ஸ்ரீ சிவ ஸஹஸ்ரநாமம்

ஸ்ரீ சிவ ஸஹஸ்ரநாமம்

தியானம்

வந்தே சம்பும் உமாபதிம் ஸுரகுரும் வந்தேத்காரணம்

வந்தே பன்னகபூஷணம் ம்ருகதரம் வந்தேசூனாம் பதிம்

வந்தே ஸூர்யசசாங்க வஹ்னி நயனம் வந்தே முகுந்ப்ரியம்

வந்தே க்தஜனாச்ரயம் ச வரம் வந்தே சிவம் ங்கரம்

 

ஸ்தோத்ரம்

ஓம்

 

ஸ்திர: ஸ்தாணு: ப்ரபுர் பீம: ப்ரவரோ வரதோ வர:                                                        1

 

ஸர்வாத்மா ஸர்வ விக்யாத: ஸர்வ: ஸர்வகரோ பவ:

ஜடீ சர்மீ சிகண்டீ ச ஸர்வாங்: ஸர்வபாவன:                                                              2

 

ஹரச்ச ஹரிணாக்ஷச்ச ஸர்வபூத ஹர ப்ரபு:

ப்ரவ்ருத்திச்ச நிவிருத்திச்ச நியத: சாச்வதோ த்ருவ:                                                   3

 

ச்சானவாஸீ பகவான் கசரோ கோசரோ(அ)ர்ன:

பிவாத்யோ மஹாகர்மா தபஸ்வீ பூபாவன:                                                            4

 

உன்மத்தவேஷ: ப்ரச்சன்ன: ஸர்வலோக ப்ரஜாபதி:

மஹாரூபோ மஹாகாயோ வ்ருஷரூபோ மஹாயசா:                                                               5

 

மஹாத்மா ஸர்வபூதாத்மா விச்வரூபோ மஹாஹனு:

லோகபாலோ(அ)ந்தரிதாத்மா ப்ரஸாதோ நீலலோஹித:                                         6

 

பவித்ரம் ச மஹாம்ச்சைவ நியமோ நியமாச்ரித:

ஸர்வகர்மா ஸ்வயம்பூத ஆதிராதிகரோ நிதி:                                                                               7

 

ஸஹஸ்ராக்ஷோ விசாலாக்ஷ: ஸோமோ நக்ஷத்ர ஸாக:

சந்த்ர: ஸூர்ய: னி: கேது: க்ரஹோ க்ரஹபதிர் வர:                                                 8

 

திரந்தோ லய: கர்த்தா ம்ருகபாணார்ப்பணோ(அ)ன:

மஹாதபா கோரதபா அதீனோ தீன ஸாக:                                                                  9

 

ஸம்வத்ஸரகரோ மந்தர: ப்ரமாணம் பரமம் தப:

யோகீ யோஜ்யோ மஹாபீஜோ மஹாரேதா மஹால:                                           10

 

ஸுவர்ணரேதா:  ஸர்வஜ்ஞ: ஸுபீஜோ பீஜவாஹன:

சபாஹுஸ்த்வநிமிஷோ நீலகண்ட உமாபதி:                                                             11

 

விச்வரூப: ஸ்வயம் ச்ரேஷ்ட்டோ லவீரோ லோண:

ணகர்த்தா ணபதி: திக்வாஸா: காம ஏவ ச                                                                 12

 

மந்த்ரவித்பரமோ மந்த்ர: ஸர்வபாவகரோ ஹர:

கமண்லுரோ ன்வீ பாணஹஸ்த: கபாலவான்:                                                      13

 

னீ க்னீ கட்கீ பட்டஸீ ஸாயுதீ மஹான்

ஸ்ருவஹஸ்த: ஸ்ரூபச்ச தேஜஸ் தேஜஸ்கரோ நிதி:                                                     14

 

உஷ்ணீஷி ச ஸுவத்ரச்ச உதக்ரோ வினதஸ் ததா

தீர்கச்ச ஹரிகேசச்ச ஸுதீர்த்த: க்ருஷ்ண ஏவ ச                                                          15

 

ஸ்ருகாலரூப: ஸித்தார்த்தோ முண் ஸர்வசுபங்கர:

அஜச்ஹுரூபச்ங்காதாரீ கபர்த்யபி                                                                    16

