ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

 

ஓம் ஹயக்ரீவாய நம:  ஓம் மஹாவிஷ்ணவே நம:  ஓம் கேஶவாய நம:  ஓம் மதுஸூதநாய நம: ஓம் கோவிந்தாய நம: ஓம் புண்டரீகாக்ஷாய நம:  ஓம் விஷ்ணவே நம:  ஓம் விஶ்வம்பராய நம:  ஓம் ஹரயே நம: ஓம் ஆதித்யாய நம: 10

 

ஓம் ஸர்வ வாகீஶாய நம:  ஓம் ஸர்வாதாராய நம:  ஓம் ஸநாதநாய நம:  ஓம் நிராதாராய நம: ஓம் நிராகாராய நம: ஓம் நிரீஶாய நம: ஓம் நிருபத்ரவாய நம: ஓம் நிரஞ்ஜனாய நம:  ஓம்  நிஷ்களங்காய நம:  ஓம் நித்யத்ருப்தாய நம:  20

 

ஓம் நிராகாராய நம: ஓம் சிதாநந்தாய நம:  ஓம் ஸாக்ஷிணே நம:  ஓம் ஶரண்யாய நம: ஓம் ஸர்வதாயகாய நம: ஓம் ஸ்ரீமதே நம:  ஓம் லோகத்ரயா தீஶாய நம:  ஓம் ஶிவாய நம:  ஓம் ஸாரஸ்வத ப்ரதாய நம: ஓம் வேதோத் தர்த்ரே நம: 30

 

ஓம் வேதநிதயே நம:  ஓம் வேதவேத்யாய நம:  ஓம் புராதநதாய நம:  ஓம் பூர்ணாய நம: ஓம் பூரயித்ரே நம: ஓம் புண்யாய நம:  ஓம் புண்யகீர்த்தயே நம:  ஓம் பராத்பரஸ்மை நம:  ஓம் பரமாத்மநே நம: ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம: 40

 

ஓம் பரேஶாய நம:  ஓம் பாரகாய நம:  ஓம் பரஸ்மை நம:  ஓம் ஸகலோப நிஷத்வேத்யாய நம: ஓம் நிஷ்களாய நம: ஓம் ஸர்வஶாஸ்த்ரக்ருதே நம:  ஓம் அக்ஷமாலா ஜ்ஞானமுத்ரா யுக்த ஹஸ்தாய நம:  ஓம் வரப்ரதாய நம:  ஓம் புராணபுருஷாய நம: ஓம் ஶ்ரேஷ்டாய நம: 50

 

ஓம் ஶரண்யாய நம:  ஓம் பரமேஶ்வராய நம:  ஓம் ஶாந்தாய நம:  ஓம் தாந்தாய நம: ஓம் ஜிதக்ரோதாய நம: ஓம் ஜிதாமித்ராய நம:  ஓம் ஜகந் மயாய நம:  ஓம் ஜராம்ருத்யுஹராய நம:  ஓம் ஜீவாய நம: ஓம் ஜயதாய நம: 60

 

ஓம் ஜாட்யநாஶநாய நம:  ஓம் ஜபப்ரியாய நம:  ஓம் ஜபஸ்துத்யாய நம:  ஓம் ஜபக்ருதே நம: ஓம் ப்ரியக்ருதே நம: ஓம் ப்ரபவே நம:  ஓம் விமலாய நம:  ஓம் விஶ்வரூபாய நம:  ஓம் விஶ்வகோப்த்ரே நம: ஓம் விதிஸ்துதாய நம: 70

 

ஓம் விதயே நம:  ஓம் விஷ்ணவே நம:  ஓம் சிவஸ்துத்யாய நம:  ஓம் ஶாந்திதாய நம: ஓம் க்ஷாந்தி பாரகாய நம: ஓம் ஶ்ரேய: ப்ரதாய நம:  ஓம் ஶ்ருதிமயாய நம:  ஓம் ஶ்ரேயஸாம்பதயே நம:  ஓம் ஈஶ்வராய நம: ஓம் அச்யுதாய நம: 80

 

ஓம் அனந்தரூபாய நம:  ஓம் ப்ராணதாய நம:  ஓம் ப்ருதிவீபதயே நம:  ஓம் அவ்யக்தாய நம: ஓம் வ்யக்தரூபாய நம: ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிணே நம:  ஓம் தமோஹராய நம:  ஓம் அஞ்ஞாநநாஶகாய  நம:  ஓம் ஜ்ஞாநிநே நம: ஓம் பூர்ணசந்த்ர ஸமப்ரபாய நம: 90

 

ஓம் க்ஞாநதாய நம:  ஓம் வாக்பதயே நம:  ஓம் யோகிநே நம:  ஓம் யோகீஶாய நம: ஓம் ஸர்வகாமதாய நம: ஓம் மஹாமௌநிநே நம:  ஓம் மஹாயோகிநே நம:  ஓம் மௌநீஶாய நம:  ஓம் ஶ்ரேயஸாம்நிதயே நம: ஓம் ஹம்ஸாய நம: 100

 

ஓம் பரமஹம்ஸாய நம:  ஓம் விஶ்வகோப்த்ரே நம:  ஓம் விராஜே நம:  ஓம் ஸ்வராஜே நம: ஓம் ஶுத்தஸ்படிக ஸங்காஶாய நம: ஓம் ஜடாமண்டல ஸம்யுதாய நம:  ஓம் ஆதிமத்யாந்த ரஹிதாய நம:  ஓம் ஸர்வவாகீஶ்வராய நம:  108

 

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி சமாப்தா:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.