நம் வாழ்வை ஆளும் அந்த ஐந்தில் ஒன்று மட்டும் நித்தியமானதல்ல

துன்பப்படும் பற்பல மனிதர்களுக்குள், ஒரு சிலரே தங்கள் நிலையைப் பற்றியும், தாங்கள் யாவர், இதுபோன்ற விரும்பத் தகாத சூழ்நிலையில் தாங்கள் வைக்கப்படக் காரணம் யாது, என்பன போன்றவற்றைப் பற்றியும் ஆராய்வார்கள்.

தனது துன்பத்தை வினவும் இந்நிலைக்கு எழுப்பப்படாவிடில், தனக்குத் துயர் வேண்டாம், துயருக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு காணவேண்டும் என்று உணராதவரை, ஒருவன் பக்குவமான மனிதன் என்று கருதப்படுவதில்லை.

ஒருவன் மனதில் இவ்விதமான ஆராய்ச்சி எழும் நிலையிலேயே மனிதத் தன்மை துவங்குகிறது…….

கடவுள் (பரமபுருஷன்), ஜீவன் (உயிர்வாழி), ப்ரக்ருதி (இயற்கை), நித்தியமான காலம், கர்மம் (செயல்) (என்ற இந்த ஐந்துதான் உலகையும் வாழ்வையும் ஆள்கின்றன)…

இந்த ஐந்தில், பிரபுவும் (கடவுள்), உயிர்களும், பௌதிக இயற்கையும், காலமும் நித்தியமானவை…..

கர்மம் நித்தியமானதல்ல. கர்மத்தின் விளைவுகள் மிகப் பழையதாகவே இருக்கலாம். நினைவுக்கெட்டாத காலத்திலிருந்து செய்த செயல்களின் பலன்களை நாம் துன்புறவோ இன்புறவோ செய்கிறோம்.

ஆனால் நமது செயல் அல்லது கர்மத்தின் விளைவுகளை நம்மால் மாற்ற இயலும். நமது அறிவின் பக்குவத்தைப் பொறுத்தது இது…

ஒவ்வொரு ஜீவனின் இதயத்திலும் அவர் (இறைவன்) வாழ்வதனால் ஒவ்வொரு உயிரின் இயக்கத்தையும் அவர் உணர்ந்தவராக இருக்கிறார். …

ஜீவனின் இச்சைக்கேற்ப அவன் செயல்பட அவர் வழிகாட்டுகிறார்…

ஜீவன் என்ன செய்யவேண்டுமென்பதை மறக்கிறான்.

முதன்முதலில் அவன் ஒருவிதமாகச் செயல்படுவதென்று முடிவு செய்கிறான். பிறகு தனது சொந்தக் கர்மத்தின் செயல்களிலும் விளைவுகளிலும் சிக்கிக்கொள்கிறான்.

ஆடைகளை அணிந்து களைவது போல, ஒருவித உடலை விட்டுவிட்டு, வேறு ஒருவிதமான உடலைப் புகுகிறான்.

இவ்வாறு மாறும்போது தனது கடந்த காலச் செய்கைகளுக்கேற்ப விளைவுகளையும் பின்விளைவுகளையும் அனுபவிக்கிறான்.

தூய்மையில், சத்வ குணத்தில் இருந்து தான் மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்கள் யாவை என்று ஜீவன் புரிந்து கொள்ளும்போது இந்தக் கர்மங்களை மாற்ற முடியும். அவ்வாறு செய்வானேயானால், கடந்த காலச் செயல்களின் விளைவுகளையும் பின்விளைவுகளையும் மாற்றிவிட முடியும்.

எனவே கர்மம் என்பது நித்தியமானதல்ல.

எனவேதான், நாம் ஐந்து விஷயங்களில் (ஈஸ்வரன், ஜீவன், ப்ரக்ருதி, காலம், கர்மம்) நான்கு நித்தியமானவை, ஆனால் கர்மம் நித்தியமானதல்ல எனக் கூறுகிறோம்.

—- அ.ச. பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா

(“பகவத்கீதை – உண்மையுருவில்” என்ற நூலின் “அறிமுகம்” பகுதியில்)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.