 

ஊர்த்வரேதா ஊர்த்வலிங் ஊர்த்சாயீ ந: ஸ்தல:

த்ரிஜடச் சீரவாஸாச்ச ருத்ர: ஸேனாபதிர் விபு:                                                              17

 

நக்தம் சரோ(அ)ஹச்சரச்ச திக்ம மன்யு: ஸுவர்ச்சஸ:

ஜஹா தைத்யஹா காலோ லோகதாதா குணாகர:                                                 18

 

ஸிம்ஹசார்தூல ரூபச்ச வ்யாக்ர சர்மாம்ராவ்ருத:

காலயோகீ மஹாநாத: ஸர்வகாம: சதுஷ்பத:                                                                                19

 

நிசாசர: ப்ரேதராஜோ பூதசாரீ மஹேச்வர:

ஹுபூதோ பஹுர: ஸ்வர்பானுரமிதோ தி:                                                            20

 

ந்ருத்யப்ரியோ நித்யநர்த்தோ நர்த்தக: ஸர்வலாலஸ:

மஹாகோரதப: சூரோ நித்யோ(அ)நீஹோ நிராலய:                                                  21

 

ஸஹஸ்ர ஹஸ்தோ விஜயோ வ்யவஸாயோ ஹ்யதந்த்ரித:

அமர்ஷணோ(அ)மர்ஷணாத்மா யஜ்ஞஹா காமநாக:                                           22

 

தக்ஷயாகாபஹாரீ ச ஸுஸஹோ மத்யமஸ்ததா

தேஜோபஹாரீ லஹா முதிதோ(அ)ஜிதோ(அ)வர:                                                     23

 

ம்பீகோஷோ ம்பீரோ ம்பீல வாஹன:

ந்யக்ரோரூபோ ந்யக்ரோ வ்ருக்ஷகர்ணஸ்திதிர் விபு:                                         24

 

ஸுதீக்ஷ்ண தசச்சைவ மஹாகாயோ மஹானன:

விஷ்வக்ஸேனோ ஹரி: யஜ்ஞ: ஸம்யுகாபீ வாஹன:                                                                25

 

தீக்ஷ்ணதாபச்ச ஹர்யச்வஸ்ஸஹாய: கர்மகாலவித்

விஷ்ணு ப்ரஸாதிதோ யஜ்ஞ: ஸமுத்ரோ படவாமுக:                                                   26

 

ஹுதான ஸஹாயச்ச ப்ரசாந்தாத்மா ஹுதான:

க்ரதேஜா மஹாதேஜா ஜன்யோ விஜய காலவித்                                                       27

 

ஜ்யோதிஷாமயனம் ஸித்தி: ஸர்வ விக்ரஹ ஏவ ச

சிகீ முண்டீ ஜடீ ஜ்வாலீ மூர்த்திஜோ மூர்த்தகோ பலீ                                                  28

 

வைஷ்ணவ: ப்ரஜவீ தாளீ கேலீ கால கடங்கட:

நக்ஷத்ர விக்ரஹமதிர் குபுத்திர் லயோ(அ)ம:                                                       29

 

ப்ரஜாபதிர் விச்பாஹுர் விபாக: ஸர்வதோமுக:

விமோசன: ஸுஸரணோ ஹிரண்ய கவசோத்பவ:                                                      30

 

மேஜோ லசாரீ ச மஹீசாரீ ஸ்துதஸ் ததா

ஸர்வ ஸூர்ய வினோதீ ச ஸர்வவாத்ய பரிக்ரஹ:                                                       31

 

வ்யாலரூபோ குஹாவாஸீ குஹமாலீ தரங்வித்

த்ரிதச: த்ரிகாலத்ருக் கர்ம ஸர்வ பந் விமோசன:                                                     32

 

ந்னஸ் த்வஸுரேந்த்ராணாம் யுதி சத்ரு வினான:

ஸாங்க்ய ப்ரஸாதோ துர்வாஸா: ஸர்வஸாது நிஷேவித:                                         33

 

ப்ரஸ்கந்னோ விபாகஜ்ஞோ ஹ்யதுல்யோ யஜ்ஞபாகவித்

ஸர்வவாஸ: ஸர்வசாரீ துர்வாஸா வாஸவோ(அ)மர:                                                   34

