35 இறைவனுக்கு அபிஷேகம் செய்யும்போது இப்பதிகத்தைன் ஓதினாலே முக்தி உறுதி

திருமுறை: 6/94 (ஸ்ரீருத்ர தாண்டகம்)

6.94 நின்ற – திருத்தாண்டகம்௿

920 இருநிலனாய்த் தீயாகி நீரு மாகி௿

இயமான னாயெறியுங் காற்று மாகி௿
அருநிலைய திங்களாய் ஞாயி றாகி௿

ஆகாச மாயட்ட மூர்த்தி யாகிப்௿
பெருநலமுங் குற்றமும் பெண்ணு மாணும்௿

பிறருருவுந் தம்முருவுந் தாமே யாகி௿
நெருநலையாய் இன்றாகி நாளை யாகி௿

நிமிர்புன் சடையடிகள் நின்ற வாறே.

6.94.1
921 மண்ணாகி விண்ணாகி மலையு மாகி௿

வயிரமுமாய் மாணிக்கந் தானே யாகிக்௿
கண்ணாகிக் கண்ணுக்கோர் மணியு மாகிக்௿

கலையாகிக் கலைஞானந் தானே யாகிப்௿
பெண்ணாகிப் பெண்ணுக்கோ ராணு மாகிப்௿

பிரளயத்துக் கப்பாலோ ரண்ட மாகி௿
எண்ணாகி எண்ணுக்கோ ரெழுத்து மாகி௿

எழுஞ்சுடரா யெம்மடிகள் நின்ற வாறே.

6.94.2
922 கல்லாகிக் களறாகிக் கானு மாகிக்௿

காவிரியாய்க் காலாறாய்க் கழியு மாகிப்௿
புல்லாகிப் புதலாகிப் பூடு மாகிப்௿

புரமாகிப் புரமூன்றுங் கெடுத்தா னாகிச்௿
சொல்லாகிச் சொல்லுக்கோர் பொருளு மாகிச்௿

சுலாவாகிச் சுலாவுக்கோர் சூழ லாகி௿
நெல்லாகி நிலனாகி நீரு மாகி௿

நெடுஞ்சுடராய் நிமிர்ந்தடிகள் நின்ற வாறே.

6.94.3
923 காற்றாகிக் கார்முகிலாய்க் காலம் மூன்றாய்க்௿

கனவாகி நனவாகிக் கங்கு லாகிக்௿
கூற்றாகிக் கூற்றுதைத்தகொல் களிறு மாகிக்௿

குரைகடலாய்க் குரைகடற்கோர் கோமா னுமாய்௿
நீற்றானாய் நீறேற்ற மேனி யாகி௿

நீள்விசும்பாய் நீள்விசும்பி னுச்சி யாகி௿
ஏற்றானாய் ஏறூர்ந்த செல்வ னாகி௿

எழுஞ்சுடராய் எம்மடிகள் நின்ற வாறே.

6.94.4
924 தீயாகி நீராகித் திண்மை யாகித்௿

திசையாகி அத்திசைக்கோர் தெய்வ மாகித்௿
தாயாகித் தந்தையாய்ச் சார்வு மாகித்௿

தாரகையும் ஞாயிறுந்தண் மதியு மாகிக்௿
காயாகிப் பழமாகிப் பழத்தில் நின்ற௿

இரதங்கள் நுகர்வானுந் தானே யாகி௿
நீயாகி நானாகி நேர்மை யாகி௿

நெடுஞ்சுடராய் நிமிர்ந்தடிகள் நின்ற வாறே.

6.94.5
925 அங்கமா யாதியாய் வேத மாகி௿

அருமறையோ டைம்பூதந் தானே யாகிப்௿
பங்கமாய்ப் பலசொல்லுந் தானே யாகிப்௿

பான்மதியோ டாதியாய்ப் பான்மை யாகிக்௿
கங்கையாய்க் காவிரியாய்க் கன்னி யாகிக்௿

கடலாகி மலையாகிக் கழியு மாகி௿
எங்குமாய் ஏறூர்ந்த செல்வ னாகி௿

எழுஞ்சுடராய் எம்மடிகள் நின்ற வாறே.

6.94.6
926 மாதா பிதாவாகி மக்க ளாகி௿

மறிகடலும் மால்விசும்புந் தானே யாகிக்௿
கோதா விரியாய்க் குமரி யாகிக்௿

கொல்புலித்தோ லாடைக் குழக னாகிப்௿
போதாய மலர்கொண்டு போற்றி நின்று௿

புனைவார் பிறப்பறுக்கும் புனித னாகி௿
யாதானு மெனநினைந்தார்க் கெளிதே யாகி௿

அழல்வண்ண வண்ணர்தாம் நின்ற வாறே.

6.94.7
927 ஆவாகி ஆவினில் ஐந்து மாகி௿

அறிவாகி அழலாகி அவியு மாகி௿
நாவாகி நாவுக்கோர் உரையு மாகி௿

நாதனாய் வேதத்தி னுள்ளோ னாகிப்௿
பூவாகிப் பூவுக்கோர் நாற்ற மாகிப்௿

பூக்குளால் வாசமாய் நின்றா னாகித்௿
தேவாகித் தேவர் முதலு மாகிச்௿

செழுஞ்சுடராய்ச் சென்றடிகள் நின்ற வாறே.

6.94.8
928 நீராகி நீளகலந் தானே யாகி௿

நிழலாகி நீள்விசும்பி னுச்சி யாகிப்௿
பேராகிப் பேருக்கோர் பெருமை யாகிப்௿

பெருமதில்கள் மூன்றினையு மெய்தா னாகி௿
ஆரேனுந் தன்னடைந்தார் தம்மை யெல்லாம்௿

ஆட்கொள்ள வல்லவெம் மீச னார்தாம்௿
பாராகிப் பண்ணாகிப் பாட லாகிப்௿

பரஞ்சுடராய்ச் சென்றடிகள் நின்ற வாறே.

6.94.9
929 மாலாகி நான்முகனாய் மாபூ தமாய்௿

மருக்கமாய் அருக்கமாய் மகிழ்வு மாகிப்௿
பாலாகி எண்டிசைக்கும் எல்லை யாகிப்௿

பரப்பாகிப் பரலோகந் தானே யாகிப்௿
பூலோகப் புவலோக சுவலோ கமாய்ப்௿

பூதங்க ளாய்ப்புராணன் றானே யாகி௿
ஏலா தனவெலாம் ஏல்விப் பானாய்௿

எழுஞ்சுடராய் எம்மடிகள் நின்ற வாறே.

6.94.10

திருச்சிற்றம்பலம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.