ஸ்ரீ ஹநுமத் புஜங்க ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஹநுமத் புஜங்க ஸ்தோத்ரம்

 

ப்ரபந்நாநுராகம் ப்ரபாகாஞ்ச நாங்கம்

ஜகத்பீதிஶௌர்யம் துஷாராத்ரிதைர்யம்

த்ருணிபூதஹேதிம் ரணோத்யத் விபூதிம்

பஜே வாயுபுத்ரம் பவித்ராப்த மித்ரம்                                                                       1

 

பஜே ராம ரம்பாவ நீ நித்யவாஸம்

பஜே பாலபாநு ப்ரபாசாருபாஸம்

பஜே சந்த்ரிகா குந்த மந்தாரஹாஸம்

பஜே ஸந்ததம் ராம பூபாலதாஸம்                                                                 2

 

பஜே லக்ஷ்மண ப்ராண ரக்ஷாதி தக்ஷம்

பஜே தோஷிதாநேக கீர்வாணபக்ஷம்

பஜே கோர ஸங்க்ராம ஸீமாஹதாக்ஷம்

பஜே ராம நாமாதி ஸம்ப்ராப்த ரக்ஷம்                                                         3

 

கராலாட்ட ஹாஸம் க்ஷிதிக்ஷிப்த பாதம்

கநக்ராந்தப்ருங்கம்  கடிஸ்தோருஜங்கம்

வியத்வ்யாப்தகேஶம் புஜாஶ்லேஷிதாஶ்மம்

ஜயஸ்ரீ ஸமேதம் பஜே ராமதூதம்                                                                     4

 

சலத்வாலகாத ப்ரமச்சக்ரவாளம்

கடோராட்டஹாஸ ப்ரபிந்நாப்ஜஜாண்டம்

மஹாஸிம்ஹ நாதாத் விஶீர்ணத்ரிலோகம்

பஜே சாஞ்ஜநேயம் ப்ரபும் வஜ்ரகாயம்                                                         5

 

ரணே பீஷணே மேகநாதே ஸநாதே

ஸரோஷம் ஸமாரோப்ய ஶிலாவ்ருஷ்டி முக்ராம்

ககாநாம் கநாநாம் ஸுராணாஞ்ச மார்கே

நடந்தம் மஹாந்தம் ஹநூமந்தமீடே                                                              6

 

கநத்ரத்ந ஜம்பாரி தம்போளிதாரா

கநத்தந்த நிர்தூத காலோக்ரதந்தம்

பதாகாதபீதாப்தி பூதாதிவாஸம்

ரணக்ஷோணிதாக்ஷம் பஜே பிங்களாக்ஷம்                                                 7

 

மஹாக்ராஹபீடாம் மஹோத்பாதபீடாம்

மஹாரோகபீடாம் மஹா தீவ்ரபீடாம்

ஹரந்த்யாஶு தே பாதபத்மா நுரக்தா

நமஸ்தே கபிஶ்ரேஷ்ட ராமப்ரியாய                                                             8

 

ஸுதாஸிந்து முல்லங்க்யனாக ப்ரதீப்தா:

ஸுதா சௌஷதீஸ்தா ப்ரகுப்தப்ரபாவா:

க்ஷணே த்ரோண ஶைலஸ்ய ப்ருஷ்டே ப்ரரூடா:

த்வயா வாயுஸூநோ கிலாநீயு தத்கா:                                                         9

 

ஸமுத்ரம் தரங்காதி ரௌத்ரம் விநித்ரம்

விலங்க்யோருஜங்காஸ்து தோமர்த்ய ஸங்கை:

நிராதங்க மாவிஶ்ய லங்காம் விஶங்கோ

பவாநேவ ஸீதாதி ஶோகாபஹாரி                                                                10

 

மஹாயோகிநோ ப்ரஹ்மருத்ராதயோ வா

ந ஜாநந்தி தத்வம் நிஜம் ராகவஸ்ய

கதம் ஜ்ஞாயதே மாத்ருஶைர் நித்யமேவ

ப்ரஸீத ப்ரபோ மாருதே நமஸ்தே                                                                   11

 

நமஸ்தே மஹாஸத்வ பாஹாய துப்யம்

நமஸ்தே மஹாவஜ்ரதேஹாய துப்யம்

நமஸ்தே பராபூதஸூர்யாய துப்யம்

நமஸ்தே க்ருதமர்த்யகார்யாய துப்யம்                                                        12

 

நமஸ்தே ஸதா ப்ரஹ்மசார்யாய துப்யம்

நமஸ்தே ஸதா வாயுபுத்ராய துப்யம்

நமஸ்தே ஸதா பிங்களாக்ஷாய துப்யம்

நமஸ்தே ஸதா ராமபக்தாய துப்யம்                                                             13

 

ஹநூமத் புஜங்கப்ரயாதம் ப்ரபாதே             ப்ரதோஷேபி வா சார்தராத்ரேபி மர்த்ய:

படேந் பக்தியுக்த : ப்ரமுக்தாகஜால:  நமஸ் ஸர்வதா ராமபக்திம் ப்ரயாதி 14

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.