ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ர நாமாவளி

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ர நாமாவளி

 

 1. ஓம் வாசே நம:
 2. ஓம் வாண்யை நம:
 3. ஓம் வரதாயை நம:
 4. ஓம் வந்த்யாயை நம:
 5. ஓம் வராரோஹாயை நம:
 6. ஓம் வரப்ரதாயை நம:
 7. ஓம் வ்ருத்யை நம:
 8. ஓம் வாகீஶ்வர்யை நம:
 9. ஓம் வார்த்தாயை நம:
 10. ஓம் வராயை நம:
 11. ஓம் வாகீஶவல்லபாயை நம:
 12. ஓம் விஶ்வேஶ்வர்யை நம:
 13. ஓம் விஶ்வ வந்த்யாயை நம:
 14. ஓம் விஶ்வேஶ ப்ரியகாரிண்யை நம:
 15. ஓம் வாக்வாதிந்யை நம:
 16. ஓம் வாக்தேவ்யை நம:
 17. ஓம் வ்ருத்திதாயை நம:
 18. ஓம் வ்ருத்திகாரிண்யை நம:
 19. ஓம் வ்ருத்யை நம:
 20. ஓம் வ்ருத்தாயை நம:
 21. ஓம் விஷக்ந்யை நம:
 22. ஓம் வ்ருஷ்ட்யை நம:
 23. ஓம் வ்ருஷ்டி ப்ரதாயிந்யை நம:
 24. ஓம் விஶ்வாராத்யாயை நம:
 25. ஓம் விஶ்வமாத்ரே நம: 25

 

 1. ஓம் விஶ்வதாத்ர்யை நம:
 2. ஓம் விநாயிகாயை நம:
 3. ஓம் விஶ்வஶக்த்யை நம:
 4. ஓம் விஶ்வஸாராயை நம:
 5. ஓம் விஶ்வாயை நம:
 6. ஓம் விஶ்வ விபாவர்யை நம:
 7. ஓம் வேதாந்த வேதிந்யை நம:
 8. ஓம் வேத்யாயை நம:
 9. ஓம் வித்தாயை நம:
 10. ஓம் வேத த்ரயாத்மிகாயை நம:
 11. ஓம் வேதஜ்ஞாயை நம:
 12. ஓம் வேதஜநந்யை நம:
 13. ஓம் விஶ்வாயை நம:
 14. ஓம் விஶ்வ விபாவர்யை நம:
 15. ஓம் வரேண்யாயை நம:
 16. ஓம் வாங்மய்யை நம:
 17. ஓம் வ்ருத்தாயை நம:
 18. ஓம் விஶிஷ்டப்ரிய காரிண்யை நம:
 19. ஓம் விஶ்வதோ வதநாயை நம:
 20. ஓம் வ்யாப்தாயை நம:
 21. ஓம் வ்யாபிந்யை நம:
 22. ஓம் வ்யாபகாத்மிகாயை நம:
 23. ஓம் வ்யாளக்ந்யை நம:
 24. ஓம் வ்யாள பூஷாங்க்யை நம:
 25. ஓம் விரஜாயை நம: 50

 

 1. ஓம் வேதநாயிகாயை நம:
 2. ஓம் வேதவேதாந்த ஸம்வேத்யாயை நம:
 3. ஓம் வேதாந்தஜ்ஞாந ரூபிண்யை நம:
 4. ஓம் விபாவர்யை நம:
 5. ஓம் விக்ராந்தாயை நம:
 6. ஓம் விஶ்வாமித்ராயை நம:
 7. ஓம் விதிப்ரியாயை நம:
 8. ஓம் வரிஷ்ட்டாயை நம:
 9. ஓம் விப்ரக்ருஷ்டாயை நம:
 10. ஓம் விப்ரவர்ய ப்ரபூஜிதாயை நம:
 11. ஓம் வேதரூபாயை நம:
 12. ஓம் வேதமய்யை நம:
 13. ஓம் வேதமூர்த்யை நம:
 14. ஓம் வல்லபாயை நம:
 15. ஓம் கௌர்யை நம:
 16. ஓம் குணவத்யை நம:
 17. ஓம் கோப்யாயை நம:
 18. ஓம் கந்தர்வ நகரப்ரியாயை நம:
 19. ஓம் குணமாத்ரே நம:
 20. ஓம் குஹாந்தஸ்தாயை நம:
 21. ஓம் குருரூபாயை நம:
 22. ஓம் குருப்ரியாயை நம:
 23. ஓம் கிரிவித்யாயை நம:
 24. ஓம் கானதுஷ்டாயை நம:
 25. ஓம் கானக ப்ரியகாரிண்யை நம: 75

 

 1. ஓம் காயத்ர்யை நம:
 2. ஓம் கிரிஶாராத்யாயை நம:
 3. ஓம் கிரே நம:
 4. ஓம் கிரீஶ ப்ரியங்கர்யை நம:
 5. ஓம் கிரிஜ்ஞாயை நம:
 6. ஓம் ஜ்ஞாநவித்யாயை நம:
 7. ஓம் கிரிரூபாயை நம:
 8. ஓம் கிரீஶ்வர்யை நம:
 9. ஓம் கீர்மாத்ரே நம:
 10. ஓம் கணஸம்ஸ்துதாயை நம:
 11. ஓம் கணநீய குணாந்விதாயை நம:
 12. ஓம் கூடரூபாயை நம:
 13. ஓம் குஹாயை நம:
 14. ஓம் கோப்யாயை நம:
 15. ஓம் கோரூபாயை நம:
 16. ஓம் கவே நம:
 17. ஓம் குணாத்மிகாயை நம:
 18. ஓம் குர்வ்யை நம:
 19. ஓம் குர்வம்பிகாயை நம:
 20. ஓம் குஹ்யாயை நம:
 21. ஓம் கேயஜாயை நம:
 22. ஓம் க்ரஹ நாஶிந்யை நம:
 23. ஓம் க்ருஹிண்யை நம:
 24. ஓம் க்ரஹதோஷக்ந்யை நம:
 25. ஓம் கர்வக்ந்யை நம: 100

 

 1. ஓம் குருவத்ஸலாயை நம:
 2. ஓம் க்ரஹாத்மிகாயை நம:
 3. ஓம் க்ரஹாராத்யாயை நம:
 4. ஓம் க்ரஹபாதா விநாஶிந்யை நம:
 5. ஓம் கங்காயை நம:
 6. ஓம் கிரிஸுதாயை நம:
 7. ஓம் கம்யாயை நம:
 8. ஓம் கஜயாநாயை நம:
 9. ஓம் குஹஸ்துதாயை நம:
 10. ஓம் கருடாஸந ஸம்ஸேவ்யாயை நம:
 11. ஓம் கோமத்யை நம:
 12. ஓம் குணஶாலிந்யை நம:
 13. ஓம் ஶாரதாயை நம:
 14. ஓம் ஶாஶ்வத்யை நம:
 15. ஓம் ஶைவ்யை நம:
 16. ஓம் ஶாங்கர்யை நம:
 17. ஓம் ஶங்கராத்மிகாயை நம:
 18. ஓம் ஶ்ரியை நம:
 19. ஓம் ஶர்வாண்யை நம:
 20. ஓம் ஶதக்ந்யை நம:
 21. ஓம் ஶரச்சந்த்ர நிபாநநாயை நம:
 22. ஓம் ஶர்மிஷ்டாயை நம:
 23. ஓம் ஶமநக்ந்யை நம:
 24. ஓம் ஶத ஸாஹஸ்ர ரூபிண்யை நம:
 25. ஓம் ஶிவாயை நம: 125

 

