நவக்ரஹ ஸ்தோத்ரம்

நவக்ரஹ ஸ்தோத்ரம்

ஜபா குஸும ஸங்காச’ம் காச்’யபேயம் மஹாத்யுதிம்

தமோரிம் ஸர்வ பாபக்னம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி திவாகரம்.                               1

 

ததி ச’ங்க துஷாராபம் க்ஷீரோதார்ணவ ஸம்பவம்

நமாமி ச’சினம் ஸோம்ம் ச’ம்போர் மகுடபூஷணம்                                             2

 

தரணீ கர்ப்ப ஸம்பூதம் வித்யுத்காந்தி ஸமப்ரபம்

குமாரம் ச’க்தி ஹஸ்தம் தம் மங்களம் ப்ரணமாம்யஹம்                                  3

 

ப்ரியங்கு கலிகாச்’யாமம் ரூபேணா ப்ரதிமம் புதம்

ஸௌம்யம் ஸௌம்ய குணோபேதம் தம் புதம் ப்ரணமாம்யஹம்                4

 

தேவானாம் ச ரிஷீணாம் ச குரும் காஞ்சன ஸந்நிபம்

புத்திபூதம் த்ரிலோகேச’ம் தம் நமாமி ப்ருஹஸ்பதிம்                                        5

 

ஹிமகுந்த ம்ருணாளாபம் தைத்யானாம் பரமம் குரும்

ஸர்வ சா’ஸ்த்ர ப்ரவக்தாரம் பார்கவம் ப்ரணமாம்யஹம்                                6

 

நீலாஞ்ஜன ஸமாபாதம் ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்

ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம் தம் நமாமி ச’நைச்’சரம்                                 7

 

அர்தகாயம் மஹாவீர்யம் சந்த்ராதித்ய விமர்த்தனம்

ஸிம்ஹிகா கர்ப ஸம்பூதம் தம் ராஹும் ப்ரணமாம்யஹம்                              8

 

பலாச’ புஷ்ப ஸங்காச’ம் தாரகாக்ரஹ மஸ்தகம்

ரௌத்ரம் ரௌத்ராத்மகம் கோரம் தம் கேதும் ப்ரணமாம்யஹம்                  9

 

இதி வ்யாஸ முகோத்கீதம் ய: படேத் ஸுஸமாஹித:

திவா வா யதி வா ராத்ரௌ விக்ன சா’ந்திர் பவஷ்யதி                          10

நரநாரீ ந்ருபானாம் ச பவேத் து: ஸ்வப்ன நாச’நம்

ஐச்’வர்ய மதுலம் தேஷாம் ஆரோக்யம் புஷ்டி வர்தனம்                                    11

க்ரஹ நக்ஷத்ரஜா: பீடாஸ்தஸ்கராக்னி ஸமுத்பவா:

தா: சர்வா: ப்ரச’மம் யாந்தி வ்யாஸோ ப்ரூதே ந ஸம்ச’ய:                                 12

4 thoughts on “நவக்ரஹ ஸ்தோத்ரம்

 1. दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम् I 
  नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुट भूषणम् II २ II 

  ததிஶங்கதுஷாராபம் க்ஷீரோதார்(ணவ) ஸம்பவம்
  நமாமி ஶஶிநம் ஸோமம்
  ஶம்போர் முகுட பூஷணம்
  Please note the bracketed section above.

  Like

  1. I have made the correction. I have actually been displaying a request for almost 2 years in my blog inviting corrections. I am happy that you have pointed out. I will be grateful if you can find time to and feel free to suggest and point out corrections like this. Thanks and regards.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.