 

ஹைமோ ஹேமகரோ யஜ்ஞ: ஸர்வதாரீ ரோத்தம:

லோஹிதாக்ஷோ மஹாக்ஷச்ச விஜயாக்ஷோ விசா:                                              35

 

ஸங்க்ரஹோ நிக்ரஹ: கர்த்தோ ஸர்வசீர நிவாஸன:

முக்யோ(அ)முக்யச்தேச்ச காஹளி: ஸர்வகாம:                                             36

 

ஸர்வகால ப்ரஸாதச்ச ஸுலோ லரூபப்ருத்

ஸர்வகாம ப்ரதச்சைவ ஸர்வ: ஸர்வதோமுக:                                                             37

 

ஆகா நிர்விரூபச்ச நிபாதோ ஹ்யவ: க:

ரௌத்ரரூபோம் (அ)சுராதித்யோ ஹுரச்மி: ஸுவர்சஸீ:                                     38

 

வஸுவேகோ மஹாவேகோ மனோவேகோ நிசாசர:

ஸர்வவாஸீ ச்ரியாவாஸீ உபதேசகரோ(அ)கர:                                                               39

 

முனிராத்மா நிராலோக: ஸம்மக்ச்ச ஸஹஸ்ர:

பக்ஷீ ச ப்லக்ஷரூபச்ச அதிதீப்தோ விசாம்பதி:                                                                40

 

உன்மாதோன: காமோ ஹ்யச்வத்தோர்த்தகரோ ய:

வாம தேச்ச வாமச்ச ப்ராக்தக்ஷிண உங்முக:                                                         41

 

ஸித்தயோகீ மஹர்ஷிச்ச ஸித்தார்த்த: ஸித்தஸாக:

பிக்ஷுச்பிக்ஷுரூபச்ச விபணோ ம்ருதுரவ்யய:                                                         42

 

மஹாஸேனோ விசாச்ச ஷஷ்டிபாகோ கவாம்பதி:

வஜ்ரஹஸ்தச்ச விஷ்கம்பீ சமூஸ்தம்ன ஏவ ச                                                              43

 

வ்ருத்த வ்ருத்தகரஸ் தாலோ மதுர் மதுகலோசன:

வாசஸ்பத்யோ வாஜஸனோ நித்யமாச்ரித பூஜித:                                                        44

 

ப்ரஹ்மசாரீ லோகசாரீ ஸர்வசாரீ விசாரவித்

சான ஈச்வர: காலோ நிசாசாரீ பினாகப்ருத்                                                               45

 

நிமித்தஸ்தோ நிமித்தம் ச நந்திர் நந்திகரோ ஹரி:

நந்தீச்வரச்ச நந்தீ ச நந்னோ நந்திவர்த்தன:                                                             46

 

பகஹாரீ நிஹந்தா ச காலோ ப்ரஹ்மா பிதாமஹ:

சதுர்முகோ மஹாலிங்கச் சாருலிங்ஸ் ததைவ ச                                                      47

 

லிங்காத்யக்ஷ: ஸுராத்யக்ஷோ யோகாத்யக்ஷோ யுகாவஹ:

பீஜாத்யக்ஷோ பீஜகர்த்தா அத்யாத்மானுதோ ல:                                                   48

 

இதிஹாஸ: ஸங்கல்பச்கௌதமோ(அ)த நிசாசர:

ம்போ ஹ்யம்போ வைம்போச்யோ வகர: கலி:                                          49

 

லோககர்த்தா பசுபதி: மஹாகர்த்தா ஹ்யனௌஷ:

அக்ஷரம் பரமம் ப்ரஹ்ம லவான் க்த ஏவ ச                                                                                50

 

நீதி ஹ்யநீதி: சுத்தாத்மா சுத்தோ மான்யோ தாத:

ஹுப்ரஸாஸ் ஸுஸ்வப்னோ ர்ப்பணோ(அ)த த்வமித்ரஜித்                          51

 

வேகாரோ மந்த்ரகாரோ வித்வான் ஸமர மர்ன:

மஹாமே நிவாஸீ ச மஹாகோரோ வசீகர:                                                                                52

 