 1. ஓம் ஶம்புப்ரியாயை நம:
 2. ஓம் ஶ்ரத்தாயை நம:
 3. ஓம் ஶ்ருதிரூபாயை நம:
 4. ஓம் ஶ்ருதிப்ரியாயை நம:
 5. ஓம் ஶுசிஷ்மத்யை நம:
 6. ஓம் ஶர்மகர்யை நம:
 7. ஓம் ஶுத்திதாயை நம:
 8. ஓம் ஶுத்திரூபிண்யை நம:
 9. ஓம் ஶிவாயை நம:
 10. ஓம் ஶிவங்கர்யை நம:
 11. ஓம் ஶுத்தாயை நம:
 12. ஓம் ஶிவாராத்யாயை நம:
 13. ஓம் ஶிவாத்மிகாயை நம:
 14. ஓம் ஸ்ரீமத்யை நம:
 15. ஓம் ஸ்ரீமய்யை நம:
 16. ஓம் ஶ்ராவ்யாயை நம:
 17. ஓம் ஶ்ருத்யை நம:
 18. ஓம் ஶ்ரவண கோசராயை நம:
 19. ஓம் ஶாந்த்யை நம:
 20. ஓம் ஶாந்திகர்யை நம:
 21. ஓம் ஶாந்தாயை நம:
 22. ஓம் ஶாந்தாசார ப்ரியங்கர்யை நம:
 23. ஓம் ஶீல லப்யாயை நம:
 24. ஓம் ஶீலவத்யை நம:
 25. ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நம: 150

 

 1. ஓம் ஶுபகாரிண்யை நம:
 2. ஓம் ஶுபவாண்யை நம:
 3. ஓம் ஶுத்த வித்யாயை நம:
 4. ஓம் ஶுத்தசித்த ப்ரபூஜிதாயை நம:
 5. ஓம் ஸ்ரீகர்யை நம:
 6. ஓம் ஶ்ருதபாபக்ந்யை நம:
 7. ஓம் ஶுபாக்ஷ்யை நம:
 8. ஓம் ஶுசிவல்லபாயை நம:
 9. ஓம் ஶிவேதரக்ந்யை நம:
 10. ஓம் ஶபர்யை நம:
 11. ஓம் ஶ்ரவணீ ய குணாந்விதாயை நம:
 12. ஓம் ஶௌர்யை நம:
 13. ஓம் ஶிரீஷ புஷ்பாபாயை நம:
 14. ஓம் ஶமநிஷ்டாயை நம:
 15. ஓம் ஶமாத்மிகாயை நம:
 16. ஓம் ஶமாந்விதாயை நம:
 17. ஓம் ஶமாராத்யாயை நம:
 18. ஓம் ஶிதிகண்ட ப்ரபூஜிதாயை நம:
 19. ஓம் ஶுத்தயே நம:
 20. ஓம் ஶுத்திகர்யை நம:
 21. ஓம் ஶ்ரேஷ்டாயை நம:
 22. ஓம் ஶ்ருதாநந்தாயை நம:
 23. ஓம் ஶுபாவஹாயை நம:
 24. ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம:
 25. ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம: 175

 

 1. ஓம் ஸர்வஸித்தி ப்ரதாயிந்யை நம:
 2. ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம:
 3. ஓம் ஸாவித்ர்யை நம:
 4. ஓம் ஸந்த்யாயை நம:
 5. ஓம் ஸர்வேப்ஸித ப்ரதாயை நம:
 6. ஓம் ஸர்வார்த்திக்ந்யை நம:
 7. ஓம் ஸர்வமய்யை நம:
 8. ஓம் ஸர்வா வித்யா ப்ரதாயிந்யை நம:
 9. ஓம் ஸர்வேஶ்வர்யை நம:
 10. ஓம் ஸர்வபுண்யாயை நம:
 11. ஓம் ஸர்கஸ்தித்யந்த காரிண்யை நம:
 12. ஓம் ஸர்வாராத்யாயை நம:
 13. ஓம் ஸர்வமாத்ரே நம:
 14. ஓம் ஸர்வதேவ நிஷேவிதாயை நம:
 15. ஓம் ஸர்வைஶ்வர்ய ப்ரதாயை நம:
 16. ஓம் ஸத்யாயை நம:
 17. ஓம் ஸத்யை நம:
 18. ஓம் ஸத்வ குணாஶ்ரயாயை நம:
 19. ஓம் ஸ்வர க்ரம பதாகாராயை நம:
 20. ஓம் ஸர்வதோஷ நிஷூதிந்யை நம:
 21. ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை நம:
 22. ஓம் ஸஹஸ்ராஸ்யாயை நம:
 23. ஓம் ஸஹஸ்ரபத ஸம்யுதாயை நம:
 24. ஓம் ஸஹஸ்ர ஹஸ்தாயை நம:
 25. ஓம் ஸாஹஸ்ர குணாலங்க்ருத விக்ரஹாயை நம: 200

 

 1. ஓம் ஸஹஸ்ர ஶீர்ஷாயை நம:
 2. ஓம் ஸத்ரூபாயை நம:
 3. ஓம் ஸ்வதாயை நம:
 4. ஓம் ஸ்வாஹாயை நம:
 5. ஓம் ஸுதாமய்யை நம:
 6. ஓம் ஷட்க்ரந்திபேதிந்யை நம:
 7. ஓம் ஸேவ்யாயை நம:
 8. ஓம் ஸர்வலோகைக பூஜிதாயை நம:
 9. ஓம் ஸ்துத்யாயை நம:
 10. ஓம் ஸ்துதிமயாயை நம:
 11. ஓம் ஸாத்யாயை நம:
 12. ஓம் ஸவித்ரு ப்ரியகாரிண்யை நம:
 13. ஓம் ஸம்ஶய ச்சேதிந்யை நம:
 14. ஓம் ஸாங்க்ய வேத்யாயை நம:
 15. ஓம் ஸங்க்யாயை நம:
 16. ஓம் ஸதீஶ்வர்யை நம:
 17. ஓம் ஸித்திதாயை நம:
 18. ஓம் ஸித்தஸம்பூஜ்யாயை நம:
 19. ஓம் ஸர்வஸித்தி ப்ரதாயிந்யை நம:
 20. ஓம் சர்வஜ்ஞாயை நம:
 21. ஓம் சர்வஶக்தயே நம:
 22. ஓம் ஸர்வஸம்பத் ப்ரதாயிந்யை நம:
 23. ஓம் ஸர்வா(அ)ஶுபக்ந்யை நம:
 24. ஓம் ஸுகதாயை நம:
 25. ஓம் ஸுகாயை நம: 225

 

 1. ஓம் ஸம்வித் ஸ்வரூபிண்யை நம:
 2. ஓம் ஸர்வ ஸம்பீஷண்யை நம:
 3. ஓம் ஸர்வ ஜகத் ஸம்மோஹிந்யை நம:
 4. ஓம் ஸர்வ ப்ரியங்கர்யை நம:
 5. ஓம் ஸர்வ ஶுபதாயை நம:
 6. ஓம் ஸர்வ மங்களாயை நம:
 7. ஓம் ஸர்வ மந்த்ரமய்யை நம:
 8. ஓம் ஸர்வ தீர்த்தபுண்ய ஃபலப்ரதாயை நம:
 9. ஓம் ஸர்வ புண்யமய்யை நம:
 10. ஓம் ஸர்வ வ்யாதிந்யை நம:
 11. ஓம் ஸர்வகாமதாயை நம:
 12. ஓம் ஸர்வ விக்நஹர்யை நம:
 13. ஓம் ஸர்வ வந்திதாயை நம:
 14. ஓம் ஸர்வ மங்களாயை நம:
 15. ஓம் ஸர்வமந்த்ர கர்யை நம:
 16. ஓம் ஸர்வ லக்ஷ்ம்யை நம:
 17. ஓம் ஸர்வ குணாந்விதாயை நம:
 18. ஓம் ஸர்வாநந்தமய்யை நம:
 19. ஓம் ஸர்வஜ்ஞாநதாயை நம:
 20. ஓம் ஸத்ய நாயிகாயை நம:
 21. ஓம் ஸர்வஜ்ஞாநமய்யை நம:
 22. ஓம் ஸர்வராஜ்யதாயை நம:
 23. ஓம் ஸர்வ முக்திதாயை நம:
 24. ஓம் ஸுப்ரபாயை நம:
 25. ஓம் ஸர்வதாயை நம: 250

 

