ஸ்ரீ ஸுதர்ச’ந ஷட்கம்

ஸ்ரீ ஸுதர்ச’ந ஷட்கம்

 

ஸஹஸ்ராதித்ய ஸங்காச’ம் ஸஹஸ்ர வதனாம்பரம்

ஸஹஸ்ரதம் ஸஹஸ்ராரம் ப்ரபத்யே(அ)ஹம் ஸுதர்ச’நம்

 

ஹஸந்தம் ஹாரகேயூர மகுடாதி விபூஷிதம்

ஸர்வரோக ப்ரச’மனம் ப்ரபத்யே(அ)ஹம் ஸுதர்ச’நம்

 

ஸ்ராகார ஸஹிதம் மந்த்ரம் வததாம் ச’த்ரு நிக்ரஹம்

பூஷணை: பூஷிதகரம் ப்ரபத்யே(அ)ஹம் ஸுதர்ச’நம்

 

ரணத்கிங்கிணிஜாலேன ராக்ஷஸக்னம் மஹாத்புதம்

வ்யாப்தகேச’ம் விரூபாக்ஷம் ப்ரபத்யே(அ)ஹம் ஸுதர்ச’நம்

 

ஹூம்காரபைரவம் பீமம் ப்ரபந்நார்தி ஹரம் ப்ரபும்

ஸர்வபாப ப்ரச’மனம் ப்ரபத்யே(அ)ஹம் ஸுதர்ச’நம்

 

பட்ஸாராந்த மநிர்தேச்’யம் மஹா மந்த்ரேண ஸம்யுதம்

சி’வம் ப்ரஸன்ன வதனம் ப்ரபத்யே(அ)ஹம் ஸுதர்ச’நம்

 

ஏத:ஷட்பி: ஸ்துதோ தேவோ பகவான் ஸ்ரீஸுதர்ச’ந:

ரக்ஷாம் கரோதி ஸர்வாத்மா ஸர்வத்ர விஜயீ பவேத்

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.