ஈசன் உவக்கும் இன்மலர்கள் மூன்று

ஈசன் உவக்கும் இன்மலர்கள் மூன்று

 

வெள்ளைநிற மல்லிகையோ வேறெந்த மாமலரோ

வள்ளல் அடியிணைக்கு வாய்த்த மலர் எதுவோ ?

வெள்ளைநிறப் பூவும்அல்ல வேறெந்த மலருமல்ல

உள்ளக் கமலம்அடி உத்தமனார் வேண்டுவது.

 

காப்பவிழ்ந்த மாமலரோ கழுநீர் மலர்த்தொடையோ

மாப்பிள்ளையாய் வந்தவர்க்கு வாய்த்த மலர்எதுவோ ?

காப்பவிழ்ந்த மலரும் அல்ல கழுநீர்த்தொடையுமல்ல

கூப்பியதைக் காந்தள் அடி கோமகனார் வேண்டுவது

 

பாட்டளிசேர் கொன்றையோ பாரில்இல்லாக் கற்பகமோ

வாட்டமுறாதவர்க்கு வாய்த்த மலர்எதுவோ ?

பாட்டளிசேர் கொன்றைஅல்ல பாரில்இல்லாப் பூவும்அல்ல

நாட்டவிழி நெய்தல்அடி நாயகனார் வேண்டுவது.

 

——————–துறவி சுவாமி விபுலாநந்தரின் கவிதை

 

#இறைவன்_வேண்டும்_மூன்று_மலர்கள்

 

  1. #உள்ளமெனும்_தாமரை

வள்ளலாம் இறைவன் திருவடிக்கு ஏற்ற மலரெது? வெள்ளை நிற மல்லிகையா? வேறெந்த பெரிய மலரா? உத்தமனாம் இறைவன் திருவடிக்கு வேண்டிய மலர் வெள்ளை நிறப் பூவுமில்லை வேறெந்த மலருமில்லை. உள்ளமாம் தாமரையே அவன் வேண்டுவது

  1. #கூப்பிய_கைகளாம்_காந்தள்

மலர்ந்த தாமரையா? கழுநீர்ப்பூ மாலையா? பெரியவனாம் இறைவனுக்கு ஏற்ற மலரெது? மலர்ந்த மலருமில்லை. கழுநீர்ப்பூ மாலையும் இல்லை. அன்பினால் வணங்கும் கூப்பிய கைகளாம் காந்தள் மலரே அரசனாம் இறைவன் வேண்டுவது.

  1. #உருகிக்_கண்ணீர்_சொறியும்_கண்களாம்_நெய்தல்

பாடிக் கொண்டு வரும் வண்டுகள் விரும்பும் பொன்னிறக் கொன்றை மலரா? உலகத்தில் இல்லாமல் தேவர் உலகில் இருக்கும் கற்பக மலரா? வேண்டுதல் வேண்டாமை இல்லாததால் எந்த வித வருத்தமும் இல்லாத இறைவனுக்கு ஏற்ற மலரெது? பாடும் வண்டுகள் விரும்பும் கொன்றையில்லை. பாரில் இல்லாத பூவுமில்லை. அவன் அருளை எண்ணிக் கண்ணீர் விடும் விழியெனும் நெய்தல் பூ தான் தலைவனாம் இறைவன் வேண்டுவது.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.