ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

 

த்யானம்

 

ஸ்ரீமச்சந்தந சர்ச்சிதோஜ்வல வபுஶ் ஶுக்லாம்பரா மல்லிகா

மாலா லாலிதகுந்தலா ப்ரவிலஸந் முக்தாவளீ ஶோபநா

ஸர்வஜ்ஞாந நிதாந புஸ்தகதரா ருத்ராக்ஷ மாலாங்கிதா

வாக்தேவீ வதநாம்புஜே வஸது மே த்ரைலோக்ய மாதா ஶுபா

 

ஸ்ரீ நாரத உவாச:

 

பகவந் பரமேஶாந ஸர்வ லோகைக நாயக

கதம் சரஸ்வதீ ஸாக்ஷாத் ப்ரஸந்நா பரமேஷ்டிந:                                                1

 

கதம் தேவ்யா மஹாவாண்யா: ஸ தத்ப்ராப ஸுதுர்லபம்

ஏதந்மே வத தத்வேந மஹாயோகீஶ்வர ப்ரபோ                                                  2

 

ஸநத்குமார உவாச:

 

ஸாது ப்ருஷ்டம் த்வயா ப்ரஹ்மந் குஹ்யாத்குஹ்ய மநுத்தமம்

மயா ஸுகோபிதம் யத்நாதிதாநீம்ஸ ப்ரகாஶயதே                                            3

 

புரா பிதாமஹம் த்ருஷ்ட்வா ஜகத் ஸ்தாவர ஜங்கமம்

நிர்விகாரம் நிராபாஸம் ஸ்தம்பீ பூத மசேதஸம்                                                  4

 

ஸ்ருஷ்ட்வா த்ரைலோக்ய மகில வாகபாவாத் ததாவிதம்

ஆதிக்யாபாவதஸ் ஸ்வஸ்ய பரமேஷ்டீ ஜகத்குரு:                                               5

 

திவ்யவர்ஷாயுதம் தேன தபோ துஷ்கர முத்தமம்

தத: கதாசித் ஸஞ்ஜாதா வாணீ ஸர்வார்த்த ஶோபிதா                                      6

 

அஹமஸ்மி மஹாவித்யா ஸர்வ வாசாமதீஶ்வரீ

மம நாம் நாம் ஸஹஸ்ரம் து உபதேக்ஷ்யாம்யநுத்தமம்                                    7

 

அநேந ஸம்ஸ்துதா நித்யம் பத்நீ தவ பவாம்யஹம்

த்வயா ஸ்ருஷ்டம் ஜகத் ஸர்வம் வாணீயுக்தம் பவிஷ்யதி                                 8

 

 

இதம் ரஹஸ்யம் பரமம் மம நாம ஸஹஸ்ரகம்

ஸர்வ பாபௌக ஶமநம் மஹா ஸாரஸ்வத ப்ரதம்                                              9

 

மஹாகவித்வதம் லோகே வாகீஶத்வ ப்ரதாயகம்

த்வம் வா பர: புமாந்யஸ்து ஸ்தவேநாநேந தோஷயேத்                         10

 

தஸ்யாஹம் கிங்கரீ ஸாக்ஷாத் பவிஷ்யாமி ந ஸம்ஶய

இத்யுக்த்வாந்தர்ததே வாணீ ததாரப்ய பிதாமஹ:                                                           11

 

ஸ்துத்வா ஸ்தோத்ரேண திவ்யேந தத்பதித்வ மவாப்தவாந்

வாணீயுக்தம் ஜகத் ஸர்வம் ததாரப்யாபவந் முநே                                              12

 

தத்தே(அ)ஹம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருணு யத்நேந நாரத

ஸாவதாந மநா பூத்வா க்ஷணம் ஶுத்தோ முநீஶ்வர:                                        13

 

மந்த்ர: ஐம் வத வத வாக்வாதிநீ ஸ்வாஹா

 

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர:

 

வாக்வாணீ வரதா வந்த்யா வராரோஹா வரப்ரதா

வ்ருத்திர் வாகீஶ்வரீ வார்த்தா வரா வாகீஶ வல்லபா                                       1

 

விஶ்வேஶ்வரீ விஶ்வ வந்த்யா விஶ்வேஶ ப்ரியகாரிணீ

வாக்வாதிநீ ச வாக்தேவீ வ்ருத்திதா வ்ருத்திகாரிணீ                                         2

 

வ்ருத்திர் வ்ருத்தா விஷக்நீ ச வ்ருஷ்டிர் வ்ருஷ்டி ப்ரதாயிநீ

விஶ்வாராத்யா விஶ்வமாதா விஶ்வதாத்ரீ விநாயகா                                       3

 

