சிலப்பதிகாரம் வரந்தரு காதை

சிலப்பதிகாரம் வரந்தரு காதை
****************************************
பரிவும் இடுக்கணும் பாங்குற நீங்குமின்
தெய்வந் தெளிமின் தெளிந்தோர்ப் பேணுமின்
பொய்யுரை அஞ்சுமின் புறஞ்சொற் போற்றுமின்
ஊனூண் துறமின் உயிர்க்கொலை நீங்குமின்

தானஞ் செய்ம்மின் தவம்பல தாங்குமின்
செய்ந்நன்றி கொல்லன்மின் தீநட் பிகழ்மின்
பொய்க்கரி போகன்மின் பொருண்மொழி நீங்கன்மின்
அறவோ ரவைக்களம் அகலா தணுகுமின்
பிறவோ ரவைக்களம் பிழைத்துப் பெயர்மின்

பிறர்மனை அஞ்சுமின் பிழையுயிர் ஓம்புமின்
அறமனை காமின் அல்லவை கடிமின்
கள்ளுங் களவுங் காமமும் பொய்யும்
வெள்ளைக் கோட்டியும் விரகினில் ஒழிமின்
இளமையும் செல்வமும் யாக்கையும் நிலையா

உளநாள் வரையாது ஒல்லுவ தொழியாது
செல்லுந் தேஎத்துக் குறுதுணை தேடுமின்
மல்லன்மா ஞாலத்து வாழ்வீ ரீங்கென்.

பொருள்:

பரிவும் இடுக்கணும் பாங்குற நீங்குமின் –பிறர்க்குக் கவலையும் துன்பமும் விளைத்தலை முறைமையால் விட்டொழிமின்,

தெய்வம் தெளிமின் – கடவுள் உண்டென வுணர்மின்,
தெளிந்தோர்ப் பேணுமின் – அங்ஙனம் கடவுளை யுணர்ந்தோரை விரும்புமின்,

பொய்யுரை அஞ்சுமின் – பொய்கூறற்கு அஞ்சுமின்,

புறஞ்சொல் போற்றுமின் – புறங்கூறுதலைப் பரி கரிமின்,

ஊன் ஊண் துறமின் – ஊன் உண்ணுதலை விலக்குமின்,

உயிர்க்கொலை நீங்குமின் – உயிர்களைக் கொலை செய்தலை ஒழிமின்,

தானம் செய்ம்மின் – தானத்தினை மேற்கொண்டு செய்ம்மின்,

தவம் பல தாங்குமின் – தவம் பலவற்றையும் மேற்கொண்மின்,

செய்ந்நன்றி கொல்லன்மின் – பிறர் செய்த உதவியை மறவன்மின்,

தீ நட்பு இகழ்மின் – தீயோரது தொடர்பினை எள்ளி ஒதுக்குமின்,

பொய்க் கரி போகன்மின் – பொய்ச் சான்று கூறும் நெறியிற் செல்லன்மின்,

பொருள் மொழி நீங்கன்மின் – உண்மை மொழியினை விட்டு நீங்கன்மின்,

அறவோர் அவைக்களம் அகலாது அணுகுமின் – அறநெறிச் செல்லும் சான்றோர் அவையினை நீங்காது அடைமின்,

பிறவோர் அவைக்களம் பிழைத்துப் பெயர்மின் – மறநெறிச் செல்லுந் தீயோர் அவைக்களத்தினின்றுந் தப்பி நீங்குமின்,

பிறர்மனை அஞ்சுமின் – பிறர்மனைவியை விரும்புதலை அஞ்சுமின்,

பிழை உயிர் ஓம்புமின் – துன்பமுற்ற உயிர்களைக் காமின்,

அறமனை காமின் – இல்லறத்தைப் போற்றுமின்,

அல்லவை கடிமின் – பாவச் செயலை நீக்குமின்,

கள்ளும் களவும் காமமும் பொய்யும் வெள்ளைக் கோட்டியும் விரகினில் ஒழிமின் – கள்ளும் களவும் காமமும் பொய்யும் பயனில சொல்லும் கூட்டமும் என்னும் இவற்றை ஒழிக்கும் உபாயத்தால் ஒழித்திடுமின்,

இளமையும் செல்வமும் யாக்கையும் நிலையா – இளமை பொருள் உடல் இவை மூன்றும் நிலையற்றன,

உளநாள் வரையாது – அறுதியிட்டுள்ள வாழ்நாள் சென்று கழிதலைக் கைவிடாது.

ஒல்லுவது ஒழியாது – சாரக்கடவதாய துன்பம் சாராது நீங்காது ஆகலான்,

செல்லும் தேஎத்துக்கு உறுதுணை தேடுமின் – இறந்த பின் செல்லும் மறுமை உலகிற்கு உற்ற துணையாகிய அறத்தினைத் தேடுமின்,

மல்லல் மா ஞாலத்து வாழ்வீர் ஈங்கு என் – வளமிக்க இப்பெரிய வுலகத்து வாழும் மக்களை யென்றா ரென்க.

*************** தமிழ் இணையப் பல்கலைக் கழகம்**************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.