ஸ்ரீ ஹயக்ரீவாஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவாஷ்டோத்தரம்

 

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீஹயவதநாய நம:

 

ஹயக்ரீவோ மஹாவிஷ்ணு: கேஶவோ மதுஸூத ந:

கோவிந்த: புண்டரீகாக்ஷோ விஷ்ணுர் விஶ்வம்பரோ ஹரி:                             1

 

ஆதித்யஸ் ஸர்வ்வாகீஶ: ஸர்வாதாரஸ் ஸநாதந:

நிராதாரோ நிராகாரோ நிரீஶோ நிருபத்ரவ:                                                       2

 

நிரஞ்ஜநோ நிஷ்களங்கோ நித்யத்ருப்தோ நிராமய:

சிதாநந்தமயஸ் ஸாக்ஷீ ஶரண்ய: ஸர்வதாயக:                                                    3

 

ஸ்ரீமான் லோகத்ரயாதீஶ: ஶிவஸ் ஸாரஸ்வதப்ரத:

வேதோத்தர்த்தா வேதநிதி: வேதவேத்ய: ப்ரபூதந:                                                4

 

புண்ய: பூரயிதா புண்ய: புண்யகீர்த்தி: பராத்பர:

பரமாத்மா மரம் ஜ்யோதி: பரேஶ: பாரக: பர:                                                         5

 

ஸர்வ்வேதாத்மகோ வித்வாந் வேதவேதாந்த  பாரக:

ஸகலோபநிஷத் வேத்யோ நிஷ்கஸ்ஸர்வ ஶாஸ்த்ரக்ருத்                                6

 

அக்ஷமாலா ஜ்ஞானமுத்ரா யுக்தஹஸ்தோ வரப்ரத:

புராணபுருஷ: ஶ்ரேஷ்ட: ஶரண்ய: பரமேஶ்வர:                                                    7

 

ஶாந்தோதாந்தோ ஜிதக்ரோதோ ஜிதாமித்ரோ ஜகந்மய:

ஜந்ம ம்ருத்யுஹரோ ஜீவோ ஜயதோ ஜாட்யநாஶந:                                             8

 

ஜபப்ரியோ ஜபஸ்துத்யோ ஜாபகப்ரியக்ருத் ப்ரபு:

விமலோ விஶ்வரூபஶ்ச விஶ்வகோப்தா விதிஸ்துத:                                         9

 

விதிர்விஷ்ணுஶ் ஶிவஸ்துத்யோ ஶாந்தித: க்ஷாந்திபாரக:

ஶ்ரேய: ப்ரத: ஶ்ருதிமய: ஶ்ரேயஸாம் பதிரீஶ்வர:                                               10

 

அச்யுதோநந்த ரூபஶ்ச ப்ராணத: ப்ருதிவீபதி:

அவ்யக்தோ வ்யக்தரூபஶ்ச ஸர்வஸாக்ஷீ தமோஹர:                                        11

 

அஜ்ஞாந நாஶகோ ஜ்ஞாநீ பூர்ணசந்த்ர ஸமப்ரப:

ஜ்ஞாநதோ வாக்பதிர்யோகீ யோகீஶஸ் ஸர்வகாமத:                                       12

 

மஹாயோகீ மஹாமௌநீ மௌநீஶ: ஶ்ரேயஸாம்பதி:

ஹம்ஸ: பரமஹம்ஸஶ்ச விஶ்வகோப்தோ விராட் ஸ்வராட்                            13

 

ஸுதஸ்படிக ஸங்காஶோ ஜடாமண்டல ஸம்யுத:

ஆதிமத்யாந்த ரஹித: ஸர்வ வாகீஶ்வரேஶ்வர:                                                   14

 

ஸம்பூர்ணம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.