விஶ்வஶக்திர் விஶ்வஸாரா விஶ்வா விஶ்வ விபாவரீ

வேதாந்தவேதிநீ வேத்யா வித்தா வேத த்ரயாத்மிகா                                         4

 

வேதஜ்ஞா வேதஜநநீ விஶ்வா விஶ்வ விபாவரீ

வரேண்யா வாங்மயீ வ்ருத்தா விஶிஷ்டப்ரிய காரிணீ                                     5

 

விஶ்வதோ வதநா வ்யாப்தா வ்யாபிநீ வ்யாபகாத்மிகா

வ்யாளக்நீ வ்யாளபூஷாங்கீ விரஜா வேதநாயிகா                                                           6

 

 

 

வேதவேதாந்த ஸம்வேத்யா வேதாந்த ஜ்ஞாநரூபிணீ

விபாவரீ ச விக்ராந்தா விஶ்வாமித்ரா விதிப்ரியா                                              7

 

வரிஷ்ட்டா விப்ரக்ருஷ்டா ச விப்ரவர்யா ப்ரபூஜிதா

வேதரூபா வேதமயீ வேத மூர்த்திஶ்ச வல்லபா                                                    8

 

மந்த்ர: ஓம் ஹ்ரீம் குருரூபே மாம் க்ருஹ்ண

        ஐம் வத வத வாக்வாதிநீ ஸ்வாஹா

 

கௌரீ குணவதீ கோப்யா கந்தர்வ நகரப்ரியா

குணமாதா குஹாந்தஸ்தா குருரூபா குருப்ரியா                                                 9

 

கிரிவித்யா காநதுஷ்டா காயக ப்ரியகாரிணீ

காயத்ரீ கிரிஶாராத்யா கிர்கிரீஶ ப்ரியங்கரீ                                                       10

 

கிரிஜ்ஞா ஜ்ஞாநவித்யா ச கிரிரூபா கிரீஶ்வரீ

கீர்மாதா கணஸம்ஸ்துத்யா கணநீய குணாந்விதா                                           11

 

கூடரூபா குஹாகோப்யா கோரூபா கௌர் குணாத்மிகா

குர்வீ குர்வம்பிகா குஹ்யா கேயஜா க்ரஹநாஶிநீ                                               12

 

க்ருஹிணீ க்ரஹதோஷக்நீ நவக்நீ குருவத்ஸலா

க்ரஹாத்மிகா க்ரஹாராத்யா க்ரஹபாதா விநாஶிநீ                                         13

 

கங்கா கிரிஸூதா கம்யா கஜயாநா குஹஸ்துதா

கருடாஸந ஸம்ஸேவ்யா கோமதீ குணஶாலிநீ                                                     14

 

மந்த்ர: ஓம் ஐம் நம: ஶாரதே ஸ்ரீம் ஶுத்தே நம:

        ஶாரதே ஐம் வத வத வாக்வாதிநீ ஸ்வாஹா

 

ஶாரதா ஶாஸ்வதீ ஶைவீ ஶாங்கரீ ஶங்கராத்மிகா

ஸ்ரீஶ்சர்வாணீ ஶதக்நீச ஶரச்சந்த்ர நிபாநநா                                                       15

 

ஶர்மிஷ்ட்டா ஶமநக்நீ ச ஶதஸாஹஸ்ரரூபிணீ

ஶிவா ஶம்புப்ரியா ஶ்ரத்தா ஶ்ருதிரூபா ஶ்ருதிப்ரியா                                     16

 

ஶுசிஷ்மதீ ஶர்மகரீ ஶுத்திதா ஶுத்திரூபிணீ

ஶிவா ஶிவங்கரீ ஶுத்தா ஶிவாராத்யா ஶிவாத்மிகா                                      17

 

ஸ்ரீமதீ ஸ்ரீமயீ ஶ்ராவ்யா ஶ்ருதிஶ்ரவண கோசரா

ஶாந்தி: ஶாந்திகரீ ஶாந்தா ஶாந்தாகார ப்ரியங்கரீ                                          18

 

ஸ்ரீலலப்யா ஶீலவதீ ஸ்ரீமாதா ஶுபகாரிணீ

ஶுபவாணீ ஶுத்தவித்யா ஶுத்தசித்த ப்ரபூஜிதா                                                         19

 

ஸ்ரீகரீ ஶ்ருதபாபக்நீ ஶுபாக்ஷீ ஶுசிவல்லபா

ஶிவேதரக்நீ ஶபரீ ஶ்ரவணீய குணாந்விதா                                                          20

 

ஶௌரீ ஶிரீஷ புஷ்பாபா ஶமநிஷ்டா ஶமாத்மிகா

ஶமாந்விதா ஶமாராத்யா ஶிதிகண்ட ப்ரபூஜிதா                                                            21