 1. ஓம் ஸர்வாயை நம:
 2. ஓம் ஸர்வலோக வஶங்கர்யை நம:
 3. ஓம் ஸுபகாயை நம:
 4. ஓம் ஸுந்தர்யை நம:
 5. ஓம் ஸித்தாயை நம:
 6. ஓம் ஸித்தாம்பாயை நம:
 7. ஓம் ஸித்தமாத்ருகாயை நம:
 8. ஓம் ஸித்தமாத்ரே நம:
 9. ஓம் ஸுத்த வித்யாயை நம:
 10. ஓம் ஸித்தேஶ்யை நம:
 11. ஓம் ஸித்தரூபிண்யை நம:
 12. ஓம் ஸுரூபிண்யை நம:
 13. ஓம் ஸுகமய்யை நம:
 14. ஓம் ஸேவகப்ரிய காரிண்யை நம:
 15. ஓம் ஸ்வாமிந்யை நம:
 16. ஓம் ஸர்வாயுதாயை நம:
 17. ஓம் ஸேவ்யாயை நம:
 18. ஓம் ஸ்தூலஸூக்ஷ்மா பராம்பிகாயை நம:
 19. ஓம் ஸாரரூபாயை நம:
 20. ஓம் ஸரோ ரூபாயை நம:
 21. ஓம் ஸத்யபூதாயை நம:
 22. ஓம் ஸமாஶ்ரயாயை நம:
 23. ஓம் ஸிதாஸிதாயை நம:
 24. ஓம் ஸரோஜாக்ஷ்யை நம:
 25. ஓம் ஸரோஜாஸந வல்லபாயை நம: 275

 

 1. ஓம் ஸரோருஹாயை நம:
 2. ஓம் ஸர்வாங்க்யை நம:
 3. ஓம் ஸுரேந்த்ராதி ப்ரபூஜிதாயை நம:
 4. ஓம் மஹாதேவ்யை நம:
 5. ஓம் மஹாஶாந்யை நம:
 6. ஓம் மஹா ஸாரஸ்வத ப்ரதாயை நம:
 7. ஓம் மஹா ஸரஸ்வத்யை நம:
 8. ஓம் முக்தாயை நம:
 9. ஓம் முக்திதாயை நம:
 10. ஓம் மலநாஶிந்யை நம:
 11. ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம:
 12. ஓம் மஹாநந்தாயை நம:
 13. ஓம் மஹாமந்த்ர மய்யை நம:
 14. ஓம் மஹ்யை நம:
 15. ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம:
 16. ஓம் மஹாவித்யாயை நம:
 17. ஓம் மாத்ரே நம:
 18. ஓம் மந்த்ரவாஸிந்யை நம:
 19. ஓம் மந்த்ர கம்யாயை நம:
 20. ஓம் மந்த்ரமாத்ரே நம:
 21. ஓம் மஹாமந்த்ர ஃபலப்ரதாயை நம:
 22. ஓம் மஹாமுக்த்யை நம:
 23. ஓம் மஹாநித்யாயை நம:
 24. ஓம் மஹாஸித்தி ப்ரதாயிந்யை நம:
 25. ஓம் மஹாஸித்தாயை நம: 300

 

 1. ஓம் மஹாமாத்ரே நம:
 2. ஓம் மஹதாகார ஸம்யுதாயை நம:
 3. ஓம் மஹாயை நம:
 4. ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம:
 5. ஓம் மூர்த்யை நம:
 6. ஓம் மோக்ஷதாயை நம:
 7. ஓம் மணிபூஷணாயை நம:
 8. ஓம் மேநகாயை நம:
 9. ஓம் மாநிந்யை நம:
 10. ஓம் மாந்யாயை நம:
 11. ஓம் ம்ருத்யுக்ந்யை நம:
 12. ஓம் மேருரூபிண்யை நம:
 13. ஓம் மதிராக்ஷ்யை நம:
 14. ஓம் மதாவாஸாயை நம:
 15. ஓம் மகரூபாயை நம:
 16. ஓம் மகேஶ்வர்யை நம:
 17. ஓம் மஹாமோஹாயை நம:
 18. ஓம் மஹாமாயாயை நம:
 19. ஓம் மாத்ரூணாம் மூர்த்நி ஸம்ஸ்திதாயை நம:
 20. ஓம் மஹாபுண்யாயை நம:
 21. ஓம் முதாவாஸாயை நம:
 22. ஓம் மஹாஸம்பத் ப்ரதாயிந்யை நம:
 23. ஓம் மணிபூரைக நிலயாயை நம:
 24. ஓம் மதுரூபாயை நம:
 25. ஓம் மஹோத்கடாயை நம: 325

 

 1. ஓம் மஹா ஸூக்ஷ்மாயை நம:
 2. ஓம் மஹாஶாந்தாயை நம:
 3. ஓம் மஹாஶாந்தி ப்ரதாயிந்யை நம:
 4. ஓம் முநிஸ்துதாயை நம:
 5. ஓம் மோஹஹந்த்ர்யை நம:
 6. ஓம் மாதவ்யை நம:
 7. ஓம் மாதவப்ரியாயை நம:
 8. ஓம் மாயாயை நம:
 9. ஓம் மஹாதேவ ஸம்ஸ்துத்யாயை நம:
 10. ஓம் மஹிஷீகண பூஜிதாயை நம:
 11. ஓம் ம்ருஷ்டாந்நதாயை நம:
 12. ஓம் மாஹேந்த்ர்யை நம:
 13. ஓம் மஹேந்த்ர பத தாயிந்யை நம:
 14. ஓம் மத்யை நம:
 15. ஓம் மதிப்ரதாயை நம:
 16. ஓம் மேதாயை நம:
 17. ஓம் மர்த்யலோக நிவாஸிந்யை நம:
 18. ஓம் முக்யாயை நம:
 19. ஓம் மஹாநிவாஸாயை நம:
 20. ஓம் மஹாபாக்ய ஜநாஶ்ரிதாயை நம:
 21. ஓம் மஹிளாயை நம:
 22. ஓம் மஹிமாயை நம:
 23. ஓம் ம்ருத்யுஹார்யை நம:
 24. ஓம் மேதா ப்ரதாயிந்யை நம:
 25. ஓம் மேத்யாயை நம: 350

 

 1. ஓம் மஹா வேகவத்யை நம:
 2. ஓம் மஹாமோக்ஷ ஃபலப்ரதாயை நம:
 3. ஓம் மஹாப்ராபாயை நம:
 4. ஓம் மஹத்யை நம:
 5. ஓம் மஹாதேவ ப்ரியங்கர்யை நம:
 6. ஓம் மஹாபோஷாயை நம:
 7. ஓம் மஹர்த்யை நம:
 8. ஓம் முக்தாஹார விபூஷணாயை நம:
 9. ஓம் மாணிக்ய பூஷணாயை நம:
 10. ஓம் மந்த்ராயை நம:
 11. ஓம் முக்ய சந்த்ரார்த்த ஶேகராயை நம:
 12. ஓம் மநோரூபாயை நம:
 13. ஓம் மநஶ்ஶுத்யை நம:
 14. ஓம் மநஶ்ஶுத்தி ப்ரதாயிந்யை நம:
 15. ஓம் மஹாகாருண்ய ஸம்பூர்ணாயை நம:
 16. ஓம் மநோ நமந வந்திதாயை நம:
 17. ஓம் மஹாபாதக ஜாலக்ந்யை நம:
 18. ஓம் முக்திதாயை நம:
 19. ஓம் முக்த பூஷணாயை நம:
 20. ஓம் மநோந்மந்யை நம:
 21. ஓம் மஹா ஸ்தூலாயை நம:
 22. ஓம் மஹாக்ரது ஃபலப்ரதாயை நம:
 23. ஓம் மஹாபுண்ய ஃபலப்ராப்யாயை நம:
 24. ஓம் மாயா த்ரிபுர நாஶிந்யை நம:
 25. ஓம் மஹாநஸாயை நம: 375

 

