ஸ்ரீ ஸௌந்தர்ய லஹரீ  ஸ்லோகம் 32 உரையுடன் Devata, Kala, Chakra, Mantra

ஸ்ரீ ஸௌந்தர்ய லஹரீ  ஸ்லோகம் 32 உரையுடன்

ஸ்ரீ “அண்ணா” எழுதி சென்னை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம் வெளியிட்டுள்ள “ஸௌந்தர்யலஹரீ -பாஷ்யம்” என்ற விளக்க நூலில் இருந்து விளக்கங்களுடன் (சிற்சில இடங்களில், Pandit S Subrahmanya Sastri and T R Srinivasa Ayyangar  இவர்களால் 1937-ம் வருடத்தில் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டு The Theosophical Publishing House ப்ரசுரித்த The Ocean of Beauty – Soundarya Lahari of Sri Samkara Bhagavatpada என்னும் நூலிலிருந்து எடுத்த ஆங்கில விளக்கங்களுடன்)

32.     ஸ்ரீ வித்தை பஞ்சதசாக்ஷரீ மந்த்ரம்

ஸகல கார்ய ஜயம், தீர்க்காயுள்

ஶிவ: ஶக்தி: காம: க்ஷிதி தர ரவி: சீதகிரண:
ஸ்மரோ ஹம்ஸ: ஶக்ரஸ் தனு ச பரா மார ஹரய:
அமீ ஹ்ருல்லேகாபிஸ் திஸ்ருபி ரவஸானேஷு டிதா
ஜந்தே வர்ணாஸ்தே தவ ஜனனி நாமாவயவதாம்                                32

தாயே ! சிவ பீஜமான ‘க’ , சக்தி பீஜமான ‘ஏ’ , மன்மத பீஜமான ‘’ , பிருதிவி பீஜமான ‘’, அதன்பிறகு சூரிய பீஜமான ‘’ , குளிர்ந்த கிரணங்களையுடைய சந்திர பீஜமான ‘’ , மன்மத பீஜமான ‘’ , ஹம்ஸ மந்திரத்திலுள்ள ஆகாச பீஜமான ‘’ , இந்திரனுடைய பீஜமான ‘’ , அதற்குப்பிறகு பரா பீஜமாகிய ‘’ , மன்மத பீஜமாகிய ‘’ உன்னுடைய இவ்வக்ஷரங்கள் மூன்று புவனேசுவரீ பீஜமான ஹ்ரீங்காரங்களுடன் ஒவ்வொரு கூட்டத்தின் முடிவிலும் சேர்க்கப்பட்டு உன்னுடைய மந்திரத்தின் அவயவங்களாக அமைகின்றன.

இங்கு ‘க’ என்னும் அக்ஷரத்தை முதலில் உடைய ‘காதிவித்தை’ என்னும் பஞ்சதசாக்ஷரீ மஹாமந்த்ரம் மறைமுகமாகக் கூறப்படுகிறது.

 • முதலாவதாகிய வாக்பவ கூடம் (க-ஏ-ஈ-ல-ஹ்ரீம்) பிரளயகால அக்கினிபோல் பிரகாசிப்பதாய் மூலாதாரத்திலிருந்து கிளம்பி அனாஹதத்தைத் தொடுகிறது.
 • இரண்டாவதாகிய காமராஜ கூடம் (ஹ-ஸ-க-ஹ-ல-ஹ்ரீம்) கோடி ஸூர்ய பிரகாசமுள்ளதாய் அனாஹத்திலிருந்து கிளம்பி ஆஜ்ஞா சக்கரத்தைத் தொடுகிறது.
 • மூன்றாவதாகிய சக்தி கூடம் (ஸ-க-ல-ஹ்ரீம்) கோடி சந்திரப் பிரகாசமுள்ளதாய் ஆக்ஞையிலிருந்து லலாட மத்திவரை வியாபிக்கிறது.

