நாமும் இறைவனும் 2 – நல்வழியும், நல்லதல்லாத வழியும்  – சுவாமி சித்பவானந்தர்

unity of twd

சன்மார்க்கமும் துன்மார்க்கமும்

வாழ்ந்திருக்கும் காலம் எல்லாம் மனிதன் தன்னை உயர்நிலைக்கு எடுக்கக் கடமைப்பட்டிருக்கிறான். தான் அடைந்துள்ள நிலையினின்று அவன் கீழ்நிலைக்குப் போகலாகாது.

மனம், மொழி, மெய் என்னும் திரிகரணங்களைப் படைத்தவனாக மனிதன் இருக்கிறான். இம்மூன்று கரணங்களுள் ஸ்தூலமாயிருப்பது மெய் அல்லது உடல். அதைவிடச் சிறிது சூட்சுமமாய் இருப்பது மொழி அல்லது சொல். இன்னும் சூட்சுமமாய் இருப்பது மனம் அல்லது உள்ளம்.

உடல்

உடலைப் பலஹீனப்படுத்துவது துன்மார்க்கம். உடலை உறுதி படைத்ததாக ஆகுவது சன்மார்க்கம்.

உடலை அசுசியாக்குவது துன்மார்க்கம். உடலைத் தூயதாக வைத்திருப்பது சன்மார்க்கம்.

மீதூண்கொடுத்து அல்லது உணவைக் குறைத்து உடலை வாழ்க்கைக்குத் தகுதியற்றதாகச் செய்வது துன்மார்க்கம். அளவுடன் அதற்கு உணவும் ஓய்வும் கொடுத்து முறையாக அதை வேலையில் ஈடுபடுத்துவது சன்மார்க்கம்.

சொல்

இனி சொல்லைக் கையாளுதலிலும் முறையொன்று உள்ளது.

வாக்குத் தெளிந்ததாக இருக்க வேண்டும். உண்மையையே பேசவேண்டும். உண்மையையும் மற்றவர்களைத் துன்புறுத்துகிற பாங்கில் பேசக்கூடாது. இன்சொல் பேசுதல் வேண்டும். பிறரைக் கண்டிக்க வேண்டிய இடத்திலும் பொருந்திய பாங்கில் பேசிக் கண்டிக்கலாம்.

மனம்

மனதைப் பற்றிய கோட்பாடு இவ்விரண்டிலும் மேலானது.

உள்ளத்தில் நல்லெண்ணமே உதயமாக வேண்டும். நல்லெண்ணம் மனிதனை உயர்நிலைக்கு உயர்த்துகிறது.

வாய்திறந்து பேசாதிருந்தாலும் கெட்ட எண்ணம் உள்ளத்தில் உதிக்குமாகில் அது மனிதனைப் பாழ்படுத்துகிறது.

உள்ளத்தில் உதிக்கின்ற நல்ல எண்ணத்தை மனிதன் தாராளமாகப் பிறரிடம் எடுத்து இயம்பலாம். கெட்ட எண்ணமோ பிறரிடம் தெரியப்படுத்துவதற்குத் தகுதியற்றதாகிறது. எண்ணத்திற்கு ஏற்றவாறு மனிதன் மேன்மையுறுகிறான் அல்லது கீழ்மையுறுகிறான்.

சுருக்கமாக

மனம், மொழி, மெய் ஆகிய திரிகரணங்களைப் பயன்படுத்துதலில் மனிதன் மேன்மையுறுவானாயின் அது பெருநெறியாகிறது. அப்படியல்லாது கீழ்மையுறுவானாகில் அது சிறுநெறி ஆகிறது.

***

ஐயம் தெளிதல் (முதல் பகுதி), ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண தபோவனம், 2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.