை நம: ஓம் த்ரிஜகந்மாத்ரே நம: ஓம் ஸ்ரீமத் கைலாஸவாஸிந்யை நம: ஓம் ஹிமாசல குஹாகாந்த மாணிக்ய மணிமண்டபாயை நம: ஓம் கிரிதுர்காய நம: ஓம் கௌரஹஸ்தாயை நம: ஓம் கணநாத வ்ருதாங்கணாயை நம: ஓம் கல்பகாரண்ய ஸம்வீத மாலதீகுஞ்ஜ மந்திராயை நம: ஓம் தர்மஸிம்ஹாஸநாரூடாயை நம: ஓம் டாகிந்யாதி ஸமாஶ்ரிதாயை நம: ஓம் ஶுத்த வித்யாதரா மத்ஸ்ய வதூடீ நிகரஸ்துதாயை நம: ஓம் சிந்தாமணி ஶிலாக்லுப்த த்வாராவளி… Read More ஸ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ர நாமாவளி

ஸ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ர நாமம்

ஸ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ர நாமம் ஸ்ரீரஸ்து ஸ்ரீ துர்காம்பிகாயை நம:   ஸ்ரீ துர்கா த்ரிஜகந்மாதா ஸ்ரீமத் கைலாஸவாஸிநீ ஹிமாசலகுஹாகாந்த மாணிக்ய மணிமண்டபா   கிரிதுர்கா கௌரஹஸ்தா கணநாத வ்ருதாங்கணா கல்பகாரண்ய ஸம்வீத மாலதீ குஞ்ஜ மந்திரா   தர்ம ஸிம்ஹாஸநாரூடா டாகிந்யாதி ஸமாச்ரிதா ஶுத்த வித்யாதரா மத்ஸ்ய வதூடி நிகரஸ்துதா   சிந்தாமணி ஶிலாக்லுப்த த்வாராவளி க்ருஹாந்தரா கடாக்ஷ வீக்ஷணாபேக்ஷ கமலாக்ஷி ஸுராங்கநா   லீலா பாஷண ஸம்லோல கமலாஸந வல்லபா யாமளோப நிஷந் மந்த்ர… Read More ஸ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ர நாமம்

ஸ்ரீ துர்காஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ஸ்ரீ துர்காஷ்டோத்தர சதநாமாவளி:   ஓம் தேவ்யை நம:  ஓம் துர்காயை நம:  ஓம் த்ரிபுவநேஶ்வர்யை நம:  ஓம் யஶோதாகர்பஸம்பூதாயை நம:  ஓம் நாராயணவரப்ரதாயை  நம:  ஓம் நந்த கோபகுல ஜாதாயை நம:  ஓம் மங்கல்யாயை நம:  ஓம் குலவர்த்திந்யை நம:  ஓம்  கம்ஸவித்ராவணகர்யை நம:  ஓம் அஸுரக்ஷயங்கர்யை நம: 10   ஓம் ஶிலாதட விநிக்ஷிப்தாயை நம:  ஓம் ஆகாஶகாமிந்யை நம:  ஓம் வாஸுதேவ பகிந்யை நம:  ஓம் திவ்யமால்யாவிபூஷிதாயை நம:  ஓம் திவ்யாம்பரதராயை நம: … Read More ஸ்ரீ துர்காஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ஸ்ரீ துர்கா அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ துர்கா அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்   வைஶம்பாயன உவாச:   விராடநகரம் ரம்யம் கச்சமாநோ யுதிஷ்டிர: அஸ்துவன் மநஸா தேவீம் துர்காம் த்ரிபுவநேஶ்வரீம்                                       1   யஶோதா கர்பஸம்பூதாம் நாராயண வரப்ரியாம் நந்தகோப குலேஜாதாம் மங்கள்யாம் குலவர்த்தநீம்                                          2   கம்ஸ வித்ராவணகரீம் அஸுராணாம் க்ஷயங்கரீம் ஶிலாதட விநிக்ஷிப்தாம் ஆகாஶம் ப்ரதி காமிநீம்                                               3   வாஸுதேவஸ்ய பகிநீம் திவ்யமால்ய விபூஷிதாம் திவ்யாம்பரதராம் தேவீம் கட்க கேடக தாரிணீம்                                                 4   பாராவதரணே புண்யே… Read More ஸ்ரீ துர்கா அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ மஹிஷாஸுரமர்தினீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ மஹிஷாஸுரமர்தினீ ஸ்தோத்ரம்   அயிகிரி நந்தினி நந்திதமேதினி விச்வவினோதினி நந்த நுதே கிரிவரவந்த்ய சிரோதி நிவாஸினி விஷ்ணுவிலாஸினி ஜிஷ்ணு நுதே பகவதி ஹே சிதிகண்டகுடும்பினி பூரிகுடும்பினி பூரிக்ருதே ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                1   ஸுரவர வர்ஷிணி துர்தர தர்ஷிணி துர்முக மர்ஷிணி ஹர்ஷரதே த்ரிபுவன போஷிணி சங்கர தோஷிணி கில்பிஷ மோஷிணி கோஷரதே தனுஜ நிரோஷிணி திதிஸுத ரோஷிணி துர்மத சோஷிணி ஸிந்துஸுதே ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி… Read More ஸ்ரீ மஹிஷாஸுரமர்தினீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீதுர்கா த்வாத்ரிம்சத் நாமமாலா