 1. ஓம் மஹாமேதாயை நம:
 2. ஓம் மஹாமோதாயை நம:
 3. ஓம் மஹா மஹேஶ்வர்யை நம:
 4. ஓம் மாலாதர்யை நம:
 5. ஓம் மஹோபாயாயை நம:
 6. ஓம் மஹாதீர்த்த ஃபலப்ரதாயை நம:
 7. ஓம் மஹாமங்கள ஸம்பூர்ணாயை நம:
 8. ஓம் மஹாதாரித்ர நாஶிந்யை நம:
 9. ஓம் மஹாமகாயை நம:
 10. ஓம் மஹாமேகாயை நம:
 11. ஓம் மஹாகாள்யை நம:
 12. ஓம் மஹாப்ரியாயை நம:
 13. ஓம் மஹாபூஷாயை நம:
 14. ஓம் மஹாதேஹாயை நம:
 15. ஓம் மஹாராஜ்ஞ்யை நம:
 16. ஓம் முதாலயாயை நம:
 17. ஓம் பூரிதாயை நம:
 18. ஓம் பாக்யதாயை நம:
 19. ஓம் போக்யாயை நம:
 20. ஓம் போக்யதாயை நம:
 21. ஓம் போகதாயிந்யை நம:
 22. ஓம் பவாந்யை நம:
 23. ஓம் பூதிதாயை நம:
 24. ஓம் பூத்யை நம:
 25. ஓம் பூம்யை நம: 400

 

 1. ஓம் பூமி ஸுநாயிகாயை நம:
 2. ஓம் பூததாத்ர்யை நம:
 3. ஓம் பயஹர்யை நம:
 4. ஓம் பக்த ஸாரஸ்வத ப்ரதாயை நம:
 5. ஓம் புக்த்யை நம:
 6. ஓம் புக்திப்ரதாயை நம:
 7. ஓம் பேக்யை நம:
 8. ஓம் பக்த்யை நம:
 9. ஓம் பக்திப்ரதாயிந்யை நம:
 10. ஓம் பக்த ஸாயுஜ்யதாயை நம:
 11. ஓம் பக்த ஸ்வர்கதாயை நம:
 12. ஓம் பக்த ராஜ்யதாயை நம:
 13. ஓம் பாகீரத்யை நம:
 14. ஓம் பவாராத்யாயை நம:
 15. ஓம் பாக்ய ஸஜ்ஜந பூஜிதாயை நம:
 16. ஓம் பவஸ்துத்யாயை நம:
 17. ஓம் பாநுமத்யை நம:
 18. ஓம் பவஸாகர தாரிண்யை நம:
 19. ஓம் பூத்யை நம:
 20. ஓம் பூஷாயை நம:
 21. ஓம் பூதேஶ்யை நம:
 22. ஓம் ஃபாலலோசந பூஜிதாயை நம:
 23. ஓம் பூதாயை நம:
 24. ஓம் பவ்யாயை நம:
 25. ஓம் பவிஷ்யாயை நம: 425

 

 1. ஓம் பவவித்யாயை நம:
 2. ஓம் பாவாத்மிகாயை நம:
 3. ஓம் பாதாப ஹாரிண்யை நம:
 4. ஓம் பந்து ரூபாயை நம:
 5. ஓம் புவந பூஜிதாயை நம:
 6. ஓம் பவக்ந்யை நம:
 7. ஓம் பக்தி லப்யாயை நம:
 8. ஓம் பக்தரக்ஷண தத்பராயை நம:
 9. ஓம் பக்தார்த்தி ஶமந்யை நம:
 10. ஓம் பாக்யாயை நம:
 11. ஓம் போகதாந க்ருதோத்யமாயை நம:
 12. ஓம் புஜங்க பூஷணாயை நம:
 13. ஓம் பீமாயை நம:
 14. ஓம் பீமாக்ஷ்யை நம:
 15. ஓம் பீமரூபிண்யை நம:
 16. ஓம் பாவிந்யை நம:
 17. ஓம் ப்ராத்ருரூபாயை நம:
 18. ஓம் பாரத்யை நம:
 19. ஓம் பவநாயிகாயை நம:
 20. ஓம் பாஷாயை நம:
 21. ஓம் பாஷாவத்யை நம:
 22. ஓம் பீஷ்மாயை நம:
 23. ஓம் பைரவ்யை நம:
 24. ஓம் பைரவப்ரியாயை நம:
 25. ஓம் பூத்யை நம: 450

 

 1. ஓம் பாஸித ஸர்வாங்க்யை நம:
 2. ஓம் பூதிதாயை நம:
 3. ஓம் பூதி நாயிகாயை நம:
 4. ஓம் பாஸ்வத்யை நம:
 5. ஓம் பகமாலாயை நம:
 6. ஓம் பிக்ஷாதாந க்ருதோத்யமாயை நம:
 7. ஓம் பிக்ஷுரூபாயை நம:
 8. ஓம் பக்த்கர்யை நம:
 9. ஓம் பக்தலக்ஷ்மீ ப்ரதாயிந்யை நம:
 10. ஓம் ப்ராந்திக்நாயை நம:
 11. ஓம் ப்ராந்தி ரூபாயை நம:
 12. ஓம் பூதிதாயை நம:
 13. ஓம் பூதி காரிண்யை நம:
 14. ஓம் பிக்ஷணீயாயை நம:
 15. ஓம் பிக்ஷுமாத்ரே நம:
 16. ஓம் பாக்யவத் த்ருஷ்டி கோசராயை நம:
 17. ஓம் போகவத்யை நம:
 18. ஓம் போகரூபாயை நம:
 19. ஓம் போகமோக்ஷ ஃபலப்ரதாயை நம:
 20. ஓம் போகஶ்ராந்தாயை நம:
 21. ஓம் பாக்யவத்யை நம:
 22. ஓம் பக்தாகௌக விநாஶிந்யை நம:
 23. ஓம் ப்ராஹ்ம்யை நம:
 24. ஓம் ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபாயை நம:
 25. ஓம் ப்ருஹத்யை நம: 475

 

 1. ஓம் ப்ரஹ்ம வல்லபாயை நம:
 2. ஓம் ப்ரஹ்ம தாயை நம:
 3. ஓம் ப்ரஹ்ம மாத்ரே நம:
 4. ஓம் ப்ரஹ்மாண்யை நம:
 5. ஓம் ப்ரஹ்ம தாயிந்யை நம:
 6. ஓம் ப்ரஹ்மேஶ்யை நம:
 7. ஓம் ப்ரஹ்ம ஸம்ஸ்துத்யாயை நம:
 8. ஓம் ப்ரஹ்ம வேத்யாயை நம:
 9. ஓம் புதப்ரியாயை நம:
 10. ஓம் பாலேந்து ஶேகராயை நம:
 11. ஓம் பாலாயை நம:
 12. ஓம் பலிபூஜாகர ப்ரியாயை நம:
 13. ஓம் பலதாயை நம:
 14. ஓம் பிந்து ரூபாயை நம:
 15. ஓம் பாலஸூர்ய ஸமப்ரபாயை நம:
 16. ஓம் ப்ரஹ்ம ரூபாயை நம:
 17. ஓம் ப்ரஹ்மமய்யை நம:
 18. ஓம் ப்ரஹ்மமண்டல மத்யகாயை நம:
 19. ஓம் ப்ரஹ்மாண்யை நம:
 20. ஓம் புத்திதாயை நம:
 21. ஓம் புத்தயே நம:
 22. ஓம் புத்திரூபாயை நம:
 23. ஓம் புதேஶ்வர்யை நம:
 24. ஓம் பந்தக்ஷயகர்யை நம:
 25. ஓம் பாதா நாஶிந்யை நம: 500

 

