ஸ்ரீ நவக்ரஹ மங்களாஷ்டகம்

ஸ்ரீ நவக்ரஹ மங்களாஷ்டகம்

 

பாஸ்வானர்க்க சமிச்ச ரக்தகிரண: ஸிம்ஹாதிப: காச்’யப:

குர்விந்தோச்’ச குஜஸ்ய மித்ரமரிகத்ரிஸ்த்தச்’சுப: ப்ராங்முக:

ச’த்ருர் பார்கவ ஸௌரயோ: ப்ரியகுட: காளிங்கதேசா’திப:

மத்யே வர்த்துலமண்டலே ஸ்த்திதியுத: குர்யாத் ஸதா மங்களம்                   1

 

சந்த்ர: கர்க்கடக ப்ரபுஸ்ஸித ருசிச்’சாத்ரேய கோத்ரோத்பவச்’

சாக்னயே சதுரச்’ரகோ(அ)பரமுக: கௌர்யர்சயா தர்ப்பித:

ஷட்ஸப்தாக்னி தசா’த்யசோ’பன பலோ(அ)ச’த்ருர் புதார்க்கப்ப்ரிய:

ஸௌம்யோ யாமுன தேச’பர்ணஜஸமித் குர்யாத் ஸதா மங்களம்               2

 

பௌமோ தக்ஷிணதிக்த்ரிகோண நிலயோ(அ)வந்தீபதி காதிர

ப்ரீதோ வ்ருச்’சிக மேஷயோரதி பதிகுர்வர்க்க சந்த்ரப்ரிய:

ஜ்ஞாரி: ஷட்த்ரிசு’பப்ரதச்’ச வஸுதாதாதா குஹாதீச்’வர:

பாரத்வாஜ குலோத்பவோ(அ)ருண ருசி: குர்யாத் ஸதா மங்களம்                 3

 

ஸௌம்ய: பீத உதங்முகஸ்ஸமித பாமார்கோ (அ)த்ரிகோத்ரோதபவ:

பாணேசா’நகதஸ் ஸுஹ்ருத்ரவிஸிதோ வைரீக்ருதானுஷ்ணருக்

கன்யாயுக்ம பதிர்தசா’ஷ்டம சதுஷ் ஷண்ணேத்ரகச்’சோ’பன:

விஷ்ண்வாராதன தர்ப்பிதோ மகதப: குர்யாத் ஸதா மங்களம்                      4

 

ஜீவச்’சோத்தர திங்முகோத்தரக்குப் ஜாதோ(அ)ங்கிரோ கோத்ரத:

பீதோ(அ)ச்’வத்த ஸமிச்ச ஸிந்த்வதிபதிச்’ சாபர்ஷ மீனாதிப:

ஸூர்யேந்து க்ஷிதிஜப்ரியஸ்ஸித புதாராதிஸ்ஸமோ பானுஜே

ஸப்தாபத்ய தபோர்த்தகச்’ சு’பகர: குர்யாத் ஸதா மங்களம்                           5

 

சு’க்ரோ பார்கவ கோத்ரஜஸ் ஸிதருசி: பூர்வானன: பூர்வதிக்

காம்போஜாதிபதிஸ் துலவ்ருஷபபச்’ சௌதும்பரைஸ்தர்ப்பித:

ஸௌம்யர்க்யோ: ஸுஹ்ருதம்பிகா ஸ்துதிவசா’த் ப்ரீதோ(அ)ர்க்கசந்த்ராஹித:

நாரீ போககர: ச’சு’போ ப்ருகுஸுத: குர்யாத் ஸதா மங்களம்                          6

 

ஸௌரி: க்ருஷ்ணருசிச்’ச: பச்’சிமமுக: ஸௌராஷ்ட்ரப: காச்’யப:

நாத: கும்பம்ருகர்க்ஷயோ: ப்ரியஸூஹ்ருச் சுக்ரஜ்ஞ யோர்க்குருத்ரக:

ஷட்திரிஸ்தச்’சு’பதோ(அ)சு’போ தனுகதிச்’ சாபாக்ருதௌ மண்டலே

ஸந்திஷ்ட்டன் சிரஜீவிதாதி ஃபலத: குர்யாத் ஸதா மங்களம்                           7

 

ராஹுர்பர்பரதேச’போ நிருருதௌ க்ருஷ்ணாங்க சூ’ர்பாஸன:

யாம்யாசா’பிமுகச்’ச சந்த்ரரவிருத் பைடீனஸி: க்ரௌர்யவான்

ஷட்த்ரிஸ்த்தச்’சு’பக்ருத் கராளவதன: ப்ரீதச்’ச தூர்வாஹுதௌ

துர்காபூஜனத: ப்ரஸன்னஹ்ருதய: குர்யாத் ஸதா மங்களம்                             8

 

கேதுர்ஜைமினி கோத்ரஜ: குச’ஸமித்வாயவ்ய கோணேஸ்த்தித:

சித்ராங்கத் வஜலாஞ்சனோ ஹி பகவான் யாம்யானன: சோ’பன:

ஸந்துஷ்டோ கணநாத் பூஜனவசா’த் கங்காதி தீர்த்தப்ரத:

ஷட்த்ரிஸ்த்தச்’சு’பக்ருச்ச சித்ரிததனு: குர்யாத் ஸதா மங்களம்                    9

 

ஸ்ரீ நவக்ரஹ மங்களாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.