ஸ்ரீ ஸௌந்தர்ய லஹரீ – ஜபம் முறை

ஸ்ரீ ஸௌந்தர்ய லஹரீ – ஜபம் முறை

 

அஸ்ய ஸ்ரீ ஸௌந்ர்யலஹரீ ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய | கோவிந் ருஷி: | அனுஷ்டுப் ச்சந்த: | ஸ்ரீ மஹாத்ரிபுரஸுந்ரீ தேவதா |

ஹ்ராம் பீஜம் | ஹ்ரீம் ஶக்தி: | ஹ்ரூம் கீலகம் |

ஸ்ரீ மஹாத்ரிபுரஸுந்ரீ ப்ரஸா ஸித்த்யர்த்தே ஜபே விநியோ:

கரந்யாஸம்:

ஹ்ராம் அங்குஷ்டாப்யாம் நம:  ஹ்ரீம் தர்ஜனீப்ப்யாம் நம:

ஹ்ரூம் மத்த்யமாப்ப்யாம் நம:  ஹ்ரைம் அநாமிகாப்ப்யாம் நம:

ஹ்ரௌம் கநிஷ்டிகாப்ப்யாம் நம:  ஹ்ர: கரதலகரப்ருஷ்ட்டாப்ப்யாம் நம:

 

அங்கந்யாஸம்:

ஹ்ராம் ஹ்ருயாய நம:  ஹ்ரீம் ஶிரசே ஸ்வாஹா

ஹ்ரூம் ஶிகாயை வஷட் ஹ்ரைம் கவசாய ஹும்

ஹ்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ஹ்ர: அஸ்த்ராயஃபட்

பூர்ப்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக்பந்:

 

த்யானம்

ஸௌஹித்ய நிர்ஜித ஜபாகுஸுமானுராகாம்

பாசாங்குஶௌ னு ரிஷூனபி தாரயந்தீம்

தாம்ரேக்ஷணா மருணமால்ய விஶேஷ பூஷாம்

தாம்பூபூரிதமுகீம் த்ரிபுராம் நமாமி

 

பஞ்சபூஜை

லம் ப்ருதிவ்யாத்மிகாயை ந்ம் ஸமர்ப்பயாமி

ஹம் ஆகாஶாத்மிகாயை புஷ்பை: பூஜயாமி

யம் வாய்வாத்மிகாயை தூபமாக்ராபயாமி

ரம் அக்ன்யாத்மிகாயை தீபம் தர்ஶயாமி

வம் அம்ருதாத்மிகாயை அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் நிவேயாமி

ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஸர்வோபசார பூஜாம் ஸமர்ப்பயாமி

 

 

ஜபம்:

இனி எத்தனை தடவை ஸங்கல்பமோ அத்தனை தடவை மந்த்ரஜபம்.

 

அங்கந்யாஸம்:

ஹ்ராம் ஹ்ருயாய நம:  ஹ்ரீம் ஶிரசே ஸ்வாஹா

ஹ்ரூம் ஶிகாயை வஷட் ஹ்ரைம் கவசாய ஹும்

ஹ்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ஹ்ர: அஸ்த்ராயஃபட்

பூர்ப்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக்விமோக:

 

த்யானம்

ஸௌஹித்ய நிர்ஜித ஜபாகுஸுமானுராகாம்

பாசாங்குஶௌ னு ரிஷூனபி தாரயந்தீம்

தாம்ரேக்ஷணா மருணமால்ய விஶேஷ பூஷாம்

தாம்பூபூரிதமுகீம் த்ரிபுராம் நமாமி

 

பஞ்சபூஜை

லம் ப்ருதிவ்யாத்மிகாயை ந்ம் ஸமர்ப்பயாமி

ஹம் ஆகாஶாத்மிகாயை புஷ்பை: பூஜயாமி

யம் வாய்வாத்மிகாயை தூபமாக்ராபயாமி

ரம் அக்ன்யாத்மிகாயை தீபம் தர்ஶயாமி

வம் அம்ருதாத்மிகாயை அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் நிவேயாமி

ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஸர்வோபசார பூஜாம் ஸமர்ப்பயாமி

 

நிவேதனம்

 

கர்ப்பூர நீராஜனம்

 

பிரதக்ஷிண நமஸ்காரம்

 

பிரார்த்தனை

 

ஸமர்ப்பணம்

குஹ்யாதி குஹ்ய கோப்த்ரீ த்வம் க்ருஹாணாஸ்மத் க்ருதம் ஜபம்

ஸித்திர்ப்பவது மே தேவி த்வத் ப்ரஸாதான் மயி ஸ்த்திரா ||

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.