நாமும் இறைவனும் 3 – நான்கு யோகங்கள்  – சுவாமி சித்பவானந்தர்

நான்கு யோகங்கள்

கர்மயோகம், ராஜயோகம், பக்தியோகம், ஞானயோகம் என்பன நான்கு யோகங்களாகும்.

நாம் செய்கின்ற செயலின் பயனில் பற்று வைக்காது செய்கின்ற செயலுக்குக் கர்மயோகம் என்று பெயர்.

புலன்களின் வழி மனது புறம் போகாது தடுத்து நிறுத்தி மனதை உள்ளே இழுத்து உயர்ந்த லட்சியத்தின்பால் அதை ஒருமுகப்படுத்துவது ராஜயோகம் எனப்படும்.

உடல் உணர்வைத் தெய்வீக உணர்வாக மாற்றி அமைப்பது பக்தியோகம் எனப்படும்.

விவேகத்தைப் பயன்படுத்தி அநித்தியத்திலிருந்து நித்தியத்தைப் பிரித்தெடுத்து அந்த நித்தியத்தின்பால் மனதைச் செலுத்துவது ஞானயோகம் எனப்படும்.

இந்த நான்கு யோகங்களையும் அனுஷ்டிப்பதன் மூலம் நம்மிடத்திலுள்ள ஆற்றலையும் அன்பையும் அறிவையும் வளர்க்கலாம்.

கர்மயோகமும் ராஜயோகமும் ஆற்றலை வளர்க்கத் துணைபுரிகின்றன. பக்தியோகம் நம்மிடத்தில் பேரன்பை வளர்க்கத் துணைபுரிகிறது. ஞானயோகம் நம்மிடத்தில் ஆன்ம அறிவை வளர்க்கத் துணைபுரிகிறது.

நம்மிடத்தில் உள்ள மகிமைகளையெல்லாம் வெளிப்படுத்துவதற்கு இந்த நான்கு யோகங்களும் துணைபுரிகின்றன. இவற்றுள் ஒன்றைக் கடைப்பிடித்தோ, ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதைக் கடைப்பிடித்தோ அல்லது நான்கையும் கடைப்பிடித்தோ நம்மை நாம் உயர்த்திக் கொள்ளலாம்.

நான்கு யோகங்களும் வாழ்க்கையில் கலந்தே இடம்பெறுகின்றன. நமக்கு அமைந்த கடமையைத் தெய்வத்திற்காகச் செய்து வருவோமேயானால் கர்மபலனில் உள்ள பற்று நீங்கிவிடும். காமத்தையும் காசு ஆசையையும் வளர்ப்பதற்காக அன்றிக் கடவுள் பக்தியை வளர்ப்பதற்காக நமக்கு அமைந்த கடமையைச் செய்வோமானால் அது பக்தியோகம் எனப்படும். நித்தியம், அநித்தியம் எது என்று அறிந்து நித்தியப் பொருளிடத்துச் சிந்தனையைச் செலுத்தி வருவோமானால் அது ஞானயோகமாகும். ஒழுக்க வாழ்வு வாழ்ந்து நாள்தோறும் தவறாது தியானப்பயிற்சி செய்வோமானால் அது ராஜயோகம் எனப்படும். இதில் நாம் ஒன்றுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதற்கு அனுசரணையாக மற்ற யோகங்களை அமைக்கலாம். நாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ள யோகம் கர்மயோகம் என்றால் நாம் அனுஷ்டிக்கின்ற யோகத்துக்குக் கர்மயோகம் என்று பெயர்.

பகவத்கீதையில் முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள் கர்மயோகத்தையும், ராஜயோகத்தையும் தெளிவாக விளக்குகின்றன. ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பன்னிரண்டாம் அத்தியாயம் முடிய பக்தியோகம் விளக்கப்பெறுகிறது. கடைசியாக உள்ள ஆறு அத்தியாயங்கள் ஞானயோகத்தை விளக்குகின்றன.

மனதைத் தெய்வத்தின்பால் நிலைநிறுத்துவது யோகம் எனப்படும். ஜீவாத்மன் தன்னைப் பரமாத்மாவுடன் இணைக்கும்போது அது யோகம் எனப்படுகிறது. ஜீவாத்மன் தன் செயலின்மூலம் தன்னைப் பரமாத்மாவுடன் இணக்க முயன்றால் அது கர்மயோகம் எனப்படும். ஜீவாத்மன் தன்னை உணர்வின்மூலம் பரமாத்மாவோடு இணைய முயல்கிறபொழுது அது பக்தியோகம் எனப்படும். ஜீவாத்மன் தன் அறிவைப் பயன்படுத்திப் பரமாத்மாவோடு இணைய முயல்கிறபோது அது ஞானயோகம் எனப்படும். ஜீவாத்மன் ஒழுக்கத்தின்மூலம் தன்னைப் பரமாத்மாவோடு இணைக்க முயல்கிறபொழுது அது ராஜயோகம் எனப்படும்.

செயல், உணர்வு, அறிவு, தன்னடக்கம் இவற்றின் மூலம் ஜீவாத்மன் தன்னைப் பரமாத்மாவோடு ஐக்கியப்படுத்துவதற்கு நான்கு யோகங்களை அனுஷ்டானத்துக்குக் கொண்டுவரவேண்டும். இதில் எது உயர்ந்தது? எது தாழ்ந்தது? என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை. ஆரம்பத்தில் அவைகள் வேற்பட்டனவாகத் தென்படினும் முடிவில் அவைகளுக்கிடையில் வேற்றுமையைக் காணமுடியாது. நான்கு யோகங்களில் எதை அனுஷ்டித்தாலும் அது நம்மை உலக பந்தத்திலிருந்து விடுவித்து முக்தி என்னும் பெருநிலையில் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கிறது.

***

ஐயம் தெளிதல் (முதல் பகுதி), ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண தபோவனம், 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.