ஸ்ரீ க்ருஷ்ணா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி ஓம் ஸ்ரீக்ருஷ்ணாய நம: ஓம் கமலாநாதாய நம: ஓம் வாஸுதேவாய நம: ஓம் ஸனாதனாய நம: ஓம் வஸுதேவாத்மஜாய நம: ஓம் புண்யாய நம:  ஓம் லீலாமானுஷ விக்ரஹாய நம:  ஓம் ஸ்ரீவத்ஸ கௌஸ்துபதராய நம:  ஓம் யஶோதவத்ஸலாய நம: ஓம் ஹரயே நம:                                                     10   ஓம் சதுர்ப்புஜார்த்த சக்ராஸிகதா ஶங்காத்யாயுதாய நம: ஓம் தேவகீநந்தனாய நம:  ஓம் ஸ்ரீஶாய நம:  ஓம் நந்தகோப ப்ரியாத்மஜாய… Read More ஸ்ரீ க்ருஷ்ணா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தரம் ஸ்ரீக்ருஷ்ண: கமலாநாதோ வாஸுதேவஸ் ஸநாதந: வஸுதேவாத்மஜ: புண்யோ லீலாமாநுஷவிக்ரஹ:                                              1   ஸ்ரீவத்ஸ கௌஸ்துபதரோ யஶோதா வத்ஸலோ ஹரி: சதுர்புஜாத்த சக்ராஸி கதாஶங்காத் யுதாயுத:                                                      2   தேவகீநந்தந: ஸ்ரீஶோ நந்தகோப ப்ரியாத்மஜ: யமுனாவேகஸம்ஹாரீ பலபத்ர ப்ரியாநுஜ:                                                          3   பூதநாஜீவிதஹர: ஶகடாஸுர பஞ்ஜந: நந்தவ்ரஜ ஜநாநந்தீ ஸச்சிதாநந்த விக்ரஹ:                                                           4   நவநீத விலிப்தாங்கோ நவநீத நடோநக: நவநீத நவஹாரோ முசுகுந்த ப்ரஸாதக:                                                                 5   ஷோடஶஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ரேஶ: த்ரிபங்கீ லலிதாக்ருதி: ஸுகவாகம்… Read More ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டகம்

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டகம் வஸுதேவ ஸுதம் தேவம் கம்ஸ சாணூர மர்த்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்                    1   அதஸீ புஷ்ப ஸங்காஸ’ம் ஹார நூபுர சோ’பிதம் ரத்ன கங்கண கேயூரம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்               2   குடிலாலக ஸம்யுக்தம் (தேவம்) பூர்ணசந்த்ர நிபானனம் விலஸத் குண்டலதரம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்                 3   மந்தாரகந்த ஸம்யுக்தம் சாருஹாஸம் சதுர்ப்புஜம் பர்ஹிபிஞ்சாவசூடாங்கம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்         4   உத்புல்ல பத்ம பத்ராக்ஷம் நீலஜீமூத… Read More ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டகம்

ஸ்ரீ பாலமுகுந்தாஷ்டகம்

ஸ்ரீ பாலமுகுந்தாஷ்டகம் கராரவிந்தேன பதாரவிந்தம் முகாரவிந்தே விநிவேச’யந்தம் வடஸ்ய பத்ரஸ்ய புடே ச’யானம் பாலம் முகுந்தம் மனஸா ஸ்மராமி     1 ஸம்ஹ்ருத்ய லோகான் வடபத்ரமத்யே ச’யாந மாத்யந்த விஹீனரூபம் ஸர்வேச்’வரம் ஸர்வ ஹிதாவதாரம் பாலம் முகுந்தம் மனஸா ஸ்மராமி   2 இந்தீவர ச்’யாமல கோமலாங்கம் இந்த்ராதி தேவார்ச்சித பாதபத்மம் ஸந்தான கல்பத்ரும மாச்’ரிதானாம் பாலம் முகுந்தம் மனஸா ஸ்மராமி    3 லம்பாலகம் லம்பித ஹாரயஷ்டிம் ச்’ருங்கார லீலாங்கித தந்த பங்க்திம் பிம்பாதரம் சாரு விசா’ல நேத்ரம் பாலம்… Read More ஸ்ரீ பாலமுகுந்தாஷ்டகம்

கிருஷ்ணர் தனிப்பாடல்கள்

தனிப்பாடல்கள்   ஓம் தமத்3புதம் பா3லகம் அம்பு3ஜேக்ஷணம் சதுர்பு4ஜ ஸங்க2 க3தா3த்யுதா4யுத3ம் ஸ்ரீவத்ஸ லக்ஷ்மீம் க3லஶோபி4 கௌஸ்துப4ம் பீதாம்ப3ரம் ஸாந்த்3ரபயோத3 ஸௌப4க3ம்   மஹார்ஹ வைடூ4ர்ய கிரீடகுண்ட3ல த்விஶ பரிஷ்வக்த ஸஹஸ்ர குண்ட3லம் உத்3த4ம காஞ்சனக3தா3 கங்க3ணாதி3பி4ர் விரோசமானம் வஸுதேவ ஐக்ஷத   க்ருஷ்ணம் ச ப3லப3த்4ரம் ச வஸுதே3வம்ச தே3வகீம் நந்த3கோ3ப யஶோதா3ம் ச ஸுப4த்3ராம் தத்ர பூஜயேத்   க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருபாஸிந்தோ பக்தி ஸிந்து ஸுதாகர மாமுத்தர ஜக ந் நாத மாயாமோஹ… Read More கிருஷ்ணர் தனிப்பாடல்கள்