ஸ்ரீதுர்கா த்வாத்ரிம்சத் நாமமாலா   துர்கா துர்காதிஶமநீ துர்காபத் விநிவாரிணீ துர்கமச்சேதிநீ துர்கஸாதிநீ துர்கநாஶிநீ                                                                1   துர்கதோத்தாரிணீ துர்க நிஹந்த்ரீ துர்கமாபஹா துர்கமஜ்ஞாநதா துர்க தைத்யலோக தவாநலா                                                    2   துர்கமா துர்கமாலோகா துர்கமாத்ம ஸ்வரூபிணீ துர்கமார்கப்ரதா துர்கமவித்யா துர்கமாஶ்ரிதா                                                  3   துர்கமஜ்ஞாந ஸம்ஸ்தாநா துர்கம த்யாந பாஸிநீ துர்கமோஹா துர்கமகா துர்கமார்த்த ஸ்வரூபிணீ                                              4   துர்கமாஸுர ஸம்ஹந்த்ரீ துர்கமாயுத தாரிணி துர்கமாங்கீ துர்கமதா துர்கம்யா துர்கமேஶ்வரீ                                                   5   துர்கபீமா துர்கபாமா… Read More ஸ்ரீதுர்கா த்வாத்ரிம்சத் நாமமாலா

ஸ்ரீ துர்கா கவசம்

ஸ்ரீ துர்கா  கவசம்   ஸ்ருணுதேவி ப்ரவக்ஷ்யாமி கவசம் ஸர்வஸித்திதம் படித்வா பாடயித்வா ச நரோ முச்யேத ஸங்கடாத்                                             1   அஜ்ஞாத்வா கவசம் தேவி துர்கா மந்த்ரம் சயோ ஜபேத் ஸ சாப்நோதி பலம்தஸ்ய பஞ்ச நாகம் வ்ரஜேத் புன:                                         2   உமாதேவீ சி’ர:பாது லலாடே சூ’லதாரிணீ சக்ஷுஷீ கேஸரீ பாது கர்ணௌ ச த்வாரவாஸினீ                                               3   ஸுகந்தா நாஸிகே பாது வதனம் ஸர்வதாரிணீ ஜிஹ்வாஞ்ச சண்டிகாதேவீ க்ரீவாம்ஸௌபத்ரிகா ததா                                  4  … Read More ஸ்ரீ துர்கா கவசம்

துர்க்கா ஸூக்தம் – தைத்திரீய ஆரண்யகம் – 4.10.2

துர்க்கா ஸூக்தம் – தைத்திரீய ஆரண்யகம் – 4.10.2     ஓம் ஜாதவேதஸே ஸுனவாம ஸோம மராதீயதோ நிதஹாதி வேத: ஸ ந: பர்ஷததி துர்காணி விச்வா நாவேவ ஸிந்தும் துரிதாத்யக்னி:                                                                  1   அக்கினிதேவனே, ஸோமத்தைப் பிழிந்து ரசத்தை  உனக்குப் படைக்கிறோம். வாழ்க்கையில் வரும் தடைகளை அக்கினி தேவன் எரிக்கட்டும், படகின்மூலம் கடலைக் கடத்துவிப்பது போல எங்களை எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் தவறுகளிலிருந்தும் அக்கினிதேவன் காக்கட்டும்.   தாமக்னிவர்ணாம் தபஸா ஜ்வலந்தீம் வைரோசனீம் கர்ம ஃபலேஷு… Read More துர்க்கா ஸூக்தம் – தைத்திரீய ஆரண்யகம் – 4.10.2

ஸ்ரீ துர்கா ஆபதுத் தாராஷ்டகம்

ஸ்ரீ துர்கா ஆபதுத் தாராஷ்டகம்   நமஸ்தே சரண்யே சிவே ஸானுகம்பே நமஸ்தே ஜகத்வ்யாபிகே விச்வரூபே நமஸ்தே ஜகத்வந்த்ய பாதாரவிந்தே நமஸ்தே ஜகத்தாரிணி த்ராஹி துர்க்கே                            1   நமஸ்தே ஜகத்சிந்த்யமான ஸ்வரூபே நமஸ்தே மஹாயோகி விஜ்ஞானரூபே நமஸ்தே நமஸ்தே ஸதாநந்தரூபே நமஸ்தே ஜகத்தாரிணி த்ராஹி துர்க்கே                            2   அநாதஸ்ய தீனஸ்ய த்ருஷ்ணாதுரஸ்ய பயார்த்தஸ்ய பீதஸ்ய பத்தஸ்ய ஜந்தோ: த்வமேவ கதிர்தேவி நிஸ்தாரகர்த்ரீ நமஸ்தே ஜகத்தாரிணி த்ராஹி துர்க்கே                            3   அரண்யே ரணே தாருணே… Read More ஸ்ரீ துர்கா ஆபதுத் தாராஷ்டகம்