ஸ்ரீ ஹநுமதஷ்டகம்

ஸ்ரீ ஹநுமதஷ்டகம்

 

வைஶாகமாஸ க்ருஷ்ணாயாம் தஶமீ மந்தவாஸரே

பூர்வபாத்ராஸு ஜாதாய மங்களம் ஸ்ரீஹநூமதே                          1

 

குருகௌரவ பூர்ணாய பலாபூப ப்ரியாய ச

நாநாமாணிக்ய ஹஸ்தாய மங்களம் ஸ்ரீஹநூமதே                     2

 

ஸுவர்சலா களத்ராய சதுர்ப்புஜ தராய ச

உஷ்ட்ராரூடாய வீராய மங்களம் ஸ்ரீஹநூமதே                             3

 

திவ்யமங்கள தேஹாய பீதாம்பரதராய ச

தப்தகாஞ்சந வர்ணாய மங்களம் ஸ்ரீ ஹநூமதே                           4

 

பக்தரக்ஷணஶீலாய ஜாநகீ ஶோகஹாரிணே

ஜகத்பாவக நேத்ராய மங்களம் ஸ்ரீஹநூமதே                                5

 

பம்பாதீர விஹாராய ஸௌமித்ரி ப்ராணதாயிநே

ஸ்ருஷ்டிகாரண  பூதாய மங்களம் ஸ்ரீ ஹநூமதே             6

 

ரம்பாவந விஹாராய  ஸுகத்மாதடவாஸிநே

ஸர்வலோகைக கண்டாய மங்களம் ஸ்ரீ ஹநூமதே                      7

 

பஞ்சாநநாய பீமாய காலநேமிஹராய ச

கௌண்டிந்யகோத்ர ஜாதாய மங்களம் ஸ்ரீ ஹநூமதே               8

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.