 

ஶுத்தி: ஶுத்திகரீ ஶ்ரேஷ்டா ஶ்ருதாநந்தா ஶுபாவஹா

ஸரஸ்வதீ ச ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வஸித்தி ப்ரதாயிநீ                                       22

 

மந்த்ர: ஓம் ஐம் வத வத வாக்வாதிநீ ஸ்வாஹா

 

ஸரஸ்வதீ ச ஸாவித்ரீ ஸந்த்யா ஸர்வேப்ஸிதப்ரதா

ஸர்வார்த்திக்நீ ஸர்வமயீ ஸர்வவித்யா ப்ரதாயிநீ                                               23

 

ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வ புண்யா ஸர்கஸ்தித்யந்த்த காரிணீ

ஸர்வாராத்யா ஸர்வமாதா ஸர்வதேவ நிஷேவிதா                                             24

 

ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா ஸத்யா ஸதீ ஸத்வ குணாஶ்ரயா

ஸ்வர க்ரம பதாகாரா ஸர்வதோஷ நிஷூதிநீ                                                      25

 

ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ராஸ்யா ஸஹஸ்ரபத ஸம்யுதா

ஸஹஸ்ரஹஸ்தா ஸாஹஸ்ர குணாலங்க்ருத விக்ரஹா                                  26

 

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா ஸத்ரூபா ஸ்வதா ஸ்வாஹா ஸுதாமயீ

ஷட்க்ரந்திபேதிநீ ஸேவ்யா ஸர்வலோகைக பூஜிதா                                           27

 

ஸ்துத்யா ஸ்துதிமயீ ஸாத்யா ஸவித்ரு ப்ரியகாரிணீ

ஸம்ஶய ச்சேதிநீ ஸாங்க்ய வேத்யா ஸங்க்யா ஸதீஶ்வரீ                                 28

 

ஸித்திதா ஸித்தஸம்பூஜ்யா ஸர்வஸித்தி ப்ரதாயிநீ

ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வஶக்திஶ்ச ஸர்வஸம்பத் ப்ரதாயிநீ                                          29

 

ஸர்வா(அ)ஶுபக்நீ ஸுகதா ஸுகா ஸம்வித் ஸ்வரூபிணீ

ஸர்வஸம்பீஷணீ ஸர்வ ஜகத் ஸம்மோஹிநீ ததா                                                30

 

ஸர்வ ப்ரியங்கரீ ஸர்வஶுபதா ஸர்வமங்களா

ஸர்வமந்த்ரமயீ ஸர்வ தீர்த்தபுண்ய ஃபலப்ரதா                                                   31

 

ஸர்வ புண்யமயீ ஸர்வ வ்யாதிக்நீ ஸர்வகாமதா

ஸர்வ விக்நஹரீ ஸர்வ வந்திதா ஸர்வமங்களா                                       32

 

ஸர்வமந்த்ரகரீ ஸர்வ லக்ஷ்மீஸ் ஸர்வ குணாந்விதா

ஸர்வாநந்தமயீ ஸர்வஜ்ஞாநதா ஸத்ய நாயிகா                                                   33

 

ஸர்வஜ்ஞாநமயீ ஸர்வ ராஜ்யதா ஸர்வ முக்திதா

ஸுப்ரபா ஸர்வதா ஸர்வா ஸர்வலோக வஶங்கரீ                                              34

 

ஸுபகா ஸுந்தரீ ஸித்தா ஸித்தாம்பா ஸித்தமாத்ருகா

ஸித்தமாதா ஸித்த வித்யா ஸித்தேஶீ ஸித்தரூபிணீ                                          35

 

ஸுரூபிணீ ஸுகமயீ ஸேவகப்ரிய காரிணீ

ஸ்வாமிநீ ஸர்வதா ஸேவ்யா ஸ்தூல ஸூக்ஷ்மா பராம்பிகா               36

 

ஸாரரூபா ஸரோரூபா ஸத்யபூதா ஸமாஶ்ரயா

ஸிதா(அ)ஸிதா ஸரோஜாக்ஷீ ஸரோஜாஸந வல்லபா                                        37

 

ஸரோருஹாபா ஸர்வாங்கீ ஸுரேந்த்ராதி ப்ரபூஜிதா

மஹாதேவீ மஹேஶாநீ மஹா ஸாரஸ்வத ப்ரதா                                     38

 

மந்த்ர: ஓம் ஹ்ரீம் ஐம் மஹாஸரஸ்வதிம் ஸாரஸ்வதப்ரதே

  ஐம் வத வத வாக்வாதிநீ ஸ்வாஹா

 

மஹாஸரஸ்வதீ முக்தா முக்திதா மலநாஶிநீ

மஹேஶ்வரீ மஹாநந்தா மஹாமந்த்ரமயீ மஹீ                                                    39