க்னிஜ்வாலோ மஹாஜ்வாலோ ஹ்யதிதூம்ரோ ஹுதோ ஹவி:

வ்ருஷ: ங்கரோ நித்யம் வர்சஸ்வீ தூமகேதன:                                                        53

 

நீலஸ்ததாங் லுப்தச்சோபனோ நிரவக்ரஹ:

ஸ்வஸ்தி: ஸ்வஸ்திபாகச்பாகீ பாககரோ லகு:                                                      54

 

உத்ஸங்கச்ச மஹாங்கச்ச மஹார்ப்ப பராயண:

க்ருஷ்ணவர்ண: ஸுவர்ணச்ச இந்த்ரியம் ஸர்வதேஹினாம்                                  55

 

மஹாபாதோ மஹாஹஸ்தோ மஹாகாயோ மஹாயசா:

மஹாமூர்த்தா மஹாமாத்ரோ மஹாநேத்ரோ நிசாலய:                                        56

 

மஹாந்தகோ மஹாகர்ணோ மஹோஷ்டச்ச மஹாஹனு:

மஹாநாஸோ மஹாகம்பு: மஹாக்ரீவ: ச்சாபாக்                                                              57

 

மஹாவக்ஷா மஹோரஸ்கோ ஹ்யந்தராத்மா ம்ருகாலய:

லம்னோ லம்பிதோஷ்டச்ச மஹாமாய: பயோநிதி:                                                                58

 

மஹாந்தோ மஹாம்ஷ்ட்ரோ மஹாஜிஹ்வோ மஹாமுக:

மஹாநகோ மஹாரோமா மஹாகேசோ மஹாஜட:                                                 59

 

ப்ரஸன்னச்ச ப்ரஸாதச்ச ப்ரத்யயோ கிரிஸான:

ஸ்னேஹனோ(அ)ஸ்னேஹனச்சைவ அஜிதச்ச மஹாமுனி:                                   60

 

வ்ருக்ஷாகரோ வ்ருக்ஷகேது: அனலோ வாயுவாஹன:

ண்லீ மேருதாமா ச தேவாதிபதிரேவ ச                                                                       61

 

அதர்வசீர்ஷ: ஸாமாஸ்ய: ருக்ஸஹஸ்ராமிதேக்ஷண:

யஜு: பாதபுஜோ குஹ்ய: ப்ரகாசோ ஜங்மஸ்ததா                                                     62

 

அமோகார்த்த: ப்ரஸாதச்ச அபிகம்ய: ஸுர்சன:

உபகார: ப்ரிய: ஸர்வ: கனக: காஞ்சனச்சவி:                                                                    63

 

நாபிர் நந்கரோ பாவ: புஷ்கரஸ்தபதி ஸ்த்திர:

த்வாதசஸ்த்ராஸனச் சாத்யோ யஜ்ஞோ யஜ்ஞஸமாஹித:                                     64

 

நக்தம் கலிச்ச காலச்ச மகர: கால பூஜித:

ணோ ணகாரச்பூதவாஹன ஸாரதி:                                                                   65

 

ஸ்மாயோ ஸ்மகோப்தா ஸ்மபூதஸ் தருர்ண:

லோகபாலஸ் ததா லோகோ மஹாத்மா ஸர்வபூஜித:                                                 66

 

சுக்லஸ்த்ரிசுக்ல ஸம்பன்ன: சுசிர்பூத நிஷேவித:

ச்ரமஸ்த: க்ரியாவஸ்தோ விச்வகர்ம மதிர்வர:                                                         67

 

விசாசாகஸ் தாம்ரோஷ்ட்ரோ ஹ்யம்புஜால: ஸுநிச்சல:

கபில: கபி: சுக்ல ஆயுச்சைவ பரோ(அ)பர:                                                                   68

 

ந்ர்வோ ஹ்யதிதிஸ் தார்க்ஷ்ய: ஸுவிஜ்ஞேய: ஸுசா:

பரச்வதாயுதோ தேவோ ஹ்யனுகாரீ ஸுபாந்வ:                                                      69

 

தும்வீணோ மஹாக்ரோ: ஊர்த்வரேதா ஜலேய:

க்ரோ வம்கரோ வம்சோ வம்நாதோ ஹ்யநிந்தித:                                           70

 

