தாயற்றோரின் தாய்

தாயற்றோரின் தாய்
***********************

தாயே நீவந் தாயே எந்நாட்டில்
தாயே தாயே என்று புலம்பி யழும்
தாயில் லாமகனுக்கும் மகளுக்கும்
தாயாக நீ வந்தாய் அன்னை தெரசாவே

அன்னை தொலைந்தவர்க்கும்
அன்னை தொலைத்தவர்க்கும்
அன்னையென வந்தாயே
அன்ன மெவக் கீவதற்கு

இரத்தம் கசியும் உடல்
நித்தம் வறளும் உயிர்
தத்தெ டுக்க யாருமின்றி
தவித்த வேளைதனில்

எம் தந்தை மனம் இரங்கித்
தவித்த எமைக் காட்டி
இவர்தாம் உம் பிள்ளை என- நீ
தத்தெடுத்த வேளைதனில்

தாயைப் பெற்றோம்
பெரும்பேற்றைப் பெற்றோம்
எழுபிறப்பும் தேவையில்லை
கடவுளைக் கண்டுவிட்டோம்

*********************************************************************************************
– உன் ஆயிரமாயிரம் பிள்ளைகளில் ஒருவன், அரைகுறை மாணவன்

– (இது கவிதையில் புதிதல்ல, மரபுமல்ல, இலக்கணமறியாத் ததும்பல்)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.