ஸ்ரீ தர்ம ஶாஸ்தா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஓம் மஹா சாஸ்த்ரே நம: ஓம் விச்வ சாஸ்த்ரே நம: ஓம் லோக சாஸ்த்ரே நம: ஓம் தர்ம சாஸ்த்ரே நம: ஓம் வேத சாஸ்த்ரே நம: ஓம் கால சாஸ்த்ரே நம: ஓம் கஜாதிபாய நம: ஓம் கஜரூடாய நம: ஓம் கணாத்யக்ஷாய நம: ஓம் வ்யாக்ரா ரூடாய நம:                    10 ஓம் மஹாத்யுதயே நம:  ஓம் கோப்த்ரே நம: ஓம் கீர்வாணஸம்ஸேவ்யாய நம: ஓம் கதாதங்காய நம: ஓம் கதாக்ரண்யே நம: ஓம் ரிக்வேதரூபாய… Read More ஸ்ரீ தர்ம ஶாஸ்தா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ ஶாஸ்தா அஷ்டகம்

  ஹரிவராஸனம் ஸ்வாமி விஶ்வ மோஹனம் ஹரிததீச்வரா (ஸ்வாமி) ஆராத்ய பாதுகம் | அரிவிமர்த்தனம் ஸ்வாமி நித்ய நர்த்தனம் ஹரிஹராத்மஜம் ஸ்வாமி தேவ மாஶ்ரயே ||                                 1   சரணகீர்த்தனம் ஸ்வாமி ஶக்தமானஸம் பரணலோலுபம் ஸ்வாமி நர்த்தனாலயம் | அருண பாஸுரம் ஸ்வாமி பூத நாயகம் ஹரிஹராத்மஜம் ஸ்வாமி தேவமாஶ்ரயே ||                                  2   ப்ரணய ஸத்யகா ஸ்வாமி ப்ராண நாயகம் ப்ரணத கல்பகம் ஸ்வாமி ஸுப்ரபாஞ்சிதம் | ப்ரணவ மந்திரம் ஸ்வாமி கீர்த்தன ப்ரியம் ஹரிஹராத்மஜம்… Read More ஸ்ரீ ஶாஸ்தா அஷ்டகம்

ஸ்ரீ ஶாஸ்தா தஶகம்

த்யாயேத் ஆனந்தகந்தம் பரமகுருவரம் ஜ்ஞான தீக்ஷா கடாக்ஷம் சின்முத்ரம் ஸத்ஸமாதிம் ஸுக்ருதிமன மனோமந்திரம் ஸுந்தராங்கம் சாந்தம் சந்த்ராவதம்ஸம் சபரிகிரி வரோத்துங்க பீடே நிஷண்ணம் சிந்தாரத்னாபிராமம் ச்ருதிவினுத பதாம்போருஹம் பூதநாதம்   ஓம் ரீம் ஹரிஹர புத்ராயா புத்ரலாபாய ஶத்ரு விநாஶநாய மதகஜ வாஹனாய மஹாசாஸ்தாய நம:   ஸ்ரீ ஶாஸ்தா தஶகம்   லோகவீரம் மஹா பூஜ்யம் ஸர்வ ரக்ஷாகரம் விபும் | பார்வதீ ஹ்ருதயானந்தம் ஶாஸ்தாரம் ப்ரணமாம்யஹம் ||                 1   விப்ர பூஜ்யம் விஶ்வ… Read More ஸ்ரீ ஶாஸ்தா தஶகம்