புது பாரதத்தைப் படைப்போம் !!!

வாழ்க இந்தியா !

புது பாரதத்தைப் படைப்போம் !!!

அன்று சுதந்திரம் நாட்டுக்காக தம்மையிழந்த தலைவர்களால் கிடைத்தது.

ஆனால் உண்மையான சுதந்திரம் இன்னும் கிடைத்தபாடில்லை. பரம ஏழையும் யாரையும் தன் உணவுக்காக, உடைக்காக, வாழ்க்கை நடத்துவதற்காக உழைப்பைத் தவிர, வேறு எதையும், யாரையும் சார்ந்திருக்காத நிலையை நாடுமுழுதும் அடைந்தால்தான் சுதந்திரம் என்ற சொல் நிஜவாழ்வில் நிஜமாகும்.

தேர்ந்தெடுத்தவர்களையே, தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டவர்கள் ஏமாற்றுவதே நடைமுறையாகிப் போனதே !

மக்களின் கண்திறந்தால் மட்டுமே உண்மையான சுதந்திரம் கிடைக்கும்.

இதற்கு, நாமெல்லாம் காந்தியாய், சுபாஷ் சந்திரராய், பாரதியாய் மாறவேண்டும்.

இளைஞரே மிகுந்திருக்கும் நம்நாட்டில்,

அவர்கள் மட்டும் நினைத்துச்செயல்பட்டால்,

எத்தகைய மாற்றமும் சாத்தியமே !!!

சூளுரைப்போம் இந்நன்னாளில்.

படைத்திடுவோம் புது பாரதத்தை விரைவினிலேஎன்று !!!

N Ganapathy Subramanian 15 August 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.