 

மஹாலக்ஷ்மீர் மஹாவித்யா மாதா மந்த்ரவாஸிநீ

மந்த்ரகம்யா மந்த்ரமாதா மஹாமந்த்ர ஃபலப்ரதா                                             40

 

மஹாமுக்திர் மஹாநித்யா மஹாஸித்தி ப்ரதாயிநீ

மஹாஸித்தா மஹாமாதா மஹதாகார ஸம்யுதா                                                41

 

மஹாமஹேஶ்வரீ மூர்த்தி: மோக்ஷதா மணிபூஷணா

மேநகா மாநிநீ மாந்யா ம்ருத்யுக்நீ மேருரூபிணீ                                                  42

 

மதிராக்ஷீ மதாவாஸா மகரூபா மகேஶ்வரீ

மஹாமோஹா மஹாமாயா மாத்ரூணா மூர்த்நி ஸம்ஸ்த்திதா                     43

 

மஹாபுண்யா முதாவாசா மஹாஸம்பத் ப்ரதாயிநீ

மணிபூரைக நிலயா மதுரூபா மஹோத்கடா                                                         44

 

மஹாஸூக்ஷ்மா மஹாஶாந்தா மஹாஶாந்தி ப்ரதாயிநீ

முநிஸ்துதா மோஹஹந்த்ரீ மாதவீ மாதவப்ரியா                                                45

 

மா மஹாதேவ ஸம்ஸ்துத்யா மஹிஷீ கணபூஜிதா

ம்ருஷ்டாந்நதா ச மாஹேந்த்ரீ மஹேந்த்ர பததாயிநீ                                         46

 

மதிர்மதிப்ரதா மேதா மர்த்யலோக நிவாஸிநீ

முக்யா மஹாநிவாஸா ச மஹாபாக்ய ஜநாஶ்ரிதா                                           47

 

மஹிளா மஹிமா ம்ருத்யு ஹாரீ மேதா ப்ரதாயிநீ

மேத்யா மஹாவேகவதீ மஹாமோக்ஷ ஃபலப்ரதா                                               48

 

மஹாப்ரபா பா மஹதீ மஹாதேவ ப்ரியங்கரீ

மஹாபோஷா மஹர்த்திஶ்ச முக்தாஹார விபூஷணா                                      49

 

மாணிக்யபூஷணா மந்த்ரா முக்ய சந்த்ரார்த்த ஶேகரா

மநோரூபா மந:சுத்தி: மந:சுத்தி ப்ரதாயிநீ                                                               50

 

மஹாகாருண்ய ஸம்பூர்ணா மநோ நமந வந்திதா

மஹாபாதக ஜாலக்நீ முக்திதா முக்தபூஷணா                                                      51

 

மநோந்மநீ மஹாஸ்தூலா மஹாக்ரது ஃபலப்ரதா

மஹாபுண்ய ஃபலப்ராப்யா மாயா த்ரிபுர நாஶிநீ                                                          52

 

மஹாநஸா மஹாமேதா மஹாமோதா மஹேஶ்வரீ

மாலாதரீ மஹோபாயா மஹாதீர்த்த ஃபலப்ரதா                                                 53

 

மஹாமங்கள ஸம்பூர்ணா மஹாதாரித்ர்ய நாஶிநீ

மஹாமகா மஹாமேகா மஹாகாளீ மஹாப்ரியா                                               54

 

மஹாபூஷா மஹாதேஹா மஹாராஜ்ஞீ முதாலயா                                            55

 

மந்த்ர: ஓம் ஹ்ரீம் ஐம் நமோ பகவதி ஐம் வதவத வாக்வாதிநீ ஸ்வாஹா

 

பூரிதா பாக்யதா போக்யா போக்யதா போகதாயிநீ

பவாநீ பூதிதா பூதி: பூமிர் பூமி ஸுநாயிகா                                                             56

 

பூததாத்ரீ பயஹரீ பக்த ஸாரஸ்வத ப்ரதா

புக்திர் புக்திர்ப்ரதா பேகீ பக்திர் பக்திப்ரதாயிநீ                                                 57

 

பக்த ஸாயுஜ்யதா பக்த ஸ்வர்கதா பக்த ராஜ்யதா

பாகீரதீ பவாராத்யா பாக்யா ஸஜ்ஜந பூஜிதா                                                       58

 

பவஸ்துத்யா பாநுமதீ பவஸாகர தாரணீ

பூதிர் பூஷா ச பூதேஶீ ஃபாலலோசன பூஜிதா                                                        59

 

பூதா பவ்யா பவிஷ்யா ச பவவித்யா பவாத்மிகா

பாதாபஹாரிணீ பந்துரூபா புவநபூஜிதா                                                               60