மாலையிலுள்ள ரத்தினப்பரல்களைப்போல் மூன்று கூடங்களிலும் உள்ள வர்ணங்கள் வரிசையாக ஒன்றன்மேல் ஒன்றாகச் சிந்திக்கப்பட வேண்டும். மூலாதாரத்தில் உதித்த நாதம் இவ்வெழுத்துக்களிடையே மணிகளை ஊடுருவிச் செல்லும் சரடுபோல் விளங்கும். மூன்று கூடங்களிலும் ஹ்ரீங்காரத்தில் உள்ள பிந்துகலைகள் மூன்றும் வஹ்னிகுண்டலினீ, ஸூர்ய குண்டலினீ, ஸோமகுண்டலினீ எனப்படுவன.

வாக்பவ கூடத்தை அம்பாளுடைய முகமாகவும், மத்தியிலுள்ள காமராஜ கூடத்தைக் கழுத்து முதல் இடுப்பு வரையில் உள்ள பாகமாகவும், சக்திகூடத்தை இடுப்பிற்குக் கீழுள்ள பாகமாகவும் தியானிக்கவேண்டும்

“பஞ்சதசாக்ஷரீ மந்திரத்தில் உள்ள உயிர்மெய் எழுத்துக்களினின்றே ஆகாசம், வாயு, அக்னி, அப்பு, பிருதிவி என்ற பஞ்ச மகாபூதங்கள் தோன்றின.

 • ஆகாசத்தின் குணம் சப்தம் ஒன்றே                                                         1
 • வாயுவின் குணங்கள் சப்தம், ஸ்பர்சம் இரண்டு 2
 • அக்னியின் குணங்கள் சப்தம், ஸ்பர்சம், ரூபம் மூன்று 3
 • அப்புவின் குணங்கள் சப்தம், ஸ்பர்சம், ரூபம், ரஸம் நான்கு 4
 • பிருதிவியின் குணங்கள் சப்தம், ஸ்பர்சம், ரூபம், ரஸம், கந்தம் 5

இந்த பதினைந்து குணங்களும் பஞ்சதசாக்ஷரீ மந்திரத்தின் விகாஸமே என்று பாவித்தல் வேண்டும்.” – பாஸ்கர ராயர் – வரிவஸ்யா ரஹஸ்யம்

ஸ்ரீவித்யா: பஞ்சதசாக்ஷரி மந்திரத்தின் நாலாவது சந்த்ரகூடம் ரமா பீஜமாகிய ‘ஸ்ரீம்’ என்றும் அதுவும் சேர்ந்துதான் பதினாறு கலையுடன் இந்த மந்திரம் பரிபூர்ணம் அடைகிறது என்றும் அதனால்தான் ஸ்ரீவித்யா எனப்பெயர் பெற்றது, ஆனால் அது ரஹஸ்யமானதால் இங்கு மறைத்துவைக்கப் பட்டுள்ளதாய் உணரவேண்டும் என்றும் லக்ஷ்மீதரர் கூறுகிறார். இந்த கூடங்கள் இவ்வாறு ஒப்பிடப்படும்:

 • முதல் கூடம் ஜாக்கிரத்திற்கும்
 • இரண்டாம் கூடம் ஸ்வப்னத்திற்கும்
 • மூன்றாம் கூடம் ஸுஷுப்திக்கும்
 • நான்காம் கூடம் துரீயத்திற்கும்

 ஒப்பிடுக: காயத்ரி மந்திரத்தில் ‘பரோ ரஜஸே ஸாவதோம்’ என்னும் நாலாவது பாதத்தைச் சேர்த்து உத்தம ஸாதகர்கள் ஜபிக்கவேண்டும் என்றும் அப்போதுதான் காயத்ரி வித்தை பூர்ணத்துவத்தை அடைகின்றது.

O Mother ! Siva, Sakti, Kaama and Ksiti; and then Ravi, Siitakirana, Smara, Hamsa and Sakra; and thereafter, Paraa, Maara and Hari ; these (three sets of) syllables, when conjoined severally at their ends with the three Hrllekhaa-s become the components of Thy name.

