நம்மை இழந்து அவனைப் பிடிப்போம்

மனிதனுக்கு ஆசைகள் மூன்று: மண்ணாசை, பொன்னாசை, பெண்ணாசை.

மண்ணாசையும் பொன்னாசையும் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு இல்லை. பெண்ணாசை அவற்றுக்கும் உண்டு.

சந்திரன் தாரையைக் கண்டு மயங்கினான். விசுவாமித்திரர் மேனகை மீது மோகம் கொண்டார். மாயையைக் கண்டு மயங்கினார் காசியபர். …

நாம் எல்லோரும் நலமாகத்தான் வாழ விரும்புகிறோம். ஆனால் எது நலம் பயக்கும் என்பதை நன்கு உணரவில்லை. உண்பது நலம் என்றால் எந்த விலங்குதான் உண்ணாமல் இருக்கிறது? குழந்தைகளைப் பெறுவதா நலம்? பன்றி, நாய், பூனை முதலிய உயிர்கள் நிரம்பக் குட்டிகளை ஈனுகின்றன. ஆகவே உணவு, உறக்கம், மக்கட்பேறு முதலியவைகளைப் பெறுவது நலமன்று.

உடைந்துபோன கண்ணாடித் துண்டுகளையும் வளையல் துண்டுகளையும் பொறுக்கி எடுத்துச் சட்டைப்பயில் போட்டுக்கொண்டு, பெரிய ஐசுவரியம் என்று எண்ணி மகிழ்வர் சிறுவர். அவர்களது அச்செயலைக்கண்டு நாம் நகைக்கின்றோம். ஆனால் சிறுகுழந்தைகள் அவற்றை உயர்ந்த பொருட்களாகவே கருதுகின்றன. அறிவு முதிர்ந்தபின் அவற்றை மதிப்பதில்லை…

பதினாயிரம் பொன்னைச் சட்டையில் வைத்தவனுக்கு உறக்கமேது? அமைதி ஏது?

வீடு, நிலம், புலம், பொன், பொருள், பட்டம், பதவி, துணி, மணி முதலியவைகளையெல்லாம் இழப்பதுவே நலம் பயக்கும் என்கிறார் அருணகிரிநாதர்.

எல்லாம்அற என்னை யிழந்த நலம்

            சொல்வாய் முருகா சுரபூ பதியே !

“எனக்கு உரியன எல்லாவற்றையும் இழந்து விடுவது பட்டுமன்று; என்னையும் இழந்துவிட வேண்டும் என்கிறார். நமது மனநிலைக்கும் அதற்கும் எத்தனை தூரம்? …

எல்லாவற்றையும் மறந்து, தன்னுள் தலைவனைக் கண்டு அசைவற்று நிற்கும்போது எல்லையற்ற இன்பம் உண்டாகும். அங்கே இரவும் பகலும் இல்லை. யானும் எனதும் இல்லை. அகமும் புறமும் இல்லை. ஒரே இன்பமயம்.

யானாகிய என்னை விழுங்கி வெறும்

            தானாய் நிலை நின்றது தற்பரமே!

என்கிற அனுபவம் அங்கே நிகழும்.

நாம் புறத்தேயுள்ள பொருட்கள், அகத்தேயுள்ள எண்ணங்கள், கருவி, கரணங்கள் ஆகிய அனைத்தையும் இழந்து அவன் திருவடியில் ஒப்புவித்துவிட்டு, ஒப்புவித்தோம் என்ற எண்ணத்தையும் துறந்து, திருவடிக்கே அன்பு செய்து, வழிபாடு ஒன்றே நலம் என்று கருதி, அதில் நிலைத்து நிற்க வேண்டும்.

—– திருமுருக. கிருபானந்தவாரியார்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.