நவக்ரஹ சத நாமாவளி

நவக்ரஹ சத நாமாவளி

ஒன்பது கிரஹங்களுக்கும் சேர்த்து 108 நாமங்கள்

ஓம் பாநவே நம:  ஓம் ஹம்ஸாய நம:  ஓம் பாஸ்கராய நம:  ஓம் ஸூர்யாய நம: ஓம் ஸூராய நம: ஓம் தமோஹராய நம:  ஓம் ரதிநே நம:  ஓம் விஶ்வத்ருதே நம:  ஓம் அவ்யாப்த்ரே நம: ஓம் ஹரயே நம: 10

 

ஓம் வேதமயாய நம:  ஓம் விபவே நம:  ஓம் ஶுத்தாம்ஶவே நம:  ஓம் ஶுப்ராம்ஶவே நம: ஓம் சந்த்ராய நம: ஓம் அப்ஜநேத்ர ஸமுத்பவாய நம:  ஓம் தாராதிபாய நம:  ஓம் ரோஹிணீஶாய நம:  ஓம் ஸம்புமூர்த்தி க்ருதாலயாய நம: ஓம் ஓஷதீட்யாய நம: 20

 

ஓம் ஓஷதீபதயே நம:  ஓம் ஈஶ்வரதராய நம:  ஓம் ஸுதாநிதயே நம:  ஓம் ஸகலாஹ்லாதநகராய நம: ஓம் பௌமாய நம: ஓம் பூமிஸுதாய நம:  ஓம் பூதமாந்யாய நம:  ஓம் ஸமுத்பவாய நம:  ஓம் ஆர்யாய நம: ஓம் அக்நிக்ருதே நம: 30

 

ஓம் ரோஹிதாங்காய நம:  ஓம் ரக்தவஸ்த்ரதராய நம:  ஓம் ஶுசயே நம:  ஓம் மங்களாய நம: ஓம் அங்காரகாய நம: ஓம் ரக்தமாலிநே நம:  ஓம் மாயாவிஶாரதாய நம:  ஓம் புதாய நம:  ஓம் தாராஸுதாய நம: ஓம் ஸௌம்யாய நம: 40

 

ஓம் ரோஹிணீகர்ப்ப ஸம்பூதாய நம:  ஓம் சந்த்ராத்மஜாய நம:  ஓம் ஸோமவம்ஶகராய நம:  ஓம் ஶ்ருதிவிஶாரதாய நம: ஓம் ஸத்யஸந்தாய நம: ஓம் ஸத்யஸிந்தவே நம:  ஓம் விதுஸுதாய நம:  ஓம் விபுதாய நம:  ஓம் விபவே நம: ஓம் வாக்ப்ருதே நம: 50

 

ஓம் ப்ராஹ்மணாய நம:  ஓம் ப்ரஹ்மணே நம:  ஓம் திஷணாய நம:  ஓம் ஶுபவேஷதராய நம: ஓம் கீஷ்பதயே நம: ஓம் குரவே நம:  ஓம் இந்த்ர புரோஹிதாய நம:  ஓம் ஜீவாய நம:  ஓம் நிர்ஜரபூஜிதாய நம: ஓம் பீதாம்பரா லங்க்ருதாய நம: 60

 

ஓம் ப்ருகவே நம:  ஓம் பார்க்கவஸம்பூதாய நம:  ஓம் நிஶாசரகுரவே நம:  ஓம் கவயே நம: ஓம் ப்ருத்யகேதஹராய நம: ஓம் ப்ருகுஸுதாய நம:  ஓம் வர்ஷக்ருதே நம:  ஓம் தீனராஜ்யதாய நம:  ஓம் ஶுக்ராய நம: ஓம் ஶுக்ரஸ்வரூபாய நம: 70

 

ஓம் ராஜ்யதாய நம:  ஓம் லயக்ருதாய நம:  ஓம் கோணாய நம:  ஓம் ஶநைஶ்சராய நம: ஓம் மந்தாய நம: ஓம் சாயாஹ்ருத்ய நந்தநாய நம:  ஓம் மார்த்தாண்டஜாய நம:  ஓம் பங்கவே நம:  ஓம் பாநுதநூபவாய நம: ஓம்  யமாநுஜாய நம: 80

 

ஓம் அதிபயக்ருதே நம:  ஓம நீலாய நம:  ஓம் ஸூர்யவம்ஶஜாய நம:  ஓம்  நிர்மாண தேஹாய நம: ஓம் ராஹவே நம: ஓம் ஸ்வர்பாநவே நம:  ஓம் ஆதித்யசந்த்ரத்வேஷிணே நம:  ஓம் புஜங்கமாய நம:  ஓம் ஸிம்ஹிதேஶாய  நம: ஓம் குணவதே நம: 90

 

ஓம் ராத்ரிபதிபீடிதாய நம:  ஓம் அஹிராஜே நம:  ஓம் ஶிரோஹீநாய நம:  ஓம் விஷதராய நம: ஓம் மஹாகாயாய நம: ஓம் மஹாபூதாய நம:  ஓம் ப்ராஹ்மணாய நம:  ஓம் ப்ரஹ்மஸம்பூதாய நம:  ஓம் ரவிக்ருதே நம: ஓம் ராஹுரூபத்ருதே நம: 100

 

ஓம் கேதவே நம:  ஓம் கேதுஸ்வரூபாய நம:  ஓம் கேசராய நம:  ஓம் கக்ருதாலயாய நம: ஓம் ப்ரஹ்மவிதே நம: ஓம் ப்ரஹ்ம புத்ராய நம:  ஓம் குமாரகாய நம:  ஓம் ப்ராஹ்மனப்ரீதாய நம:  108

 

ஓம் அதிதேவதா ப்ரத்யதிதேவதா ஸஹித ஆதித்யாதி நவக்ரஹ தேவதாப்யோ நம:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.