 

பவக்நீ பக்தி லப்யா ச பக்தரக்ஷண தத்பரா

பக்தார்த்தி ஶமநீ பாக்யா போகதாந க்ருதோத்யமா                                         61

 

புஜங்க பூஷணா பீமா பீமாக்ஷீ பீமரூபிணீ

பாவிநீ ப்ராத்ரு ரூபா ச பாரதீ பவ நாயிகா                                                            62

 

பாஷா பாஷாவதீ பீஷ்மா பைரவீ பைரவப்ரியா

பூதிர்ப்பாஸித ஸர்வாங்கீ பூதிதா பூதி நாயிகா                                                    63

 

பாஸ்வதீ பகமாலா ச பிக்ஷாதாந க்ருதோத்யமா

பிக்ஷுரூபா பக்திகரீ பக்தலக்ஷ்மீ ப்ரதாயிநீ                                                          64

 

ப்ராந்திக்நா ப்ராந்திரூபா ச பூதிதா பூதிகாரிணீ

பிக்ஷணீயா பிக்ஷுமாதா பாக்யவத் த்ருஷ்டிகோசரா                                        65

 

போகவதீ போகரூபா போகமோக்ஷ ஃபலப்ரதா

போகீஶ்ராந்தா பாக்யவதீ பக்தாகௌக விநாஶிநீ                                                        66

 

மந்த்ர: ஓம் ஐம் க்லீம் ஸௌ: பாலே ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்மபத்நீ

              ஐம் வத வத வாக்வாதிநீ ஸ்வாஹா

 

ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்மஸ்வரூபா ச ப்ருஹதீ ப்ரஹ்மவல்லபா

ப்ரஹ்மதா ப்ரஹ்மமாதா ச ப்ரஹ்மாணீ ப்ரஹ்மதாயிநீ                                    67

 

ப்ரஹ்மேஶீ ப்ரஹ்ம ஸம்ஸ்துத்யா ப்ரஹ்மவேத்யா புதப்ரியா

பாலேந்து ஶேகரா பாலா பலிபூஜாகர ப்ரியா                                                       68

 

பலதா பிந்துரூபா ச பால ஸூர்ய ஸமப்ரபா

ப்ரஹ்மரூபா ப்ரஹ்மமயீ ப்ரத்நமண்டல மத்யகா                                                69

 

ப்ரஹ்மாணீ புத்திதா புத்தி: புத்திரூபா புதேஶ்வரீ

பந்தக்ஷயகரீ பாதாநாஶநீ பந்துரூபிணீ                                                                  70

 

பிந்த்வாலயா பிந்துபூஷா பிந்துநாத ஸமந்விதா

பீஜரூபா பீஜமாதா ப்ரஹ்மண்யா ப்ரஹ்மகாரிணீ                                                          71

 

பஹுரூபா பலவதீ ப்ரஹ்மஜா ப்ரஹ்மசாரிணீ

ப்ரஹ்மஸ்துத்யா ப்ரஹ்மவித்யா ப்ரஹ்மாண்டாதிப வல்லபா                       72

 

ப்ரஹ்மேஷ விஷ்ணுரூபா ச ப்ரஹ்ம விஷ்ண்வீஶ ஸம்ஸ்திதா

புத்திரூபா புதேஶாநீ பந்தீ பந்தவிமோசநீ                                                              73

 

 

 

மந்த்ர: ஓம் ஹ்ரீம் ஐம் அம் ஆம் இம் ஈம் உம் ஊம் ரும் ரூம்

        ல்ரும் ல்ரூம் ஏம் ஐம் ஓம் ஔம்

             கம் க்கம் கம் க்கம் ஙம், சம் ச்சம் ஜம் ஜ்ஜம் ஞம்,

        டம் ட்டம் டம் ட்டம் ணம், தம் த்தம் தம் த்தம் நம்

        பம் ஃபம் பம் ப்பம் மம்,  யம் ரம் லம் வம் ஶம் ஷம் ஸம் ஹம்

        க்ஷம் அக்ஷமாலே அக்ஷரமாலிகா ஸமலங்க்ருதே

        வத வத வாக்வாதிநீ ஸ்வாஹா

 

அக்ஷமாலா க்ஷராகாராக்ஷரா க்ஷர ஃபலப்ரதா

நந்தாநந்தஸுகதா (அ) நந்தசந்த்ர நிபாநநா                                                                    74

 

அநந்த மஹிமாகோரா நந்தகம்பீர ஸம்மிதா

அத்ருஷ்ட்தாத்ருஷ்டிதா ந்ந்தா த்ருஷ்டபாக்ய ஃபலப்ரதா                                75

 