The Tantra premised by the words ‘Thy Tantra’ in the previous stanza, as understood by Lakshmidhara, is further elaborated in this stanza, which may be termed as the coping stone of the Samayin-s’ arch of worship.

The Mantra itself, the Sodasaakshari, it is said, cannot be given out publicly, but should be imparted by the Guru to the devout pupil in secret. This may be inferred from the fact that the sixteenth syllable does not find a place in the description given in the stanza. Merely because the stanza makes mention of only fifteen syllables, it should not be understood that the Mantra indicated is Panchadasaakshari.

The sixteenth syllable is the fourth Khanda of the Mantra and, like the fourth Paada of the Gayatri, should be muttered only by adepts who are highly evolved spiritually, as only they could conceive with their mainds, the fourth Khanda, which is beyond the reach of speech and thought and transcends all the Tattva-s, being the essence of pure consciousness.

The stanza merely mentions fifteen conventional names indicative of syllables, which, whenconstrued in the proper way, would yield the following result:

Siva is ‘ka’; Sakti represents ‘e’; Kaama represents ‘i’; Ksiti represents ‘la’ – first Khanda;

Ravi is ‘ha’ ; Siitakirana is ‘sa’ ; Smara, ‘ka’ ; Hamsa, ‘ha’ and Sakra, ‘la’ – second Khanda;

Paraa is ‘sa’ ; Maara, ‘ka’; and Hari, ‘la’ – third Khanda;

When the Hrllekhaa, i.e., ‘hrim’ is added to each of the three Khanda-s, the result is the Panchadasaakshari-mantra.

 1. The chief component of the Mantra, namely the Ramaa-Bija, when added to the end, will convert the Panchadasaakshari into the Sodasaakshari, which is really implied by the stanza.
 2. These sixteen syllables are the sixteen Chandra-kalaa-s or the fifteen Tithi-s of the lunar fortnight, and the sixteenth designated the Chitkalaa, with Tripurasundari and other Nitya-s as their presiding deities.
 3. The first four syllables of the Sodasaakshari constitute the first Khanda, relating to Agni, representing Kriyaa-sakti, the Jagrat state, the Visva-vrtti and Tamo-guna.
 4. The next five syllables constitute the second Khanda, relating to Surya, representing Icchaa-sakti, the Svapna state, the Taijasa-vrtti and rajo-guna;
 5. The Hrllekhaa between the two represents the Rudra-granthi.
 6. The next three syllables constitute the third Khanda relating to Soma, representing  Jnaana-sakti, the Susupti state, the Prajna-vrtti and Sattva-guna;
 7. The Hrllekhaa between the second and the third Khanda-s represents the Vishnu-granthi.
 8. The fourth Khanda of one syllable, to be imparted by the Guru, known as Chandra-kalaa, is implied after the three aforesaid Khanda-s.
 9. The Hrllekhaa between the third and the fourth Khanda-s represents the Vishnu-granthi.

The influence of the Sun and the Moon over the human body and the part taken by them in helping the Yogin in the successful accomplishment of the Yoga may be summarized thus:

 1. The Sun and the Moon incessantly influence the Idaa- and Pingalaa-naadis day and night;
 1. The Moon through the Idaa in-fills all the seventy-two- thousand Naadi-s with his nectar.
 1. The Sun in his turn gathers up the same nectar.
 1. As and when the Sun and the Moon have their conjunction in the Aadhaara-chakra, there is the newmoon, during which the Kunalini has its sleep in the hollow of the Muulaadhaaraa, wherein is gathered the nectar flowing out of the lunar disc, melted in the presence of the rays of the Sun. 
 1. Hence its sleeping state is represented to be during the dark fortnight. 
 1. When the Yogin controls the passage of the Sun and the Moon along with the vital air through the Naadi-s, by performing Kumbhaka, the Sun and the Moon being deprived of their functions of in-filling and gathering the nectar, the Amrta-kunda in the Muulaadhaaraa gets dried up by the fire induced by the vital air, the Kundalini becomes famished and is roused from sleep, as it were, with the Phuutkaara of the snake, bursts through the three granti-s and bites the disc of the Moon in the thousand-petalled lotus.
 1. The shower of nectar flowing from the Moon drenches the lunar region of the Aajna-chakra, and the whole body gets filled with nectar from the shower.
 1. Hence the fifteen Kalaa-s of the Moon in the Aajna-chakra then become Nitya-s, perpetually shining.
 1. These Kalaa-s then reach and pervade the Visuddhi-chakra. The lunar disc in the middle of the thousand-petalled lotus is the Baindava-sthaana.
 • That Kalaa of the character of pure consciousness is said to be of the form of Bliss. That alone is the Tipurasundari.
 • Hence follows the secret of the Yogin’s successful accomplishment of rousing the Kundalini only in the bright half of the lunar month.
 • All the Tithis-s of the bright half are therefore known as Full Moon, while the Tithis-s of the dark half inhere in the New Moon.
 • Hence the Muulaadhaaraa is the region which is pitch dark. The Svaadhishthaanaa being subject to the influence of the Sun and the Moon is a region of darkness and light mixed together, while the Manipura, though essentially belonging to the region of Fire, is a region of darkness and light mixed together, owing to the reflection in the water there of the rays of the Sun. The Anaahataa is the region of brightness. Hence till Anaahataa is reached, the regions of the Chakra-s are either dark or of a mixed nature.
 • The Visuddhi lies in the region of the Moon. The Aajnaa, being the seat of the Moon, is the region of nectar. As in these two regions, there is the admixture of the Sun’s rays, there is no moonlight.
 • The thousand-petalled lotus, on the other hand, is a region of Moonlight alone. The Moon there being possessed of the Nitya-kalaa is perpetual, without waxing and waning.
 1. The disc of that Moon is the Sri-chakraa, while its Kalaa is the Saadaakhyaa.
 2. The Tri-kona is the Muulaadhaaraa.
 3. The eight-spoked Chakra is the Svaadhishtaanaa.
 4. The inner ten-spoked chakra is the Manipura.
 5. The outer ten-spoked Chakra is the Anaahataa.
 6. The fourteen spoked one is the Visuddhi.
 7. The four triangles of Siva constitute the Aajnaa-chakraa.
 8. The Bindusthaanaa in the quadrilateral is the thousand-petalled lotus.
 9. The Moon of the Aajnaa has fifteen Kalaa-s and contains the reflection of the sixteenth.
 10. In the disc of the Moon of the form of Sri-chakra, there is only one Kalaa and that is the Paramakalaa.
 11. The Anusvaara-s of the Panchadasaakshari indicate the Bindu and by implication the Naadaa thereof.
 12. Thus the Sri-chakraa of the character of the Naadaa, Bindu and Kalaa is also made up of three Khanda-s.
 13. The Saadaakhyaa which is the same as the Sri-vidyaa lies beyond the Naadaa, Bindu and Kalaa.

The fifty Kalaa-s inhere in the Sixteen Nitya-s as follows:

 1. The sixteen vowels, the sixteen consonants from ‘ka’ to ‘ta’, the sixteen consonants from ‘tha’ to ‘sa’, these inhere in the sixteen Nityaa-s in triads.
 2. The Akaasa-bija ‘ha’ inheres in the Akaasa of the Bindu, while ‘ksa’ which is composed of ‘ka’ and ‘sa’ inheres in the Nityaa-s corresponding to its components.

The sixteen Nityaa-s being of the form of the sixteen syllables, the sixteen syllables being of the form of the fifty Maatrkaa-s, the fifty Maatrkaa-s being of the form of the Sun, the Moon and the Fire, which in turn form the three granti-s, thus the four kinds of harmonious relations become patent.