 1. ஓம் பிந்துரூபிண்யை நம:
 2. ஓம் பிந்த்வாலயாயை நம:
 3. ஓம் பிந்துபூஷாயை நம:
 4. ஓம் பிந்துநாத ஸமந்விதாயை நம:
 5. ஓம் பீஜரூபாயை நம:
 6. ஓம் பீஜமாத்ரே நம:
 7. ஓம் ப்ரஹ்மண்யாயை நம:
 8. ஓம் ப்ரஹ்மகாரிண்யை நம:
 9. ஓம் பஹுரூபாயை நம:
 10. ஓம் பலவத்யை நம:
 11. ஓம் ப்ரஹ்மஜாயை நம:
 12. ஓம் ப்ரஹ்மசாரிண்யை நம:
 13. ஓம் ப்ரஹ்ம ஸ்துத்யாயை நம:
 14. ஓம் ப்ரஹ்ம வித்யாயை நம:
 15. ஓம் ப்ரஹ்மாண்டாதிப வல்லபாயை நம:
 16. ஓம் ப்ரஹ்மேஶ விஷ்ணுரூபாயை நம:
 17. ஓம் ப்ரஹ்ம விஷ்ண்வீஶ ஸம்ஸ்த்திதாயை நம:
 18. ஓம் புத்தி ரூபாயை நம:
 19. ஓம் புதேஶாந்யை நம:
 20. ஓம் பந்த்யை நம:
 21. ஓம் பந்தவிமோஶந்யை நம:
 22. ஓம் அக்ஷமாலாயை நம:
 23. ஓம் அக்ஷராகாராயை நம:
 24. ஓம் அக்ஷராயை நம:
 25. ஓம் அக்ஷர ஃபலப்ரதாயை நம: 525

 

 1. ஓம் அநந்தாயை நம:
 2. ஓம் அநந்தஸுகதாயை நம:
 3. ஓம் அநந்தசந்த்ர நிபாநநாயை நம:
 4. ஓம் அநந்தமஹிமாயை நம:
 5. ஓம் அகோராயை நம:
 6. ஓம் அநந்தகம்பீர ஸம்மிதாயை நம:
 7. ஓம் அத்ருஷ்டாயை நம:
 8. ஓம் அத்ருஷ்டிதாயை நம:
 9. ஓம் அநந்தாயை நம:
 10. ஓம் அத்ருஷ்டபாக்ய ஃபலப்ரதாயை நம:
 11. ஓம் அருந்தத்யை நம:
 12. ஓம் அவ்யயீநாதாயை நம:
 13. ஓம் அநேக ஸத்குண ஸம்யுதாயை நம:
 14. ஓம் அநேக பூஷணாயை நம:
 15. ஓம் அத்ருஶ்யாயை நம:
 16. ஓம் அநேக லேக நிஷேவிதாயை நம:
 17. ஓம் அநந்தாயை நம:
 18. ஓம் அநந்தஸுகதாயை நம:
 19. ஓம் அகோராயை நம:
 20. ஓம் அகோரா ஸ்வரூபிண்யை நம:
 21. ஓம் அஶேஷ தேவதா ரூபாயை நம:
 22. ஓம் அம்ருதரூபாயை நம:
 23. ஓம் அம்ருதேஶ்வர்யை நம:
 24. ஓம் அநவத்யாயை நம:
 25. ஓம் அநேக ஹஸ்தாயை நம: 550

 

 1. ஓம் அநேக மாணிக்ய பூஷணாயை நம:
 2. ஓம் அநேக விக்ந ஸம்ஹர்த்ர்யை நம:
 3. ஓம் அநேகாபரணாந் விதாயை நம:
 4. ஓம் அவித்யாயை நம:
 5. ஓம் அஜ்ஞாந ஸம்ஹர்த்ர்யை நம:
 6. ஓம் அவித்யா ஜாலநாஶிந்யை நம:
 7. ஓம் அபிரூபாயை நம:
 8. ஓம் அநவத்யாங்க்யை நம:
 9. ஓம் அப்ரதர்க்ய கதிப்ரதாயை நம:
 10. ஓம் அகளங்க ரூபிண்யை நம:
 11. ஓம் அநுக்ரஹ பராயணாயை நம:
 12. ஓம் அம்பரஸ்தாயை நம:
 13. ஓம் அம்பரமயாயை நம:
 14. ஓம் அம்பரமாலாயை நம:
 15. ஓம் அம்புஜேக்ஷணாயை நம:
 16. ஓம் அம்பிகாயை நம:
 17. ஓம் அப்ஜகராயை நம:
 18. ஓம் அப்ஜஸ்தாயை நம:
 19. ஓம் அம்ஸுமத்யை நம:
 20. ஓம் அம்ஶுஶதாந்விதாயை நம:
 21. ஓம் அம்புஜாயை நம:
 22. ஓம் அநவராயை நம:
 23. ஓம் அகண்டாயை நம:
 24. ஓம் அம்புஜாஸந மஹாப்ரியாயை நம:
 25. ஓம் அஜராமர ஸம்ஸேவ்யாயை நம: 575

 

 1. ஓம் அஜரஸேவித பத்யுகாயை நம:
 2. ஓம் அதுலார்த்த ப்ரதாயை நம:
 3. ஓம் அர்த்தைக்யாயை நம:
 4. ஓம் அத்யுதாராயை நம:
 5. ஓம் அபயாந்விதாயை நம:
 6. ஓம் அநாத வத்ஸலாயை நம:
 7. ஓம் அநந்த ப்ரியாயை நம:
 8. ஓம் அநந்தேப்ஸித ப்ரதாயை நம:
 9. ஓம் அம்புஜாக்ஷ்யை நம:
 10. ஓம் அம்பு ரூபாயை நம:
 11. ஓம் அம்புஜாதோத்பவ மஹாப்ரியாயை நம:
 12. ஓம் அகண்டாயை நம:
 13. ஓம் அமரஸ்துத்யாயை நம:
 14. ஓம் அமரநாயக பூஜிதாயை நம:
 15. ஓம் அஜேயாயை நம:
 16. ஓம் அஜஸங்காஶாயை நம:
 17. ஓம் அஜ்ஞாந நாஶிந்யை நம:
 18. ஓம் அபீஷ்ட்தாயை நம:
 19. ஓம் அக்தாயை நம:
 20. ஓம் அதநேநாயை நம:
 21. ஓம் அஸ்த்ரேஷ்யை நம:
 22. ஓம் அலக்ஷ்மீ நாஶிந்யை நம:
 23. ஓம் அநந்தஸாராயை நம:
 24. ஓம் அநந்தஶ்ரியை நம:
 25. ஓம் அநந்த விதி பூஜிதாயை நம: 600

 

 1. ஓம் அபீஷ்டாயை நம:
 2. ஓம் அமர்த்ய ஸம்பூஜ்யாயை நம:
 3. ஓம் அஸ்தோதய விவர்ஜிதாயை நம:
 4. ஓம் ஆஸ்திகஸ்வாந்த நிலயாயை நம:
 5. ஓம் அஸ்த்ர ரூபாயை நம:
 6. ஓம் அஸ்த்ர வத்யை நம:
 7. ஓம் அஸ்கலத்யை நம:
 8. ஓம் அஸ்கலத் ரூபாயை நம:
 9. ஓம் அஸ்கலத் வித்யா ப்ரதாயிந்யை நம:
 10. ஓம் அஸ்கலத் ஸித்திதாயை நம:
 11. ஓம் ஆநந்தாயை நம:
 12. ஓம் அம்புஜாயை நம:
 13. ஓம் அமர நாயிகாயை நம:
 14. ஓம் அமேயாயை நம:
 15. ஓம் அஶேஷ பாபக்ந்யை நம:
 16. ஓம் அக்ஷய ஸாரஸ்வத ப்ரதாயை நம:
 17. ஓம் ஜயாயை நம:
 18. ஓம் ஜயந்த்யை நம:
 19. ஓம் ஜயதாயை நம:
 20. ஓம் ஜந்மகர்ம விவர்ஜிதாயைநம:
 21. ஓம் ஜகத்ப்ரியாயை நம:
 22. ஓம் ஜகந்மாத்ரே நம:
 23. ஓம் ஜகதீஶ்வர வல்லபாயை நம:
 24. ஓம் ஜாத்யை நம:
 25. ஓம் ஜயாயை நம: 625

 