அருந்தத்யவ்யவீ நாதா நேக ஸத்குண ஸம்யுதா

அநேக பூஷணாத்ருஶ்யா நேக லேக நிஷேவிதா                                                  76

 

அநந்தாநந்த ஸுகதா கோராகோர ஸ்வரூபிணீ

அஶேஷ தேவதா ரூபா ம்ருதரூபாம்ருதேஶ்வரீ                                                    77

 

அநவத்யாநேக ஹஸ்தா நேக மாணிக்யபூஷணா

அநேக விக்ந ஸம்ஹர்த்ரீ த்வநேகாபரணாந்விதா                                              78

 

அவித்யாஜ்ஞாந ஸம்ஹர்த்ரீ ஹ்யவித்யா ஜாலநாஶிநீ

அபிரூபா நவத்யாங்கீ ஹ்யப்ரதர்க்ய கதிப்ரதா                                                   79

 

அகளங்கா ரூபிணீ ச ஹ்யநுக்ரஹ பராயணா

அம்பரஸ்தாம்பர மயாம்பர மாலாம்புஜேக்ஷணா                                                            80

 

அம்பிகாப்ஜ கராப்ஜஸ்தாம்ஶு மத்யம்ஶு ஶதாந்விதா

அம்புஜாநவரா கண்டா புஜாஸந மஹாப்ரியா                                                     81

 

அஜராமர ஸம்ஸேவ்யா ஜரஸேவித பத்யுகா

அதுலார்த்த ப்ரதார்த்தைக்யா த்யுதாராத்வ பயாந்விதா                                             82

 

அநாத வத்ஸலாநந்த ப்ரியா நந்தேப்ஸித ப்ரதா

அம்புஜாக்ஷ்யம்பு ரூபாம்பு ஜாதோத்பவ மஹாப்ரியா                                       83

 

அகண்டா த்வமர ஸ்துத்யா மரநாயக பூஜிதா

அஜேயாத்வஜ ஸங்காஶா ஜ்ஞாந நாஶிந்யபீஷ்டதா                                          84

 

அக்தா தநேந சாஸ்த்ரேஶீ ஹ்யலக்ஷ்மீ நாஶிநீ ததா

அநந்தஸாரா நந்த ஸ்ரீரநந்த விதி பூஜிதா                                                                85

 

அபீஷ்டாமர்த்ய ஸம்பூஜ்யா ஹ்யஸ்தோதய விவர்ஜிதா

ஆஸ்திக ஸ்வாந்த நிலயா ஸ்த்ர ரூபாஸ்த்ரவதீ ததா                                         86

 

அஸ்கலத்யஸ்கலத்ரூபா ஸ்கலத்வித்யா ப்ரதாயிநீ

அஸ்கலத் ஸித்திதா நந்தா அம்புஜாமர நாயிகா                                                  87

 

மந்த்ர: ஓம் ஜ்யாம் ஹ்ரீம் ஜய ஜய ஜகன்மாத:

        ஐம் வத வத வாக்வாதிநீ ஸ்வாஹா

 

அமேயா ஶேஷபாபக்ந்ய க்ஷய ஸாரஸ்வத ப்ரதா

ஜயா ஜயந்தீ ஜயதா ஜந்ம கர்ம விவர்ஜிதா                                                 88

 

ஜகத்ப்ரியா ஜகந்மாதா ஜகதீஶ்வர வல்லபா

ஜாதிர் ஜயா ஜிதாமித்ரா ஜப்யா ஜபநகாரிணீ                                                       89

 

ஜீவநீ ஜீவ நிலயா ஜீவாக்யா ஜீவதாரிணீ

ஜாஹ்நவீ ஜ்யா ஜபவதீ ஜாதிரூபா ஜயப்ரதா                                                         90

 

ஜநார்தந ப்ரியகரீ ஜோஷநீயா ஜகத்ஸ்திதா

ஜகஜ்ஜ்யேஷ்டா ஜகந்மாயா ஜீவநத்ராண காரிணீ                                              91

 

ஜீவாது லதிகா ஜீவ ஜந்மீ ஜந்ம நிபர்ஹணீ

ஜாட்ய வித்வம்ஸநகரீ ஜகத்யோநிர் ஜயாத்மிகா                                                 92

 

ஜகதாநந்த ஜநநீ ஜம்பூஶ்ச ஜலஜேக்ஷணா

ஜயந்தீ ஜங்கபூதக்நீ ஜநிதஜ்ஞாந விக்ரஹா                                                            93

 

ஜடா ஜடாவதீ ஜப்யா ஜபகர்த்ரு ப்ரியங்கரீ

ஜபக்ருத் பாபஸம்ஹர்த்ரி ஜபக்ருத் ஃபலதாயிநீ                                                  94

