ஸ்ரீ ஸௌந்தர்ய லஹரீ  ஸ்லோகம் 4 உரையுடன்

ஸ்ரீ ஸௌந்தர்ய லஹரீ ஸ்லோகம் 4 உரையுடன்

ஸ்ரீ “அண்ணா” எழுதி சென்னை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம் வெளியிட்டுள்ள “ஸௌந்தர்யலஹரீ-பாஷ்யம்” என்ற விளக்க நூலில் இருந்து விளக்கங்களுடன் (சிற்சில இடங்களில், Pandit S Subrahmanya Sastri and T R Srinivasa Ayyangar இவர்களால் 1937-ம் வருடத்தில் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டு The Theosophical Publishing House ப்ரசுரித்த The Ocean of Beauty – Soundarya Lahari of Sri Samkara Bhagavatpada என்னும் நூலிலிருந்து எடுத்த ஆங்கில விளக்கங்களுடன்)

. 4. பாத கமலங்களின் நிகரற்ற சக்தி

ஸகல பய நிவ்ருத்தி, ரோக நிவ்ருத்தி

த்வந்ய: பாணிப்ப்யா: மயவரதோ தைவதண:
த்வேகா நைவாஸி ப்ரகடித வராபீத்யபிநயா
யாத் த்ராதும் தாதும் பலமபி ச வாஞ்சா ஸமதிகம்
ஶரண்யே லோகானாம் தவ ஹி சரணாவேவ நிபுணௌ. 4

உலகிற்குப் புகலிடமே ! உனக்கு வேறான தேவக்கூட்டங்கள் கைகளால் அபயத்தையும் வரத்தையும் அளிப்பதாகக் காட்டுகிறர்கள். நீ ஒருத்தி மட்டும் அபிநயத்தால் வரத்தையும் அபயத்தையும் ப்ரகடனம் செய்பவளாக இருப்பதே இல்லை. ஏனென்றால் பயத்தினின்று காப்பாற்றவும், வேண்டியதற்கு அதிகமாகவே பலனை அளிப்பதற்கும்கூட உன்னுடைய திருவடிகள் திறமை உடையவைகள் அன்றோ ?

ஸம்ஸார பயத்தைப் பயத்தைப் போக்கி மோக்ஷமளிக்கும் அபயமுத்திரை யைத் தூக்கிய வலது கரத்திலும், உலக இன்பங்களை அளிக்கும் வரமுத்திரை இடது கரத்திலும் ஸாதாரணமாக தேவதைகளின் பிம்பங்களில் காணப்படுவது. ஆனால் த்ரிபுரஸுந்தரி தனது கரங்களில் பாசம், அங்குசம், புஷ்ப பாணம், கரும்புவில் ஆகியவற்றைத் தரித்திருப்பதால் பாதங்களில் அபயவரத சக்திகள் அம்பிகையின் பாதங்களில் அடங்கியிருப்பதாகத் தியானிக்கப் படுகிறது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.