 1. ஓம் ஜிதாமித்ராயை நம:
 2. ஓம் ஜப்யாயை நம:
 3. ஓம் ஜபந காரிண்யை நம:
 4. ஓம் ஜீவந்யை நம:
 5. ஓம் ஜீவநிலயாயை நம:
 6. ஓம் ஜீவாக்யாயை நம:
 7. ஓம் ஜீவதாரிண்யை நம:
 8. ஓம் ஜாஹ்நவ்யை நம:
 9. ஓம் ஜ்யாயை நம:
 10. ஓம் ஜபவத்யை நம:
 11. ஓம் ஜாதிரூபாயை நம:
 12. ஓம் ஜயப்ரதாயை நம:
 13. ஓம் ஜநார்தந ப்ரியகர்யை நம:
 14. ஓம் ஜோஷநீயாயை நம:
 15. ஓம் ஜகஸ்திதிதாயை நம:
 16. ஓம் ஜகஜ் ஜ்யேஷ்டாயை நம:
 17. ஓம் ஜகந்மாயாயை நம:
 18. ஓம் ஜீவநத்த்ராண காரிண்யை நம:
 19. ஓம் ஜீவாது லதிகாயை நம:
 20. ஓம் ஜீவஜந்ம்யை நம:
 21. ஓம் ஜந்ம நிபர்ஹிண்யை நம:
 22. ஓம் ஜாட்ய வித்வம்ஸநகர்யை நம:
 23. ஓம் ஜகத்யோநயே நம:
 24. ஓம் ஜயாத்மிகாயை நம:
 25. ஓம் ஜகதாநந்த ஜநந்யை நம: 650

 

 1. ஓம் ஜம்ப்வை நம:
 2. ஓம் ஜலஜேக்ஷணாயை நம:
 3. ஓம் ஜயந்த்யை நம:
 4. ஓம் ஜங்கபூகக்ந்யை நம:
 5. ஓம் ஜநிதவிஜ்ஞாந விக்ரஹாயை நம:
 6. ஓம் ஜடாயை நம:
 7. ஓம் ஜடாவத்யை நம:
 8. ஓம் ஜப்யாயை நம:
 9. ஓம் ஜபகர்த்ரு ப்ரியங்கர்யை நம:
 10. ஓம் ஜபக்ருத் பாப ஸம்ஹர்த்ர்யை நம:
 11. ஓம் ஜபக்ருத் ஃபலதாயிந்யை நம:
 12. ஓம் ஜபாபுஷ்ப ஸமப்ரக்யாயை நம:
 13. ஓம் ஜபாகுஸும தாரிண்யை நம:
 14. ஓம் ஜநந்யை நம:
 15. ஓம் ஜந்மரஹிதாயை நம:
 16. ஓம் ஜ்யோதிர் வ்ருத்ய பிதாயிந்யை நம:
 17. ஓம் ஜடாஜூடந சந்த்ரார்த்தாயை நம:
 18. ஓம் ஜகத் ஸ்ருஷ்டிகர்யை நம:
 19. ஓம் ஜகத்த்ராணகர்யை நம:
 20. ஓம் ஜாட்யத் வம்ஸ கர்தர்யை நம:
 21. ஓம் ஜயேஶ்வர்யை நம:
 22. ஓம் ஜகத்பீஜாயை நம:
 23. ஓம் ஜயாவாஸாயை நம:
 24. ஓம் ஜந்மபுவே நம:
 25. ஓம் ஜந்ம நாஶிந்யை நம: 675

 

 1. ஓம் ஜந்மமாந்த்ய ரஹிதாயை நம:
 2. ஓம் ஜைத்ர்யை நம:
 3. ஓம் ஜகத்யோநயே நம:
 4. ஓம் ஜபாத்மிகாயை நம:
 5. ஓம் ஜயலக்ஷண ஸம்பூர்ணாயை நம:
 6. ஓம் ஜயதாந க்ருதோத்யமாயை நம:
 7. ஓம் ஜம்பராத்யாதி ஸம்ஸ்துத்யாயை நம:
 8. ஓம் ஜம்பாரி ஃபலதாயிந்யை நம:
 9. ஓம் ஜகத்த்ரய ஹிதாயை நம:
 10. ஓம் ஜ்யேஷ்டாயை நம:
 11. ஓம் ஜகத்த்ரய வஶங்கர்யை நம:
 12. ஓம் ஜகத்ரயாம்பாயை நம:
 13. ஓம் ஜகத்யை நம:
 14. ஓம் ஜ்வாலாயை நம:
 15. ஓம் ஜ்வாலிந லோசநாயை நம:
 16. ஓம் ஜ்வாலிந்யை நம:
 17. ஓம் ஜ்வலநாபாஸாயை நம:
 18. ஓம் ஜ்வலந்த்யை நம:
 19. ஓம் ஜ்வலநாத்மிகாயை நம:
 20. ஓம் ஜிதாராதி ஸுரஸ்துத்யாயை நம:
 21. ஓம் ஜிதக்ரோதாயை நம:
 22. ஓம் ஜிதேந்த்ரியாயை நம:
 23. ஓம் ஜராமரண ஶூந்யாயை நம:
 24. ஓம் ஜநித்ர்யை நம:
 25. ஓம் ஜந்ம நாஶிந்யை நம: 700

 

 1. ஓம் ஜலஜாபாயை நம:
 2. ஓம் ஜலமய்யை நம:
 3. ஓம் ஜலஜாஸந வல்லபாயை நம:
 4. ஓம் ஜலஜஸ்தாயை நம:
 5. ஓம் ஜபாராத்யாயை நம:
 6. ஓம் ஜனமங்கள காரிண்யை நம:
 7. ஓம் காமிந்யை நம:
 8. ஓம் காமரூபாயை நம:
 9. ஓம் காம்யாயை நம:
 10. ஓம் காமப்ரதாயிந்யை நம:
 11. ஓம் கமௌள்யை நம:
 12. ஓம் காமதாயை நம:
 13. ஓம் கர்த்ர்யை நம:
 14. ஓம் க்ரதுகர்ம ஃபலப்ரதாயை நம:
 15. ஓம் க்ருதக்நக்ந்யை நம:
 16. ஓம் க்ரியா ரூபாயை நம:
 17. ஓம் கார்யாகாரண ரூபிண்யை நம:
 18. ஓம் கஞ்ஜாக்ஷ்யை நம:
 19. ஓம் கருணாரூபாயை நம:
 20. ஓம் கேவலாமர ஸேவிதாயை நம:
 21. ஓம் கல்யாண காரிண்யை நம:
 22. ஓம் காந்தாயை நம:
 23. ஓம் காந்திதாயை நம:
 24. ஓம் காந்திரூபிண்யை நம:
 25. ஓம் கமலாயை நம: 725

 

 1. ஓம் கமலாவாஸாயை நம:
 2. ஓம் கமலோத்பலமாலிந்யை நம:
 3. ஓம் குமுத்வத்யை நம:
 4. ஓம் கல்யாண்யை நம:
 5. ஓம் காந்த்யை நம:
 6. ஓம் காமேஶ வல்லபாயை நம:
 7. ஓம் காமேஶ்வர்யை நம:
 8. ஓம் கமலிந்யை நம:
 9. ஓம் காமதாயை நம:
 10. ஓம் காமபந்திந்யை நம:
 11. ஓம் காமதேனவே நம:
 12. ஓம் காஞ்சநாக்ஷ்யை நம:
 13. ஓம் காஞ்சநாபாயை நம:
 14. ஓம் கலாநிதயே நம:
 15. ஓம் க்ரியாயை நம:
 16. ஓம் கீர்த்திகர்யை நம:
 17. ஓம் கீர்த்யை நம:
 18. ஓம் க்ரது ஶ்ரேஷ்டாயை நம:
 19. ஓம் க்ருதேஶ்வர்யை நம:
 20. ஓம் க்ரது ஸர்வக்ரியா ஸ்துத்யாயை நம:
 21. ஓம் க்ரதுக்ருத் ப்ரியகாரிண்யை நம:
 22. ஓம் க்லேஶநாஶகர்யை நம:
 23. ஓம் கர்த்ர்யை நம:
 24. ஓம் கர்மதாயை நம:
 25. ஓம் கர்மபந்திந்யை நம: 750

 