ஸர்வாங்ரூபோ மாயாவீ ஸுஹ்ருதோ ஹ்யனிலோ(அ)நல:

ந்னோ ந்கர்த்தா ச ஸுந்ன விமோசன:                                                         71

 

ஸ யஜ்ஞாரி: ஸ காமாரிர் மஹாம்ஷ்ட்ரோ

ஹுதா(அ)நிந்தித: ஸர்வ: ங்கரச் சந்த்சேகர:                                                       72

 

அமரேசோ மஹாதேவோ விச்தேவ: ஸுராரிஹா:

அஹிர்புத்ன்யோ (அ)நிலாபச்ச சேகிதானோ ஹரிஸ் ததா                                    73

 

அஜைகபாச்ச காபாலீ த்ரிங்குரஜிதச் சிவ:

ன்வந்தரிர் தூமகேது: ஸ்கந்தோ வைச்ரவணஸ்ததா                                               74

 

தாதா சக்ரச்ச விஷ்ணுச்ச  மித்ரஸ்த்வஷ்டா த்ருவோ ர:

ப்ரபாவ: ஸர்வகோ வாயுரர்யமா ஸவிதா ரவி:                                                               75

 

உஷங்குச்ச விதாதா ச மாந்தாதா பூபாவன:

விபுர் வர்ண விபாவீ ச ஸர்வகாம குணாவஹ:                                                               76

 

த்மனாபோ மஹார்ப்ப: சந்த்ரவக்த்ரோ (அ)னிலோ(அ)னல:

லவாம்ச் சோபசாந்தச்ச புராண: புண்ய சஞ்சுரீ                                                        77

 

குருகர்த்தா குருவாஸீ குருபூதோ குணௌஷ:

ஸர்வாயோ ர்ப்பசாரீ ஸர்வேஷாம் ப்ராணினாம் பதி:                                       78

 

தேதேவ: ஸுகாஸக்த: ஸஸத் ஸர்வரத்னவித்

கைலாஸ கிரிவாஸீ ச ஹிமவத்கிரி ஸம்ச்ரய:                                                               79

 

கூலஹாரீ கூலகர்த்தா ஹுவித்யோ பஹுப்ர:

வணிஜோ வர்கீ வ்ருக்ஷோ வகுளச் சந்னச்ச:                                                         80

 

ஸாரக்ரீவோ மஹாஜத்ருரலோலச்ச மஹௌஷ:

ஸித்தார்த்தகாரீ ஸித்தார்த்தச்சந்தோ வ்யாகரணோத்தர:                                     81

 

ஸிம்ஹநா: ஸிம்ஹம்ஷ்ட்ர: ஸிம்ஹ: ஸிம்ஹவாஹன:

ப்ரபாவாத்மா ஜத்கால: காலோ லோகஹிதஸ்தரு:                                                  82

 

ஸாரங்கோ நவசக்ராங்: கேதுமாலீ ஸபாவன:

பூதாலயோ பூதபதி: அஹோராத்ரமனிந்தித:                                                                  83

 

வர்தித: ஸர்வபூதானாம் நிலயச்ச விபுர் வ:

அமோ: ஸம்யதோ ஹ்யச்வோ போஜன: ப்ராணதாரண:                                      84

 

த்ருதிமான் மதிமான் க்ஷ ஸத்க்ருதச்ச யுகாதிப:

கோபாலோ கோபதிர் க்ராமோ கோசர்ம வஸனோ ஹரி:                                     85

 

ஹிரண்ய பாஹுச்ச ததா குஹாபால: ப்ரவேக:

ப்ரக்ருஷ்டாரி: மஹாஹர்ஷோ ஜிதகாமோ ஜிதேந்த்ரிய:                                        86

 

காந்தாச்ச ஸுவாஸச்ச தபஸ்ஸக்தோ ரதிர்நர:

மஹாகீதோ மஹா ந்ருத்யோ ஹ்யப்ஸரோ ணஸேவித                                       87

 

மஹாகேதுர் மஹாதாதுர் நைகஸானுசரச்சல:

ஆ வேனீய ஆவே: ஸர்வந் ஸுகாவஹ:                                                                  88

 

தோரணஸ்தாரணோ வாத: பரிதீபதி கேசர:

