நவக்ரஹங்கள் நன்மை செய்ய

நவக்ரஹங்கள் நன்மை செய்ய

 

ஒரே ஸ்லோகத்தில் நவக்ரஹ த்யானம்

 

நம: ஸுர்யாய ஸோமாய மங்களாய புதாய ச

குரு: சு’க்ர ச’நிப்யச்’ச ராஹவே கேதவே நம:

 

ஆரோக்யம் ப்ரதாது நோ தினகர: சந்த்ரோ யசோ’ நிர்மலம்

பூதிம் பூமிஸுத: ஸுதாம்சு’தனய: ப்ரஜ்ஞாம் குருர் கௌரவம்

கான்ய: கோமளவாக்விலாஸ மதுலம் மந்தோ முதம் ஸர்வதா

ராஹுர் பாஹு பலம் விரோத ச’மனம் கேது: குலஸ்யோன்னதிம்.

 

ஸ்ரீ வேங்கடேஶனைத் துதித்தால் எல்லாக் கோளும் நன்றே  செய்யும்

 

ஸுர்யேந்து பௌம புத வாக்பதி காவ்ய ஸௌரி

ஸ்வர்பாநு கேது த்விஷத்ப்ரதாநா:

த்வத் தாச தாச சரமாவதி தாஸ தாஸா:

ஸ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்.

 

ஸ்ரீரங்கநாத திவ்யமணி பாதுகாப்யாம் நம:

 

கநகநருசிரா காவ்யாக்யாதா சநைஸ்சரணோசிதா

ச்ரிதகுருபுதா பாஸ்வத்ரூபா த்விஜாதிபஸேவிதா |

விஹிதவிபவா நித்யம் விஷ்ணோ: பதே மணிபாதுகே

த்வமஸி மஹதீ விச்வேஷாம் ந: சுபா க்ரஹமண்டலீ ||

 

பீடாஹர நவக்ரஹ ஸ்தோத்ரம்

 

க்ரஹாணா மாதிராதித்யோ லோகரக்ஷணகாரக:

விஷமஸ்த்தான ஸம்பூதாம் பீடாம் ஹரது மே ரவி:                                              1

 

ரோஹிணீச’: ஸுதாமூர்த்தி: ஸுதாகாத்ர: ஸுதாச’ந:

விஷமஸ்த்தான ஸம்பூதாம் பீடாம் ஹரது மே விது:                                            2

 

பூமி புத்ரோ மஹாதேஜா ஜகதாம் பயக்ருத் ஸதா

வ்ருஷ்டி க்ருத் த்ருஷ்டி ஹர்த்தா ச பீடாம் ஹரது மே குஜ:                                3

 

உத்பாத ரூபோ ஜகதாம் சந்த்ர புத்ரோ மஹாத்யுதி:

ஸூர்யப்ரியகரோ வித்வான் பீடாம் ஹரது மே புத:                                            4

 

தேவமந்த்ரீ விசா’லாக்ஷ: சதா லோக ஹிதே ரத:

அநேக சி’ஷ்ய சம்பூர்ண: பீடாம் ஹரது மே குரு:                                        5

 

தைத்யமந்த்ரீ குருஸ்தோஷாம் ப்ராணதச்’ச மஹாமதி:

ப்ரபுஸ்தாரா க்ரஹாணாம் ச பீடாம் ஹரது மே ப்ருகு:                                       6

 

ஸூர்ய புத்ரோ தீர்க்கதேஹோ விசா’லாக்ஷ: சி’வப்ரிய:

மந்தசார: ப்ரஸன்னாத்மா பீடாம் ஹரது மே ச’நி:                                                7

 

மஹாசி’ரா மஹாவக்த்ரோ தீர்க்க தம்ஷ்ட்ரோ மஹாபல:

அதனுச்’ சோர்த்வ கேச’ச்’ச பீடாம் ஹரது மே தம:                                                8

 

அநேக ரூபவர்ணைச்’ச ச’தசோ’(அ)த ஸஹஸ்ரச’:

உத்பாத ரூபோ ஜகதாம் பீடாம் ஹரது மே சி’கீ                                                    9

 

இதி ப்ரஹ்மாண்டபுராணே நவக்ரஹ பீடாஹர ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.