Similarly the Chakraa-s and the Mantraa-s harmonise thus: The three Hrim-s and the Sri-bija inhere in the form of the Bindu of the Tri-kona, which represents the four Siva-chakraa-s. The letters comprised in the Pratyaahaaraa-s, Kalaa and Aksa inhere in the Sri-chakra as follows:

 1. The four semi-vowels and the four sibilants in the Ashta-kona.
 2. The twnty letters from ‘ka’ to ‘ma’ the nasals excepted, in the two dasaaraas.
 3. The nasal consonants through the Anusvaara, the Anusvaaraa and the Visargaa, in the Bindu.
 4. And the remaining 14 vowels in the Chaturdasaaraa.

The names of the sixteen Kalaa-s, the deities that preside over them, and the Tattvaa-s represented by them respectively , as gathered from the Veda-s, are :

 

Kalaa                             Deity                             Tattvaa

Darsaa,                          Tripurasundari                       Sivaa

Drstaa,                           Kaameswari                            Sakti

Darsataa,                       Bhagamaalini                         Maayaa

Visvaruupaa,                 Nityaklinnaa                         SuddhaVidhyaa

Sudarsanaa,                  Bherundaa                              Jala

Aapyaayamaanaa,        Vahnivaasini                           Tejas

Pyaayamaanaa,   Mahaavidyeswari                        Vaayu

Apyaayaa,            Sivaduuti                                    Manas

Suunrtaa,             Tvaritaa                                       Prthvi

Iraa,                      Kulasundari                                Aakaasaa

Apuuryamaanaa,          Nityaa                                     Vidyaa

Puuryamaanaa,   Nilapataakaa                          Maheswaraa

Puuryanti,            Vijaya                                      Para-tattva

Puurnaa,                       Sarvamangala                        Aatma-tattva

Paurnamaasi,                Jvaalaamaalinikaa        Sadaasiva-tattvaa

Chitkalaa                       Chitkalaa                       Saadaakhya-tattva

The Devataa influencing the entire group is Kaama-devaa while Kaameswari presides over them all.

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

காதிவித்யா பஞ்சதசாக்ஷரீ – ஜபம் செய்யும் முறை

 

அஸ்யஸ்ரீ பஞ்ச ஶாக்ஷரீ மஹாமந்த்ரஸ்ய ஆனந்த பைரவ ருஷி: காயத்ரீச்ந்: பஞ்சஶாக்ஷர்யதிஷ்டாத்ரீ லலிதா மஹா த்ரிபுரஸுந்ரீ தேவதா || ‘கஏஈலஹ்ரீம்’ – பீஜம் | ‘ஸகலஹ்ரீம்’ ஶக்தி: | ‘ஹஸகஹலஹ்ரீம்’ – கீலகம் | ஸ்ரீ லலிதாமஹாத்ரிபுர ஸுந்ரீ ப்ரஸாஸித்த்யர்த்தே ஜபே விநியோ:

 

‘கஏஈலஹ்ரீம்’, ‘ஸகலஹ்ரீம்’, ‘ஹஸகஹலஹ்ரீம்’ என்ற மூன்று கூடங்களையும் இரண்டுதடவை திருப்பி உச்சரித்துக் கர நியாஸமும் அங்க நியாசமும் செய்க.

 

பூர்ப்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்பந்:

 

த்யானம்

அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம் த்ருதபாஶாங்குஶ

புஷ்ப பாண சாபாம்.

அணிமாதிபி ராவ்ருதாம் மயூகை ரஹமித்யேவ

விபாவயே வானீம்

 

லம் – இத்யாதி பஞ்ச பூஜா

 

மந்த்ரஜபம்

‘கஏஈலஹ்ரீம்’, ‘ஸகலஹ்ரீம்’, ‘ஹஸகஹலஹ்ரீம்’

 

பூர்ப்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்விமோக:

 

த்யானம்:  அருணாம் … வானீம்

லம் – இத்யாதி பஞ்ச பூஜா

 

ஸமர்ப்பணம்:

குஹ்யாதிகுஹ்ய கோப்த்ரீ த்வம் க்ருஹாணாஸ்மத் க்ருதம் ஜபம்  |

ஸித்திர்ப்பவது மே தேவி த்வத் ப்ரஸாதான் மயி ஸ்திரா ||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.