ஸ்ரீ ஹனுமதஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஹனுமதஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்ரம்

 

ஆஞ்ஜநேயோ மஹாவீரோ ஹநூமாந் மாருதாத்மஜ:

தத்வஜ்ஞாந ப்ரத: ஸீதா தேவீ முத்ரா ப்ரதாயக:                                       01

 

அஶோகவ நிகாச் சேத்தா ஸர்வமாயா விபஞ்ஜந:

ஸர்வபந்த விமோக்தாச ரக்ஷோ வித்வம்ஸகாரக:                                   02

 

பரவித்யா பரீஹார: பரஶௌர்ய விநாஶந:

பரமந்த்ர நிராகர்த்தா பரயந்த்ர ப்ரபேதந:                                                 03

 

ஸர்வக்ரஹ விநாஶீச பீமஸேந ஸஹாயக்ருத்

ஸர்வது: க ஹர: ஸர்வ லோகசாரீ மநோஜவ:                                              04

 

பாரிஜாத த்ருமூலஸ்த: ஸர்வமந்த்ர ஸ்வரூபவாந்

ஸர்வதந்த்ர ஸ்வரூபி ச ஸர்வமந்த்ராத்மகஸ் ததா                                 05

 

கபீஶ்வரோ மஹாகாய: ஸர்வரோக ஹர:ப்ரபு:

பலஸித்திகர: ஸர்வா வித்யா ஸம்பத் ப்ரதாயக:                                      06

 

கபிஸேநா நாயகஶ்ச பவிஷ்யச் சதுராநந:

குமார ப்ரஹ்மசாரீச ரத்நகுண்டல தீப்திமாந்                                            07

 

ஸஞ்சலத்வால ஸந்நத்த லம்பமாந ஶிகோஜ் ஜ்வல:

கந்தர்வ வித்யா தத்வஜ்ஞோ மஹாபல பராக்ரம:                                    08

 

காராக்ருஹ விமோக்தாச ஶ்ருங்கலா பந்தமோசக:

ஸாகரோத்தாரக: ப்ராஜ்ஞோ ராமதூத ப்ரதாபவாந்                               09

 

வாநர: கேஸரி ஸுத: ஸீதாஶோக நிவாரண:

அஞ்ஜநாகர்ப்ப ஸம்பூதோ பாலார்க்க ஸத்ருஶாநந:                              10

 

விபீஷண ப்ரியகரோ தஶக்ரீவ குலாந்தக:

லக்ஷ்மண ப்ராண தாதாச வஜ்ரகாயோ மஹாத்யுதி:                              11

 

சிரஞ்ஜீவி ராமபக்தோ தைத்யகார்ய விகாதக:

அக்ஷஹந்தா காஞ்சநாப: பஞ்சவக்த்ரோ மஹாதபா:                              12

 

லங்கிணி பஞ்ஜந: ஸ்ரீமாந் ஸிம்ஹிகா ப்ராணபஞ்ஜந

கந்தமாதந ஶைலஸ்தோ லங்காபுர விதாஹக:                                        13

 

ஸுக்ரீவ ஸசிவோ பீம: ஸூரோ தைத்ய குலாந்தக:

ஸுரார்ச்சிதோ மஹாதேஜா ராமசூடாமணி ப்ரத:                                              14

 

காமரூபி பிங்களாக்ஷோவார்த்தி மைநாகபூஜித:

கபளீக்ருத மார்த்தாண்ட மண்டலோ விஜிதேந்த்ரிய:                             15

 

ராமஸூக்ரீவ சந்தாதா மஹாராவண மர்த்தந:

ஸ்படிகாபோ வாகதீஶோ நவ வ்யாக்ருதி பண்டித:                                16

 

சதுர்பாஹுர் தீனபந்துர் மஹாத்மா பக்தவத்ஸல:

ஸஞ்ஜீவந நகாஹர்தா ஶுசிர் வாக்மீ த்ருடவ்ரத:                         17

 

காலநேமி ப்ரமதநோ ஹரிமர்கட மர்கட:

தாந்த: ஶாந்த: ப்ரஸந்நாத்மா தஶகண்ட மதாபஹ்ருத்                         18

 

யோகீராமகதாலோல: ஸீதாந்வேஷண பண்டித:

வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரோ  வஜ்ரநகோ ருத்ரவீர்ய ஸமுத்பவ:                                19

 

இந்த்ரஜித் ப்ரஹிதாமோக ப்ரஹ்மாஸ்த்ர விநிவாரக:

பார்த்த த்வஜாக்ர ஸம்வாஸீ ஶரபஞ்ஜர பேதக:                                       20

 

தஶபாஹுர் லோகபூஜ்யோ ஜாம்பவத் ப்ரீதிவர்த்தந:

ஸீதா ஸமேத ஸ்ரீராமபாதஸேவா துரந்தர:                                                  21

 

இத்யேவம் ஸ்ரீஹநூமதோ நாம் நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம்

ய:படேச் ஸ்ருணுயாந்நித்யம் ஸர்வாந் காமாந் அவாப்நுயாத்            22

 

இதி காளிகாரஹஸ்யே ஹநுமதஷ்டோத்தர

ஶத நாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.