ஸ்ரீ ஸித்த ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஸித்த ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்

 

யா குந்தேந்து துஷாரஹார வளா யா சுப்ர வஸ்த்ராவ்ருதா

யா வீணா வர ண் மண்டிதகரா யா ச்வேத பத்மாஸனா

யா ப்ரஹ்மாச்யுத ங்கர ப்ரப்ருதிபிர் தேவை: ஸதா பூஜிதா

ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ பகவதீ நி: சேஷ ஜாட்யாபஹா                                1

 

தோர்ப்பிர் யுக்தா சதுர்ப்பி: ஸ்படிக மணிமயீ மக்ஷமாலாம் ததானா

ஹஸ்தேனைகேன பத்மம் ஸிதமபி ச சுகம் புஸ்தகஞ்சாபரேண

பாஸா குந்தேந்து ங்கஸ்படிக மணிநிபா பாஸமானா(அ)ஸமானா

ஸா மே வாக்தேவதேயம் நிவஸது வனே ஸர்வதா ஸுப்ரஸன்னா          2

 

சாஸு ராசீ ங்வல்லீ பாஸைவ தாஸீக்ருத துக்தஸிந்தும்

மந்ஸ்மிதைர் நிந்திசாதேந்தும் வந்தே(அ)ரவிந்தாஸன ஸுந்ரி த்வாம் 3

 

சாரதா சாதாம்போஜ வனா வதானாம்புஜே

ஸர்வதா ஸர்வதாஸ்மாகம் ஸந்நிதிம் ஸந்நிதிம் க்ரியாத்                              4

 

ஸரஸ்வதீஞ்ச தாம் நௌமி வாகதிஷ்டாத்ரு தேவதாம்

தேவத்வம் ப்ரதிபத்யந்தே யனுக்ரஹதோ ஜனா:                                              5

 

பாது நோ நிகஷக்ராவா மதிஹேம்ன: ஸரஸ்வதீ

ப்ராஜ்ஞேதர பரிச்சேம் வசஸைவ கரோதி யா                                                  6

 

சுக்லாம ப்ரஹ்ம விசாரஸாரபரமா மாத்யாம் ஜகத்வ்யாபினீம்

வீணா புஸ்தக தாரிணீ மதாம் ஜாட்யாந்காராபஹாம்

ஹஸ்தே ஸ்பாடிகாமாலிகாம் விதததீம் பத்மாஸனே ஸம்ஸ்த்திதாம்

வந்தே தாம் பரமேச்வரீம் பகவதீம் புத்திப்ரதாம் சாதாம்                           7

 

வீணாரே விபுல மங்தாசீலே

க்தார்த்திநாசினி விரிஞ்சி ஹரீ வந்த்யே

கீர்த்திப்ரதே(அ)கில மனோரததே மஹார்ஹே

வித்யா ப்ரதாயினி ஸரஸ்வதி நௌமி நித்யம்                                                     8

 

ச்வேதாப்ஜ பூர்ண விமலாஸன ஸம்ஸ்திதே ஹே

ச்வேதாம்ராவ்ருத மனோஹர மஞ்சுகாத்ரே

த்யன் மனோஜ்ஞ ஸிதபங்கஜ மஞ்ஜுலாஸ்யே

வித்யாப்ரதாயினி ஸரஸ்வதி நௌமி நித்யம்                                                      9

 

மாதஸ் த்வதீய பபங்கஜ க்தியுக்தா

யே த்வாம் ஜந்தி நிகிலானபரான் விஹாய

தே நிர்ஜரத்வமிஹ யாந்தி கலேவரேண

பூ வஹ்னி வாயு ககனாம்பு விநிர்மிதேன                                                              10

 

மோஹாந்கார ரிதே ஹ்ருயே மதீயே

மாத: ஸதைவ குரு வாஸ முதாபாவே

ஸ்வீயாகிலாவயவ நிர்மல ஸுப்ரபாபி:

சீக்ரம் விநாய மனோத மந்காரம்                                                                    11

 

ப்ரஹ்மா ஜத் ஸ்ருஜதி பாலயதீந்திரே:

ம்புர் விநாயதி தேவி தவ ப்ரபாவை:

ந ஸ்யாத் க்ருபா யதி தவ ப்ரகடப்ரபாவே

ந ஸ்யு: கதஞ்சிபி தே நிஜ கார்யக்ஷா:                                                                 12

 

லக்ஷ்மீர் மேதா ரா புஷ்டிர் கௌரீ துஷ்டி: ப்ரபா த்ருதி:

ஏதாபி: பாஹி தனுபி ரஷ்டாபிர் மாம் ஸரஸ்வதி                                     13

 

ஸரஸ்வத்யை நமோ நித்யம் பத்ரகால்யை நமோ நம:

வே வேதாந்த வேதாங் வித்யாஸ்தானேப்ய ஏவ ச                           14

 

ஸரஸ்வதி மஹாபாகே வித்யே கமல லோசனே

வித்யா ரூபே விசாலாக்ஷி வித்யாம் தேஹி நமோ(அ)ஸ்து தே                       15

 

க்ஷர ப ப்ரஷ்டம் மாத்ராஹீனஞ்ச யத் வேத்

தத் ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவி ப்ரஸீ பரமேச்வரி                                              16

 

இதி ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.