ஸம்யோகோ வர்த்தனோ வ்ருத்தோ ஹ்யதிவ்ருத்தோ குணாதிக:                    89

 

நித்ய ஆத்மா ஸஹாயச்தேவாஸுரபதி: பதி:

யுக்தச்ச யுக்தபாஹுச்தேவோ திவி ஸுபர்வண:                                                     90

 

ஆஷாடச்ச ஸுஷாடச்ருவோ(அ)த ஹரிணோ ஹர:

வபுராவர்தமானேப்யோ வஸுச்ரேஷ்டோ மஹாபத:                                                 91

 

சிரோஹாரீ விமர்சச்ச ஸர்வலக்ஷண லக்ஷித:

அக்ஷச்ச ரதயோகீ ச ஸர்வயோகீ மஹால:                                                                  92

 

ஸமாம்னாயோ (அ)ஸமாம்னாய: தீர்த்ததேவோ மஹாரத:

நிர்ஜீவோ ஜீவனோ மந்த்ர: சுபாக்ஷோ ஹுகர்க:                                                   93

 

ரத்னப்ரபூதோ ரக்தாங்கோ மஹார்ணவ நிபானவித்

மூலம் விப்லோ ஹ்யம்ருதோ வ்யக்தாவ்யக்தஸ் தபோநிதி:                                   94

 

ஆரோஹணோ (அ)திரோஹச்சீதாரீ மஹாயசா:

ஸேனாகல்போ மஹாகல்போ யோகோ யோகரோ ஹரி:                                   95

 

யுரூபோ மஹாரூபோ மஹாநாஹனோ வ:

ந்யாயநிர்வபண: பா: பண்டிதோ ஹ்யசலோபம:                                                      96

 

ஹுமாலோ மஹாமால: சசீ ஹரிஸுலோசன:

விஸ்தாரோ லவண: கூஷஸ்த்ரியு: ஸபலோய:                                                         97

 

த்ரிலோசனோ விஷண்ணாங்கோ மணிவித்தோ ஜடார:

பிந்துர் விஸர்: ஸுமுக: ர: ஸர்வாயு: ஸஹ:                                                            98

 

நிவேனஸ் ஸுகாஜாத: ஸுந்தாரோ மஹானு:

ந்தபாலீ ச பகவான் உத்தானஸ் ஸர்வகர்மணாம்                                                     99

 

மந்தானோ ஹுலோ வாயு: ஸகலஸ் ஸர்வலோசன:

தலஸ்தால:  கரஸ்தாலீ ஊர்த்வ ஸம்ஹனனோ மஹான்                                           100

 

சத்ரம் ஸுசத்ரோ விக்யாதோ லோகஸ் ஸர்வாச்ரய: க்ரம:

முண்டோ விரூபோ விக்ருதோ ண்டீ குண்டீ விகுர்வண:                                        101

 

ஹர்யக்ஷ: ககுபோ வஜ்ரீ தஜிஹ்வஸ் ஸஹஸ்ரபாத்

ஸஹஸ்ர மூர்த்தா தேவேந்த்ர: ஸர்வதேவமயோகுரு:                                                               102

 

ஸஹஸ்ரபாஹு: ஸர்வாங்: சரண்ய: ஸர்வலோகக்ருத்

பவித்ரம்                   கனிஷ்ட: க்ருஷ்ண பிங்ள:                                                               103

 

ப்ரஹ்மண்ட வினிர்மாதா க்னீ பாச சக்திமான்

த்ர்ப்போ மஹார்ப்போ ப்ரஹ்மர்ப்போ ஜலோத்பவ:                             104

 

கபஸ்திர் ப்ரஹ்ம க்ருத் ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவித் ப்ரஹ்மணோதி:

அனந்தரூபச் சைகாத்மா திக்மதேஜா: ஸ்வயம்புவ:                                                    105

 

ஊர்த்காத்மா பசுபதிர் வாதரம்ஹா மனோஜவ:

சந்னீ பத்மநாலாக்ர: ஸுரப்யுத்தரணோ நர:                                                              106

 

கர்ணிகார மஹாஸ்ரக்வீ நீலமௌலி: பினாகத்ருத்

உமாபதி: உமாகாந்தோ ஜாஹ்னவீ ப்ருதுமாவ:                                                         107

 