 1. ஓம் கர்மபந்தஹர்யை நம:
 2. ஓம் க்ருஷ்டாயை நம:
 3. ஓம் கல்மக்ந்யை நம:
 4. ஓம் கஞ்ஜலோசநாயை நம:
 5. ஓம் கந்தர்ப்ப ஜநந்யை நம:
 6. ஓம் காந்தாயை நம:
 7. ஓம் கருணாயை நம:
 8. ஓம் கருணாவத்யை நம:
 9. ஓம் க்லீம்காரிண்யை நம:
 10. ஓம் க்ருபாகார்யாயை நம:
 11. ஓம் க்ருபாஸிந்தவே நம:
 12. ஓம் க்ருபாவத்யை நம:
 13. ஓம் கருணார்த்ராயை நம:
 14. ஓம் கீர்த்திகர்யை நம:
 15. ஓம் கல்மஷக்ந்யை நம:
 16. ஓம் க்ரியாகர்யை நம:
 17. ஓம் க்ரியாஶக்த்யே நம:
 18. ஓம் காமரூபாயை நம:
 19. ஓம் கமலோத்பவ கந்திந்யை நம:
 20. ஓம் கலாயை நம:
 21. ஓம் கலாவத்யை நம:
 22. ஓம் கூர்ம்யை நம:
 23. ஓம் கூடஸ்தாயை நம:
 24. ஓம் கஞ்ஜஸம்ஸ்திதாயை நம:
 25. ஓம் காளிகாயை நம: 775

 

 1. ஓம் கல்மஷக்ந்யை நம:
 2. ஓம் கமநீய ஜடாந்விதாயை நம:
 3. ஓம் கரபத்மாயை நம:
 4. ஓம் கராபீஷ்டப்ரதாயை நம:
 5. ஓம் க்ரது ஃபலப்ரதாயை நம:
 6. ஓம் கௌஶிக்யை நம:
 7. ஓம் கோஶதாயை நம:
 8. ஓம் காவ்யாயை நம:
 9. ஓம் கர்த்ர்யை நம:
 10. ஓம் கோஶேஶ்வர்யை நம:
 11. ஓம் க்ருஶாயை நம:
 12. ஓம் கூர்மயாநாயை நம:
 13. ஓம் கல்பலதாயை நம:
 14. ஓம் காலகூட விநாஶிந்யை நம:
 15. ஓம் கல்போத்யாந வத்யை நம:
 16. ஓம் கல்பவனஸ்தாயை நம:
 17. ஓம் கல்பகாரிண்யை நம:
 18. ஓம் கதம்ப குஸுமாபாஸாயை நம:
 19. ஓம் கதம்ப குஸுமப்ரியாயை நம:
 20. ஓம் கதம்போத்யாந மத்யஸ்தாயை நம:
 21. ஓம் கீர்த்திதாயை நம:
 22. ஓம் கீர்த்தி பூஷணாயை நம:
 23. ஓம் குலமாத்ரே நம:
 24. ஓம் குலாவாஸாயை நம:
 25. ஓம் குலாசார ப்ரியங்கர்யை நம: 800

 

 1. ஓம் குலநாதாயை நம:
 2. ஓம் காமகலாயை நம:
 3. ஓம் கலாநாதாயை நம:
 4. ஓம் கலேஶ்வர்யை நம:
 5. ஓம் குந்தமந்தார புஷ்பாயை நம:
 6. ஓம் கபர்தஸ்தித சந்த்ரிகாயை நம:
 7. ஓம் கவித்வதாயை நம:
 8. ஓம் காவ்யமாத்ரே நம:
 9. ஓம் கவிமாத்ரே நம:
 10. ஓம் கலாப்ரதாயை நம:
 11. ஓம் தருண்யை நம:
 12. ஓம் தருணாதீதாயை நம:
 13. ஓம் தாராதிப ஸமாநநாயை நம:
 14. ஓம் த்ருப்தயே நம:
 15. ஓம் த்ருப்திப்ரதாயை நம:
 16. ஓம் தர்க்யாயை நம:
 17. ஓம் தபந்யை நம:
 18. ஓம் தாபிந்யை நம:
 19. ஓம் தர்பண்யை நம:
 20. ஓம் தீர்த்தரூபாயை நம:
 21. ஓம் த்ரிதஶாயை நம:
 22. ஓம் த்ரிதஶேஶ்வர்யை நம:
 23. ஓம் த்ரிதிவேஶ்யை நம:
 24. ஓம் த்ரிஜநந்யை நம:
 25. ஓம் த்ரிமாத்ரே நம: 825

 

 1. ஓம் த்ர்யம்பகேஶ்வர்யை நம:
 2. ஓம் த்ரிபுராயை நம:
 3. ஓம் த்ரிபுரேஶாந்யை நம:
 4. ஓம் த்ர்யம்பகாயை நம:
 5. ஓம் த்ரிபுராம்பிகாயை நம:
 6. ஓம் த்ரிபுரஶ்ரியை நம:
 7. ஓம் த்ரயீரூபாயை நம:
 8. ஓம் த்ரயீவேத்யாயை நம:
 9. ஓம் த்ரயீஶ்வர்யை நம:
 10. ஓம் த்ரய்யந்த வேதிந்யை நம:
 11. ஓம் தாம்ராயை நம:
 12. ஓம் தாபத்ரிதய ஹாரிண்யை நம:
 13. ஓம் தமால ஸத்ருஶ்யை நம:
 14. ஓம் த்ராத்ரை நம:
 15. ஓம் தருணாதித்ய ஸந்நிபாயை நம:
 16. ஓம் த்ரைலோக்ய வ்யாபிந்யை நம:
 17. ஓம் த்ருப்தாயை நம:
 18. ஓம் த்ருப்திக்ருதே நம:
 19. ஓம் தத்வரூபீண்யை நம:
 20. ஓம் துர்யாயை நம:
 21. ஓம் த்ரைலோக்ய ஸம்ஸ்துத்யாயை நம:
 22. ஓம் த்ரிகுணாயை நம:
 23. ஓம் த்ரிகுணேஶ்வர்யை நம:
 24. ஓம் த்ரிபுரக்ந்யை நம:
 25. ஓம் த்ரிமாத்ரே நம: 850

 

 1. ஓம் த்ர்யம்பகாயை நம:
 2. ஓம் த்ரிகுணாந்விதாயை நம:
 3. ஓம் த்ருஷ்ணாச்சேதகர்யை நம:
 4. ஓம் த்ருப்தாயை நம:
 5. ஓம் தீக்ஷ்ணாயை நம:
 6. ஓம் தீக்ஷ்ணஸ்வரூபிண்யை நம:
 7. ஓம் துலாயை நம:
 8. ஓம் துலாதிர ஹிதாயை நம:
 9. ஓம் தத்தத்ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிண்யை நம:
 10. ஓம் த்ராணகர்த்ர்யை நம:
 11. ஓம் த்ரிபாபக்ந்யை நம:
 12. ஓம் த்ரிபதாயை நம:
 13. ஓம் த்ரிதஶாந்விதாயை நம:
 14. ஓம் தத்யாயை நம:
 15. ஓம் த்ரிஶக்த்யை நம:
 16. ஓம் த்ரிபதாயை நம:
 17. ஓம் துர்யாயை நம:
 18. ஓம் த்ரைலோக்ய ஸுந்தர்யை நம:
 19. ஓம் தேஜஸ்கர்யை நம:
 20. ஓம் த்ரிமூர்த்யாயை நம:
 21. ஓம் தேஜோரூபாயை நம:
 22. ஓம் த்ரிதாமதாயை நம:
 23. ஓம் த்ரிசக்ரகர்த்ர்யை நம:
 24. ஓம் த்ரிபகாயை நம:
 25. ஓம் துர்யாதீத ஃபலப்ரதாயை நம: 875

 

