ஸ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

 

ஓம் ஸ்ரீஸீதாயை நம:  ஓம் பதிவ்ரதாயை நம:  ஓம் தேவ்யை நம:  ஓம் மைதில்யை நம: ஓம் ஜனகாத்மஜாயை நம: ஓம் அயோனிஜாயை நம:  ஓம் வீர்யஶுல்காயை நம:  ஓம் ஶுபாயை நம:  ஓம் ஸுரஸுதோபமாயை நம: ஓம் வித்யுத்ப்ரபாயை நம: 10

 

ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை நம:  ஓம் னீலகுஞ்சித மூர்த்தஜாயை நம:  ஓம் அபிராமாயை நம:  ஓம் மஹாபாகாயை நம: ஓம் ஸர்வாபரணபூஷிதாயை நம: ஓம் பூர்ண சந்த்ரானனாயை நம:  ஓம் ராமாயை நம:  ஓம் தர்மஜ்ஞாயை நம:  ஓம் தர்மசாரிண்யை நம: ஓம் பதிஸம்மானிதாயை நம: 20

 

ஓம் ஸுப்ருவே நம:  ஓம் ப்ரியார்ஹாயை நம:  ஓம் ப்ரியவாதின்யை நம:  ஓம் ஶுபானனாயை நம: ஓம் ஶுபாபாங்காயை நம: ஓம் ஶுபாசாராயை நம:  ஓம் யஶஸ்வின்யை நம:  ஓம் மனஸ்வின்யை நம:  ஓம் மத்தகாஶின்யை நம: ஓம் அனகாயை நம: 30

 

ஓம் தபஸ்வின்யை நம:  ஓம் தர்மபத்ன்யை நம:  ஓம் வைதேஹ்யை நம:  ஓம் ஜானக்யை நம: ஓம் மதிரேக்ஷணாயை நம: ஓம் தாபஸ்யை நம:  ஓம்  தர்மநிரதாயை நம:  ஓம்  நியதாயை நம:  ஓம் ப்ரஹ்மசாரிண்யை நம: ஓம் ம்ருதுஶீலாயை நம: 40

 

ஓம் சாருதத்யை நம:  ஓம் சாருநேத்ர விலாஸிந்யை நம:  ஓம் உத்புல்ல லோசநாயை நம:  ஓம் காந்தாயை நம: ஓம் பர்த்ருவாத்ஸல்யபூஷணாயை நம: ஓம் ஸ்வபாவதநுகாயை நம:  ஓம் ஸாத்வ்யை நம:  ஓம் பத்மாக்ஷ்யை நம:  ஓம் பங்கஜப்ரியாயை நம: ஓம் விசக்ஷணாயை நம: 50

 

ஓம் அநவத்யாங்க்யை நம:  ஓம் ம்ருதுபூர்வாபிபாஷிண்யை நம:  ஓம் அக்லிஷ்டமால்யாபரணாயை  நம:  ஓம் வராரோஹாயை நம: ஓம் வராங்கநாயை நம: ஓம் ஸத்யை நம:  ஓம் கமலபத்ராக்ஷ்யை நம:  ஓம் ம்ருகஶாவ நிபேக்ஷணாயை நம:  ஓம் மஹாகுலீநாயை நம: ஓம் பிம்போஷ்ட்யை நம: 60

 

ஓம் பீதகௌஶேயவாஸிந்யை நம:  ஓம் வீரபார்த்திவபத்ந்யை நம:  ஓம் விஶுத்தாயை நம:  ஓம் விநயாந்விதாயை நம: ஓம் ஸுகுமார்யை நம: ஓம் ஸுமத்யகாயை  நம:  ஓம் ஸுபகாயை நம:  ஓம் ஸுப்ரதிஷ்டாயை நம:  ஓம் ஸர்வாங்க குணஸம்பந்நாயை  நம: ஓம் ஸர்வலோகமநோஹராயை நம: 70

 

ஓம் தருணாதித்ய ஸங்காஶாயை நம:  ஓம் தப்தகாஞ்சந பூஷணாயை  நம:  ஓம் ஸத்யவ்ரதபராயை நம:  ஓம் வராயை நம: ஓம் ஹரிணலோசநாயை  நம: ஓம் ஶ்யாமாயை நம:  ஓம் விஶுத்தபாவாயை நம:  ஓம் ராமபாதா நுவர்த்தின்யை நம:  ஓம் யஶோதநாயை நம: ஓம் உதாரஶீலாயை நம: 80

 

ஓம் விமலாயை நம:  ஓம் க்லேஶநாஶின்யை நம:  ஓம் அநிந்திதாயை நம:  ஓம் ஸுவ்ருத்தாயை நம: ஓம் ராமஹ்ருதயப்ரியாயை நம: ஓம் ஆர்யாயை நம:  ஓம் ஸுவிபக்தாங்க்யை நம:  ஓம் விநாபரணஶோபிந்யை  நம:  ஓம் மாந்யாயை நம: ஓம் காந்தஸ்மிதாயை நம: 90

 

ஓம் கல்யாண்யை நம:  ஓம் ருசிரப்ரபாயை நம:  ஓம் ஸ்நிக்த பல்லவ ஸங்காஶாயை நம:  ஓம் ஜாம்பூநத ஸமப்ரபாயை நம: ஓம் அமலாயை நம: ஓம் ஶீலஸம்பந்நாயை நம:  ஓம் இக்ஷ்வாகு குல நந்தின்யை நம:  ஓம் பத்ராயை நம:  ஓம் ஸுத்தஸமாசாராயை நம: ஓம் வரார்ஹாயை நம: 100

 

ஓம் தநுமத்யகாயை நம:  ஓம் ப்ரியகாநந ஸஞ்சாராயை நம:  ஓம் ஸுகேஶ்யை நம:  ஓம் சாருஹாஸிந்யை நம: ஓம் ஹேமாபாயை நம: ஓம் ராஜமஹிஷ்யை நம:  ஓம் ஶோபநாயை நம:  ஓம் ராகவப்ரியாயை நம:  108

 

ஸ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி சமாப்தா:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.