வரோ வரார்ஹோ வரதோ வரேண்ய: ஸுமஹாஸ்வன:

மஹாப்ரஸாதோ மன: த்ருஹா ச்வேதபிங்ள:                                                      108

 

ப்ரீதாத்மா பரமாத்மா ச ப்ரயதாத்மா ப்ரதாத்ருத்

ஸர்வபார்ச்வ முகஸ் த்ர்யக்ஷோ ர்ம ஸாதாரணோ வர:                                        109

 

சராசராத்மா ஸூக்ஷ்மாத்மா அம்ருதோ கோவ்ருஷேச்வர:

ஸாத்யர்ஷிர் வஸுராதித்யோ விவஸ்வான் ஸவிதா(அ)ம்ருத:                              110

 

வ்யாஸ: ஸர்: ஸுஸம்க்ஷேபோ விஸ்தர: பர்யயோ நர:

ருது: ஸம்வத்ஸரோ மாஸ: பக்ஷ: ஸங்க்யா ஸமாபன:                                                                111

 

கலா: காஷ்டா லவா மாத்ரா முஹூர்த்தாஹ: க்ஷபா: க்ஷணா:

விச்வக்ஷேத்ரம் ப்ரஜாபீஜம் லிங்மாத்யஸ் ஸுநிர்ம:                                           112

 

த் வ்யக்தமவ்யக்தம் பிதா மாதா பிதாமஹ:

ஸ்வர்கத்வாரம் ப்ராஜாத்வாரம் மோஷத்வாரம் த்ரிவிஷ்டபம்                             113

 

நிர்வாணம் ஹ்லானம் சைவ ப்ரஹ்மலோக: பராதி:

தேவாஸுர வினிர்மாதா தேவாஸுர பராயண:                                                            114

 

தேவாஸுர குருர் தேவோ தேவாஸுர நமஸ்க்ருத:

தேவாஸுர மஹாமாத்ரோ தேவாஸுர ணாச்ரய:                                                   115

 

தேவாஸுர ணாத்யக்ஷோ தேவாஸுர ணாக்ரணீ:

தேவாதிதேவோ தேவர்ஷி: தேவாஸுர வரப்ர:                                                           116

 

தேவாஸுரேச்வரோ விச்வோ தேவாஸுர மஹேச்வர:

ஸர்வதேவமயோ (அ)சிந்த்யோ தேவதாத்மாத்ம ஸம்வ:                                        117

 

த்பித் த்ரிவிக்ரமோ வைத்யோ விரஜோ நீரஜோ(அ)மர:

ட்யோ ஹஸ்தீச்வரோ வ்யாக்ரோ தேவஸிம்ஹோ                                                   118

 

விபுதோ(அ) க்ரவர: ஸூக்ஷ்ம: ஸர்வதேவஸ் தபோமய:

ஸுயுக்த: சோபனோ வஜ்ரீ ப்ராஸானாம் ப்ரவோ(அ)வ்யய:                                                119

 

குஹ: காந்தோ நிஜ: ஸர்: பவித்ரம் ஸர்வபாவன:

ச்ருங்கீ ச்ருங்ப்ரியோ பப்ரூ ராஜராஜோ நிராமய:                                                  120

 

பிராம: ஸுரணோ விராம: ஸர்வஸான:

லலாடாக்ஷோ விச்வதோவோ ஹரிணோ ப்ரஹ்மவர்சஸ:                                      121

 

ஸ்தாவராணாம் பதிச்சைவ நியமேந்த்ரிய வர்த்தன:

ஸித்தார்த்த: ஸித்தபூதார்த்தோ (அ)சிந்த்ய: ஸத்யவ்ரத: சுசி:                                  122

 

வ்ரதாதிப: பரப்ரஹ்ம க்தானுக்ரஹ காரக: பரமாதி:

விமுக்தோ முக்த தேஜாச்ச ஸ்ரீமான் ஸ்ரீவர்த்தனோ ஜகத்                                          123

 

ய: படேத் சுசிஸ்ஸார்த்தம் ப்ரஹ்மசாரீ ஜிதேந்த்ரிய:

பக்னயோகோ வர்ஷம் து ஸோ(அ)ச்வமேத பலம் லபேத்

 

ஓம் சிவார்ப்பணமஸ்து

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.