சைவ சித்தாந்தம் – 2

சைவ சித்தாந்தம் – 2

சுவாமி அவிநாசானந்தர்

(ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம், சென்னை 1998 வெளியீடான “தேவார, திருவாசகத் திரட்டு – பதவுரை, பொழிப்புரையுடன்” நூலின் அறிமுகக் கட்டுரையின் முழுப்படிவம்)

(தொடச்சி)

சிவபெருமானது அருளைப் பெறுதற்கு ஆன்மா முதன்முதலாகத் தனது இயல்பையும் தனக்கும் ஆண்டவனுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தையும் அறிந்துகொள்ளல் வேண்டும். நம் உடலில் இருப்பது உயிர், அவ்வுயிரினில் இருப்பது சிவம். நம்முயிர்க்கும் உடலுக்கும் உள்ள சம்பந்தமே போன்றது, சிவபெருமானுக்கும் நம்முயிராகிய ஆன்மாவுக்கும் உள்ள சம்பந்தம்.

உடம்பிற்கு இட்ட பெயரால் அழைக்கும்போது உயிர் ஏன் என்கிறது; அதனால் உயிர் உடலோடு கலந்து வேறுபாடின்றி நிற்கின்றது என்பது விளங்குகிறது. இதுபோல், இறைவனும் உயிர்களிடத்துப் பேதமின்றிக் கலந்து நிற்கிறான். ஆயினும் உயிர் உடலாகாது, உடல் உயிராகாது;

அதுபோல் உயிரிடத்து இறைவன் கலந்திருப்பினும், சிவன் ஆன்மாவாகான், ஆன்மா சிவனாகான். எவ்வாறெனில் சிவன் உயிராகவும் உயிரின் வேறாகவும் நிற்பான்; ஆனால் ஆன்மா சிவனாயும் சிவனின் வேறாயும் நிற்கமாட்டான்.

இவ்வாறு சிவனது இயல்பையும் உயிரினது இயல்பையும் வெவ்வேறாக அறிதல் வேண்டும். உயிர் இல்லாதபோது உடலிற்கு இருப்பும் செயலும் இல்லை. இதுபோல் ஆன்மாவின் இருப்பிற்கும் செயலுக்கும் அதற்கு உயிராயுள்ள சிவனே ஆதாரம் ஆவான்.

இன்னொரு உவமானமும் இதை நன்கு விளக்கும். கண்ணில் கண்ணொளி (பார்க்கும் திறமை) இருந்தாலும், சூரியனது ஒளியின்றிக் கண் ஒரு பொருளைக் காணமாட்டாது; சூரியனது ஒளி கண்ணொளியோடு கலக்கும்போதே ஒரு பொருளைக் கண் காணுகிறது; அதுபோல், ஆன்ம அறிவோடு சிவன் கலந்து நின்றே ஆன்ம அறிவைப் பிரகாசிக்கச் செய்கிறான். அன்றியும், கண்ணொளி சூரியனொளியோடு கலந்துள்ளபோதும், கண் தானாகவே ஒரு பொருளை அறியும் தன்மையடையதன்று; ஆன்ம அறிவு கண்ணொளியில் உடனிருந்து அறியச் செய்யும்போதே கண் ஒரு பொருளை அறிகின்றது.

அதுபோல், ஆன்ம அறிவைச் சிவன் பிரகாசிக்கச் செய்யினும், அந்த ஆன்மா போதத்தில் நின்மலபோத சொரூபனாகிய சிவன் உடனாய் ஒன்றித்து நின்று எப்பொருளையும் அறியச் செய்கிறான்.

ஓர் ஆன்மாவின் அறிவைப் போன்ற அதன் இச்சையும் கிரியையும் சிவனது இச்சை கிரியைகளைச் சார்ந்தே உண்டாகின்றன. இந்த உண்மையை அனுபவமாக அறிவதே முக்தி நெறியாகும். அந்த நெறியைப் பின்பற்றுவார்க்குப் பழவினைகள் ஒழியும், சித்தமலம் அற்றுவிடும், அவர்கள் சிவமயமாகிச் சிவானந்தப்பேற்றை அடைவார்கள்.

 

Continued in next part.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.