 1. ஓம் தேஜஸ்விந்யை நம:
 2. ஓம் தாபஹார்யை நம:
 3. ஓம் தாபோபப்லவ நாஶிந்யை நம:
 4. ஓம் தேஜோகர்ப்பாயை நம:
 5. ஓம் தபஸ்ஸாராயை நம:
 6. ஓம் த்ரிபுராரி ப்ரியங்கர்யை நம:
 7. ஓம் தந்வ்யை நம:
 8. ஓம் தாபஸ ஸந்துஷ்டாயை நம:
 9. ஓம் தபநாங்கஜ பீதிநுதே நம:
 10. ஓம் த்ரிலோசநாயை நம:
 11. ஓம் த்ரிமார்காயை நம:
 12. ஓம் த்ருதீயாயை நம:
 13. ஓம் த்ரிதஶஸ்துதாயை நம:
 14. ஓம் த்ரிஸுந்தர்யை நம:
 15. ஓம் த்ரிபதாகாயை நம:
 16. ஓம் துரீய பததாயிந்யை நம:
 17. ஓம் ஶுபாயை நம:
 18. ஓம் ஶுபாவத்யை நம:
 19. ஓம் ஶாந்தாயை நம:
 20. ஓம் ஶாந்திதாயை நம:
 21. ஓம் ஶுபதாயிந்யை நம:
 22. ஓம் ஶீதலாயை நம:
 23. ஓம் ஶூலிந்யை நம:
 24. ஓம் ஶீதாயை நம:
 25. ஓம் ஸ்ரீமத்யை நம: 900

 

 1. ஓம் ஶுபாந்விதாயை நம:
 2. ஓம் யோகஸித்தி ப்ரதாயை நம:
 3. ஓம் யோகாயை நம:
 4. ஓம் யஜ்ஞேந பரிபூரிதாயை நம:
 5. ஓம் யஜ்யாயை நம:
 6. ஓம் யஜ்ஞமய்யை நம:
 7. ஓம் யக்ஷ்யை நம:
 8. ஓம் யக்ஷிண்யை நம:
 9. ஓம் யக்ஷிவல்லபாயை நம:
 10. ஓம் யஜ்ஞப்ரியாயை நம:
 11. ஓம் யஜ்ஞபூஜ்யை நம:
 12. ஓம் யஜ்ஞதுஷ்டாயை நம:
 13. ஓம் யமஸ்துதாயை நம:
 14. ஓம் யாமிநீ யப்ரபாயை நம:
 15. ஓம் யாம்யாயை நம:
 16. ஓம் யஜநீயாயை நம:
 17. ஓம் யஶஸ்கர்யை நம:
 18. ஓம் யஜ்ஞகர்த்ர்யை நம:
 19. ஓம் யஜ்ஞரூபாயை நம:
 20. ஓம் யஶோதாயை நம:
 21. ஓம் யஜ்ஞ ஸம்ஸ்துத்யாயை நம:
 22. ஓம் யஜ்ஞேஶ்யை நம:
 23. ஓம் யஜ்ஞஃபலதாயை நம:
 24. ஓம் யோக யோநயே நம:
 25. ஓம் யஜுஸ்துதாயை நம: 925

 

 1. ஓம் யமீஸேவ்யாயை நம:
 2. ஓம் யமாராத்யாயை நம:
 3. ஓம் யமீபூஜ்யாயை நம:
 4. ஓம் யமீஶ்வர்யை நம:
 5. ஓம் யோகிந்யை நம:
 6. ஓம் யோகரூபாயை நம:
 7. ஓம் யோக கர்த்ரு ப்ரியங்கர்யை நம:
 8. ஓம் யோகயுக்தாயை நம:
 9. ஓம் யோகமய்யை நம:
 10. ஓம் யோக யோகீஶ்வராம்பிகாயை நம:
 11. ஓம் யோக ஜ்ஞாநமய்யை நம:
 12. ஓம் யோநயே நம:
 13. ஓம் யமாத்யாஷ்டாங்க யோகதாயை நம:
 14. ஓம் யந்த்ரிதாகௌக ஸம்ஹாராயை நம:
 15. ஓம் யமலோக நிவாரிண்யை நம:
 16. ஓம் யஷ்டிவ்யஷ்டீஶ ஸம்ஸ்துத்யாயை நம:
 17. ஓம் யமாத்யஷ்டாங்க யோகயுஜே நம:
 18. ஓம் யோகீஶ்வர்யை நம:
 19. ஓம் யோகமாத்ரே நம:
 20. ஓம் யோக ஸித்தாயை நம:
 21. ஓம் யோகதாயை நம:
 22. ஓம் யோகாரூடாயை நம:
 23. ஓம் யோகமய்யை நம:
 24. ஓம் யோக ரூபாயை நம:
 25. ஓம் யவீ யஸ்யை நம: 950

 

 1. ஓம் யந்த்ர ரூபாயை நம:
 2. ஓம் யந்த்ரஸ்தாயை நம:
 3. ஓம் யந்த்ர பூஜ்யாயை நம:
 4. ஓம் யந்த்ரிதாயை நம:
 5. ஓம் யுககர்த்ர்யை நம:
 6. ஓம் யுகமய்யை நம:
 7. ஓம் யுகதர்ம விவர்ஜிதாயை நம:
 8. ஓம் யமுநாயை நம:
 9. ஓம் யாமிந்யை நம:
 10. ஓம் யாம்யாயை நம:
 11. ஓம் யமுநாஜல மத்யகாயை நம:
 12. ஓம் யாதாயாத ப்ரஶமந்யை நம:
 13. ஓம் யாதநாநாந் நிக்ருந்தந்யை நம:
 14. ஓம் யோகவாஸாயை நம:
 15. ஓம் யோகி வந்த்யாயை நம:
 16. ஓம் யத்தச்சப்த ஸ்வரூபிண்யை நம:
 17. ஓம் யோக க்க்ஷேமமய்யை நம:
 18. ஓம் யந்த்ராயை நம:
 19. ஓம் யாவதக்ஷர மாத்ருகாயை நம:
 20. ஓம் யாவத்பதமய்யை நம:
 21. ஓம் யாவச்ஶப்த ரூபாயை நம:
 22. ஓம் யுதேஶ்வர்யை நம:
 23. ஓம் யத்ததீதாயை நம:
 24. ஓம் யக்ஷவந்த்யாயை நம:
 25. ஓம் யத்வித்யாயை நம: 975

 

 1. ஓம் யதிஸம்ஸ்துதாயை நம:
 2. ஓம் யாவத் வித்யாமய்யை நம:
 3. ஓம் யாவத் வித்யாப்ருந்த ஸுவந்திதாயை நம:
 4. ஓம் யோகிஹ்ருத் பத்ம நிலயாயை நம:
 5. ஓம் யோகிவர்ய ப்ரியங்கர்யை நம:
 6. ஓம் யோகி வந்த்யாயை நம:
 7. ஓம் யோக மாத்ரே நம:
 8. ஓம் யோகீஶ ஃபலதாயிந்யை நம:
 9. ஓம் யக்ஷவந்த்யாயை நம:
 10. ஓம் யக்ஷ பூஜ்யாயை நம:
 11. ஓம் யக்ஷராஜ ஸுபூஜிதாயை நம:
 12. ஓம் யஜ்ஞ ரூபாயை நம:
 13. ஓம் யஜ்ஞ துஷ்டாயை நம:
 14. ஓம் யாயஜூக ஸ்வரூபிண்யை நம:
 15. ஓம் யந்த்ரா ராத்யாயை நம:
 16. ஓம் யந்த்ரமத்யாயை நம:
 17. ஓம் யந்த்ரகர்த்ரு ப்ரியங்கர்யை நம:
 18. ஓம் யந்த்ராரூடாயை நம:
 19. ஓம் யந்த்ர பூஜ்யாயை நம:
 20. ஓம் யோகீத்யாந பராயணாயை நம:
 21. ஓம் யஜநீயாயை நம:
 22. ஓம் யமஸ்துத்யாயை நம:
 23. ஓம் யோக யுக்தாயை நம:
 24. ஓம் யஶஸ்கர்யை நம:
 25. ஓம் யோகபத்தாயை நம: 1000

 

 1. ஓம் யதிஸ்துத்யாயை நம:
 2. ஓம் யோகஜ்ஞாயை நம:
 3. ஓம் யோக நாயக்யை நம:
 4. ஓம் யோகி ஜ்ஞாநப்ரதாயை நம:
 5. ஓம் யக்ஷ்யை நம:
 6. ஓம் யமபாதா விநாஶிந்யை நம:
 7. ஓம் யோகி காம்ய ப்ரதாத்ர்யை நம:
 8. ஓம் போக மோக்ஷ ப்ரதாயிந்யை நம: 1008

 

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ர நாமாவளி ஸம்பூர்ணம்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.