 

ஜபாபுஷ்ப ஸமப்ரக்யா ஜபாகுஸுமதாரிணீ

ஜநநீ ஜந்மரஹிதா ஜ்யோதிர் வ்ருத்யபிதாயிநீ                                                      95

 

ஜடாஜூடந சந்த்ரார்த்தா ஜகத்ஸ்ருஷ்டிகரீ ததா

ஜகத் த்ராணகரீ ஜாட்ய த்வம்ஸஹர்த்ரீ ஜயேஶ்வரீ                                             96

 

ஜகத்பீஜா ஜயாவாஸா ஜந்மபூர் ஜந்மநாஶிநீ

ஜந்மாந்த்ய ரஹிதா ஜைத்ரீ ஜகத்யோநிர் ஜபாத்மிகா                                       97

 

ஜயலக்ஷண சம்பூர்ணா ஜயதாந க்ருதோத்யமா

ஜம்பாராத்யாதி ஸம்ஸ்துத்யா ஜம்பாரி ஃபலதாயிநீ                                          98

 

ஜகத்த்ரய ஹிதா ஜ்யேஷ்டா ஜகத்த்ரய வஶங்கரீ

ஜகத்த்ரயாம்பா ஜகதீ ஜ்வாலா ஜ்வாலிதலோசநா                                               99

 

ஜ்வாலிநீ ஜ்வலநாபாஸா ஜ்வலந்தீ ஜ்வலநாத்மிகா

ஜிதாராதி ஸுரஸ்துத்யா ஜிதக்ரோதா ஜிதேந்த்ரியா                                        100

 

ஜராமரண சூந்யா ச ஜநித்ரீ ஜந்மநாஶிநீ

ஜலஜாபா ஜலமயீ ஜலஜாஸந வல்லபா                                                                    101

 

மந்த்ர: ஐம் க்லீம் ஸௌ: கல்யாணீ காமதாரிணீ

        வத வத வாக்வாதிநீ ஸ்வாஹா

 

ஜலஜஸ்தா ஜபாராத்யா ஜனமங்கள காரிணீ

காமினீ காமரூபா ச காம்யா காமப்ரதாயினீ                                                       102

 

கமௌளீ காமதா கர்த்ரீ க்ரதுகர்ம ஃபலப்ரதா

க்ருதக்நக்நீ க்ரியா ரூபா கார்யகாரண ரூபிணீ                                                   103

 

 

கஞ்ஜாக்ஷீ கருணாரூபா கேவலாமரஸேவிதா

கல்யாணகாரிணீ காந்தா காந்திதா காந்திரூபிணீ                                                        104

 

கமலா கமலாவாஸா கமலோத்பலமாலிநீ

குமுத்வதீ ச கல்யாணீ காந்தா காமேஶவல்லபா                                                 105

 

காமேஶ்வரீ கமலிநீ காமதா காமபந்திநீ

காமதேநு: காஞ்சநாக்ஷீ காஞ்சநாபா கலாநிதி:                                                     106

 

க்ரியா கீர்த்திகரீ கீர்த்தி: க்ரதுஶ்ரேஷ்டா க்ருதேஶ்வரீ

க்ரதுசர்வக்ரியா ஸ்துத்யா க்ரதுக்ருத் ப்ரியகாரிணீ                                           107

 

க்லேஶநாஶகரீ கர்த்ரீ கர்மதா கர்மபந்திநீ

கர்மபந்தஹரீ க்ருஷ்டா க்லமக்நீ கஞ்ஜலோசநா                                                  108

 

கந்தர்ப்பஜநநீ காந்தா கருணா கருணாவதீ

க்லீம்காரிணீ க்ருபாகாரா க்ருபாஸிந்து: க்ருபாவதீ                                           109

 

கருணார்த்ரா கீர்த்திகரீ கல்மஷக்நீ க்ரியாகரீ

க்ரியாஶக்தி: கர்மரூபா கமலோத்பல கந்திநீ                                                        110

 

கலா கலாவதீ கூர்மீ கூடஸ்தா கஞ்ஜஸம்ஸ்திதா

காளிகா கல்மஷக்நீ ச கமநீய ஜடாந்விதா                                                              111

 

கரபத்மா கராபீஷ்ட ப்ரதா க்ரது ஃபலப்ரதா

கௌஶிகீ கோஷதா காவ்யா கர்த்ரீ கோஶேஶ்வரீ க்ருஶா                             112

 

கூர்மயாநா கல்பலதா காலகூட விநாஶிநீ

கல்போத்யா நவதீ கல்ப வநஸ்தா கல்பகாரிணீ                                                  113

 

கதம்ப குஸுமாபாஸா கதம்ப குஸுமப்ரியா

கதம்போத்யாந மத்யஸ்தா கீர்த்திதா கீர்த்திபூஷணா                                      114

