இறைசக்தியும் நம் சக்தியும் – 22

Nytanaya head image

இந்த வலைப்பக்கத்தில் உள்ள சில பிரார்த்தனைகள்:

 

 

இறைசக்தியும் நம் சக்தியும் என்னும் தலைப்பு இத்துடன் நிறைவுறுகிறது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.