பெருமை படைத்த மது

பெருமை படைத்த மது
*******************************

மதுவில்லை மதுவில்லை என்றுசொன்ன நாளுண்டு
மதுவில்லை என்றதனால் மதிமயக்கும் பாட்டில்லை
மதுவிலே திளைத்தகவி நாட்டினிலே சொன்னதுண்டு
மதுவுண்டு மதுவுண்டு களித்திருப்பீர் என்பதுண்டு

மதுக்கடையில் குடிக்காதே மரித்திடுவாய் என்பதுண்டு
“ததுத்தாழும் குதிப்பேனே “ மன்னவரும் சொல்வதுண்டு
மதுஅருந்தும் காட்சிகாட்டி சின்னத்திரை தினம் அலறும்
மது அருந்தின் தீதுவரும் அழிவெல்லாம் வருமென்று

மதுவில் திளைத்தாடும் மன்னவரின் வீட்டினிலே
உணவில்லை உடையில்லை உற்றது ஏதுமில்லை
அடித்தாலும் புடைத்தாலும் நடித்தாலும் உடைத்தாலும்
நம்மகனும் மாற்றவில்லை தன்வழியை ஒருபோதும்

மதுவுக்கு வரியென்பார் இன்று முதல் அதிகமென்று
மதுவுக்கு வெறியென்பார் கவலையின்றி நம்மன்னர்
வீடோடிப் போனாலும் நாடோடி ஆனாலும் என்றும்
மதுவதனை விட்டுவிடார் வீரமகன் நம்மூரில்

மதுக்கடையில் குடிக்காதே குடிக்காதே என்று சொல்ல
மதுவருந்தும் பாரைப்போல் ‘பாரு’க்குள் குடிஎன்பார்
மதுஅருந்தும் தன்மையினால் சுதந்திரம் தெரியுதென்று
“மதுஅருந்து அங்குமட்டும்” நீதியாளர் புகல்வதுண்டு

மதுவினால் வளமுண்டு வரியினால் நிதியுண்டு
இத்தனைநாள் நீகுடித்தாய் இப்போது நான்குடிப்பேன்
பெண்ணடிமை போச்சுதடா எனக்கும் அதுவேண்டுமடா
மன்னருடன் கூடி மன்னவளும் ருசிப்பதுண்டு

மக்களின் உரிமைதனை மறுப்பவன் மடையனடா
மக்களாட்சி பின் எதற்கென்று செய்பவனும் விற்பவனும்
மேடையிலே திரையினிலே சட்டசபை என்பதிலே
சத்தமாய்க் கூட்டமாய்ச் சொல்லிச் சிரித்திடுவர்

வந்தானே பார்த்தானே படித்தானே அடித்தானே
உளம்மட்டும் காயமில்லை வெளியிலும் உடல்முழுதும்
இப்போதான் தெரிகிறதா உடைத்திடுவேன் கை என்றான்
என்வலிதீருமட்டும் நண்பரே தொடருமே இக்கவிதை

— அரைகுறை மாணவன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.