ஸ்ரீ ஹநுமதஷ்டோத்தர ஶத நாமாவளி

ஸ்ரீ ஹநுமதஷ்டோத்தர ஶத நாமாவளி:

 

ஓம் ஆஞ்ஜநேயாய நம: ஓம் மஹாவீராய நம: ஓம் ஹநூமதே நம:  ஓம் மாருதாத்மஜாய நம:  ஓம் தத்வஜ் ஞாநப்ரதாய நம:  ஓம் ஸீதாதேவி முத்ரா ப்ரதாயகாய நம:  ஓம் அஶோகவ நிகாச்சேத்ரே நம: ஓம் ஸர்வமாயாவிபஞ்ஜநாய நம:  ஓம் ஸர்வபந்த விமோக்த்ரே நம: ஓம் ரக்ஷோவித்வம்ஸகாரகாய நம:                                                                       10

 

ஓம் பரவித்யாபரீஹாராய நம:  ஓம் பரஶௌர்யவிநாஶநாய நம:  ஓம் பரமந்த்ர நிராகர்த்ரே நம:  ஓம் பரமந்த்ர ப்ரபேதகாய நம:  ஓம் ஸர்வக்ரஹ விநாஶிநே நம:  ஓம் பீமஸேநஸஹாயக்ருதே நம:  ஓம் ஸர்வதுக்கஹராய நம:  ஓம் ஸர்வலோகசாரிணே நம:  ஓம் மநோஜவாய நம:  ஓம் பாரிஜாதத்ருமூலஸ்தாய நம:                                                                  20

 

ஓம் ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபவதே நம:  ஓம் சர்வதந்த்ரஸ்வரூபிணே நம: ஓம் சர்வமந்த்ராத்மகாய நம:  ஓம் கபீஶ்வராய  நம:  ஓம் மஹாகாயாய நம: ஓம் சர்வரோகஹராய நம: ஓம் ப்ரபவே நம: ஓம் பலஸித்திகராய நம: ஓம் ஸர்வவித்யா ஸம்பத்ப்ரதாயகாய நம:  ஓம் கபிஸேநாநாயகாய நம: 30

 

ஓம் பவிஷ்யச்சதுராநநாய நம:  ஓம் குமாரப்ரஹ்மசாரிணே நம: ஓம் ரத்நகுண்டல தீப்திமதே நம: ஓம் ஸஞ்ஜலத்வால ஸந்நத்த லம்பமான ஶிகோஜ்வலாய நம:  ஓம் கந்தர்வவித்யா தத்வஜ்நாய நம:  ஓம் மஹாபல பராக்ரமாய நம: ஓம் காராக்ருஹவிமோக்த்ரே நம:  ஓம் ஶ்ருங்கலாபந்த மோசகாய நம: ஓம் ஸாகரோத்தாரகாய நம: ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம: 40

 

ஓம் ராமதூதாய நம:  ஓம் ப்ரதாபவதே நம:  ஓம் வாநராய நம:  ஓம் கேஸரீஸுதாய நம:  ஓம் ஸீதாஶோக நிவாரணாய நம:  ஓம் அஞ்ஜநாகர்ப ஸம்பூதாய நம:  ஓம் பாலார்க்கஸரத்ருஶாநநாய நம:  ஓம் விபீஷண ப்ரியகராய நம:  ஓம் தஶக்ரீவகுலாந்தகாய நம:  ஓம் லக்ஷ்மணப்ராண தாத்ரே நம:                                                                                                        50

 

ஓம் வஜ்ரகாயாய நம: ஓம் மஹாத்யுதயே நம:  ஓம் சிரஞ்ஜீவிநே நம:  ஓம் ராமபக்தாய நம: ஓம் தைத்யகார்ய விகாதகாய நம:  ஓம் அக்ஷஹந்த்ரே நம:  ஓம் காஞ்சநாபாய நம:  ஓம் பஞ்சவக்த்ராய நம: ஓம் மஹாதபஸே நம: ஓம் லங்கிணீபஞ்ஜநாய நம:                                                                                          60

 

ஓம் ஸ்ரீமதே நம: ஓம் ஸிம்ஹிகா ப்ராணபஞ்ஜநாய நம:  ஓம் கந்தமாதந ஶைலஸ்தாய நம:  ஓம் லங்காபுர விதாஹகாய நம:  ஓம் ஸுக்ரீவ ஸசிவாய நம:  ஓம் பீமாய நம: ஓம் ஸூராய நம:  ஓம் தைத்யகுலாந்தகாய நம: ஓம் ஸுரார்சிதாய நம:  ஓம் மஹாதேஜஸே நம:                        70

 

ஓம் ராமசூடாமணி ப்ரதாய நம:  ஓம் காமரூபிணே நம:  ஓம் பிங்களாக்ஷாய நம:  ஓம் வார்த்திமைநாக பூஜிதாய நம:  ஓம் கபளீக்ருத மார்த்தாண்ட மண்டலாய நம: ஓம் விஜிதேந்த்ரியாய நம:  ஓம் ராமஸுக்ரீவ ஸந்தாத்ரே நம:  ஓம் மஹாராவண மர்தநாய நம:  ஓம் ஸ்படிகாபாய நம:  ஓம் வாகதீஶாய நம:                                                                                                      80

 

ஓம்  நவவ்யாக்ருதி பண்டிதாய நம:  ஓம் சதுர்பாஹவே நம:  ஓம் தீநபந்தவே நம:  ஓம் மஹாத்மநே நம:   ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம:  ஓம் சஞ்ஜீவந நகாஹர்த்ரே நம:  ஓம் ஶுசயே நம; ஓம் வாக்மிநே நம:  ஓம் த்ருடவ்ரதாய நம:  ஓம் காலநேமிப்ரமதாநாய நம:                         90

 

ஓம் ஹரிமர்கட மர்கடாய நம: ஓம் தாந்தாய நம:  ஓம் ஶாந்தாய நம;  ஓம் ப்ரஸந்நாத்மநே நம:   ஓம் தஶகண்ட மதாபஹ்ருதே நம:  ஓம் யோகிநே நம:  ஓம் ராமகதாலோலாய நம:  ஓம் ஸீதாந்வேஷண பண்டிதாய நம: ஓம் வஜ்ரதம்ஷ்ட்ராய நம: ஓம் வஜ்ரநகாய நம:                                                100

 

ஓம் ருத்ரவீர்ய ஸமுத்பவாய நம:  ஓம் இந்த்ரஜித் ப்ரஹிதாமோக ப்ரஹ்மாஸ்த்ர விநிவாரகாய நம:  ஓம் பார்த்த த்வஜாக்ர ஸம்வாஸிநே நம:  ஓம் ஶரபஞ்ஜர பேதகாய நம:  ஓம் தஶபாஹவே நம:  ஓம் லோகபூஜ்யாய நம: ஓம் ஜாம்பவத் ப்ரீதிவர்த்த நாய நம: ஓம் ஸீதாஸமேத ஸ்ரீராமபாத ஸேவாதுரந்தராய நம:                                                                                       108

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.