ஸ்ரீ வாராஹி மாலை

ஸ்ரீ வாராஹி மாலை  1 வசீகரணம் (த்யானம்) இருகுழை கோமளம் தாள் புஷ்பராகம் இரண்டுகண்ணும் குருமணி நீலம் கை கோமேதகம் நகம் கூர்வயிரம் திருநகை முத்துக் கனிவாய் பவளம் சிறந்தவல்லி மரகத நாமம் திருமேனியும் பச்சை மாணிக்கமே 2 காட்சி (யந்த்ர ஆவாஹனம்) தோராத வட்டம் முக்கோணம் ஷட்கோணம் துலங்கு வட்டத்து ஈராறிதழ் இட்டு ரீங்காரம் உள்ளிட் டதுநடுவே ஆராதனைசெய்து அருச்சித்துப் பூஜித்தடி பணிந்தால் வாராதிராள் அல்ல வோலை ஞான வாராஹியுமே 3 பகை தடுப்பு (பிரதாபம்) … Continue reading ஸ்ரீ வாராஹி மாலை

சாமுண்டி

நன்றி : தினமலர் பூர்வாங்க பூஜை விநாயகர் சுலோகம் துதி: சுக்லாம் ப்ரதரம்: விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்; ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்நோப சாந்தயே : மண்ணுல கத்தினில் பிறவி மாசற எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக் கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்று மாமுகப் பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்   சப்த கன்னியர் சுலோகம் துதி: பிரம்ஹ வத்குர்யாத் ப்ராஹ் மாணீம் ஈஸ் வரீரர் பமாம் மகேசீம் குமார வத்ச கௌ மாரீம் விஷ்ணு அம்ச வைஷ் … Continue reading சாமுண்டி

இந்திராணி

நன்றி : தினமலர் பூர்வாங்க பூஜை விநாயகர் சுலோகம் துதி: சுக்லாம் ப்ரதரம்: விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்; ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்நோப சாந்தயே : மண்ணுல கத்தினில் பிறவி மாசற எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக் கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்று மாமுகப் பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்   சப்த கன்னியர் சுலோகம் துதி: பிரம்ஹ வத்குர்யாத் ப்ராஹ் மாணீம் ஈஸ் வரீரர் பமாம் மகேசீம் குமார வத்ச கௌ மாரீம் விஷ்ணு அம்ச வைஷ் … Continue reading இந்திராணி

வாராஹி

நன்றி : தினமலர் பூர்வாங்க பூஜை விநாயகர் சுலோகம் துதி: சுக்லாம் ப்ரதரம்: விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்; ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்நோப சாந்தயே : மண்ணுல கத்தினில் பிறவி மாசற எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக் கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்று மாமுகப் பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்   சப்த கன்னியர் சுலோகம் துதி: பிரம்ஹ வத்குர்யாத் ப்ராஹ் மாணீம் ஈஸ் வரீரர் பமாம் மகேசீம் குமார வத்ச கௌ மாரீம் விஷ்ணு அம்ச வைஷ் … Continue reading வாராஹி

வைஷ்ணவி

நன்றி : தினமலர் பூர்வாங்க பூஜை விநாயகர் சுலோகம் துதி: சுக்லாம் ப்ரதரம்: விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்; ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்நோப சாந்தயே : மண்ணுல கத்தினில் பிறவி மாசற எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக் கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்று மாமுகப் பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்   சப்த கன்னியர் சுலோகம் துதி: பிரம்ஹ வத்குர்யாத் ப்ராஹ் மாணீம் ஈஸ் வரீரர் பமாம் மகேசீம் குமார வத்ச கௌ மாரீம் விஷ்ணு அம்ச வைஷ் … Continue reading வைஷ்ணவி

கௌமாரி

நன்றி: தினமலர் பூர்வாங்க பூஜை விநாயகர் சுலோகம் துதி: சுக்லாம் ப்ரதரம்: விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்; ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்நோப சாந்தயே : மண்ணுல கத்தினில் பிறவி மாசற எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக் கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்று மாமுகப் பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்   சப்த கன்னியர் சுலோகம் துதி: பிரம்ஹ வத்குர்யாத் ப்ராஹ் மாணீம் ஈஸ் வரீரர் பமாம் மகேசீம் குமார வத்ச கௌ மாரீம் விஷ்ணு அம்ச வைஷ் ணவீம் … Continue reading கௌமாரி

மாகேஸ்வரி

நன்றி: தினமலர் பூர்வாங்க பூஜை விநாயகர் சுலோகம் துதி: சுக்லாம் ப்ரதரம்: விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்; ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்நோப சாந்தயே : மண்ணுல கத்தினில் பிறவி மாசற எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக் கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்று மாமுகப் பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்   சப்த கன்னியர் சுலோகம் துதி: பிரம்ஹ வத்குர்யாத் ப்ராஹ் மாணீம் ஈஸ் வரீரர் பமாம் மகேசீம் குமார வத்ச கௌ மாரீம் விஷ்ணு அம்ச வைஷ் ணவீம் … Continue reading மாகேஸ்வரி

ப்ராம்மி

நன்றி: தினமலர் பூர்வாங்க பூஜை விநாயகர் சுலோகம் துதி: சுக்லாம் ப்ரதரம்: விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்; ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்நோப சாந்தயே : மண்ணுல கத்தினில் பிறவி மாசற எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக் கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்று மாமுகப் பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்   சப்த கன்னியர் சுலோகம் துதி: பிரம்ஹ வத்குர்யாத் ப்ராஹ் மாணீம் ஈஸ் வரீரர் பமாம் மகேசீம் குமார வத்ச கௌ மாரீம் விஷ்ணு அம்ச வைஷ் ணவீம் … Continue reading ப்ராம்மி

சப்த கன்னியர் (மாதர்)

சப்த கன்னியர் (மாதர்)   நன்றி: தினமலர்   அருள்உடை - சப்த கன்னியர் - சரித்திரம்! எல்லாம் வல்ல - என்றும் - அன்றும் - இன்றும் நம்மை ஆட்கொண்டருளும் கர்த்தா - சிவபெருமானே யாவார்! அவனுடைய சக்தி சிவசக்தி என்று பெயர் பெறும். சிவபெருமான் சிவன் என அழைத்து வரப்படுதல் போல; அவனது சக்தியும் சிவா என்றும் சிவை என்றும் சொல்லப்படுவாள்! சிவனோடு என்றும் பிரியாது விளங்கி அருள் செய்பவள் சக்தி. எந்த தெய்வத்தை … Continue reading சப்த கன்னியர் (மாதர்)