 

குலமாதா குலாவாஸா குலாசாரப்ரியங்கரீ

குலநாதா காமகலா கலாநாதா கலேஶ்வரீ                                                                        115

 

குந்த மந்தாரபுஷ்பாபா கபர்தஸ்தித சந்த்ரிகா

கவித்வதா காவ்யமாதா கவிமாதா கலாப்ரதா                                                     116

 

மந்த்ர: ஓம் ஸௌ: க்லீம் ஐம் ததோ ஐம் வதவத வாக்வாதிநீ ஸ்வாஹா

 

தருணீ தருணாதீதா தாராதிப ஸமாநநா

த்ருப்திஸ் த்ருப்திப்ரதா தர்க்யா தபநீ தாபநீ ததா                                               117

 

தர்பணீ தீர்த்தரூபா ச த்ரிதஶா த்ரிதஶேஶ்வரீ

த்ரிதிவேஶீ த்ரிஜநநீ த்ரிமாதா த்ரயம்பகேஶ்வரீ                                                 118

 

த்ரிபுரா த்ரிபுரேஶாநீ த்ரயம்பகா த்ரிபுராம்பிகா

த்ரிபுரஶ்’ரீஸ் த்ரயீரூபா த்ரயீவேத்யா த்ரயீஶ்வரீ                                                           119

 

த்ரயந்த வேதிநீ தாம்ரா தாப த்ரிதய ஹாரிணீ

தமாலஸத்ருஶீ த்ராதா தருணாதித்ய ஸந்நிபா                                                   120

 

த்ரைலோக்ய வ்யாபிநீ த்ருப்தா த்ருப்திக்ருத் தத்வரூபிணீ

துர்யா த்ரைலோக்ய ஸம்ஸ்துத்யா த்ரிகுணா த்ரிகுணேஶ்வரீ                      121

 

த்ரிபுரக்நீ த்ரிமாதா ச த்ரயம்பகா த்ரிகுணாந்விதா

த்ருஷ்ணாச்சேதகரீ த்ருப்தா தீக்ஷ்ணா தீக்ஷ்ணஸ்வரூபிணீ                            122

 

துலாதி துலாதி ரஹிதா தத்தத் ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணீ

த்ராணகர்த்ரீ த்ரிபாபக்நீ த்ரிபதா த்ரிதஶாந்விதா                                                         123

 

தத்யா த்ரிஶக்திஸ்த்ரிபதா துர்யா த்ரைலோக்ய ஸுந்தரீ

தேஜஸ்கரீ த்ரிமூர்த்யாத்யா தேஜோரூபா த்ரிதா மதா                                      124

 

த்ரிசக்ரகர்த்ரீ த்ரிபகா துர்யாதீத ஃபலப்ரதா

தேஜஸ்விநீ தாபஹாரீ தாபோபப்லவ நாஶிநீ                                                       125

 

தேஜீகர்ப்பா தபஸ்ஸாரா த்ரிபுராரி ப்ரியங்கரீ

தந்வீ தாபஸ ஸந்துஷ்டா தபநாங்கஜ பீதிநுத்                                                       126

 

த்ரிலோசநா த்ரிமார்க்கா ச த்ருதீயா த்ரிதஶஸ்துதா

த்ரிஸுந்தரீ த்ரிபதகா துரீயபததாயிநீ                                                                    127

 

மந்த்ர: ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் நம: ஸுத்த ஃபலதே

              ஐம் வத வத வாக்வாதிநீ ஸ்வாஹா

 

ஶுபா ஶுபாவதீ ஶாந்தா ஶாந்திதா ஶுபதாயிநீ

ஶீதளா ஶூலிநீ ஶீதா ஸ்ரீமதீ ச ஶுபாந்விதா                                                        128

 

மந்த்ர: ஓம் ஐம் யாம் யீம் யூம் யைம் யௌம் ய:

         ஐம் வத வத வாக்வாதிநீ ஸ்வாஹா

 

யோகஸித்திப்ரதா யோக்யா யஜ்ஞேந பரிபூரிதா

யஜ்யா யஜ்ஞமயீ யக்ஷீ யக்ஷிணீ யக்ஷிவல்லபா                                        129

 

யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞபூஜ்யா யஶோதா யஜ்ஞஸம்ஸ்துதா

யஜ்ஞேஶீ யஜ்ஞஃபலதா யோக யோநிர் யஜுஸ்துதா                                         131

 

யமீஸேவ்யா யமாராத்யா யமீபூஜ்யா யமீஶ்வரீ

யோகிநீ யோகரூபா ச யோககர்த்ரு ப்ரியங்கரீ                                                    132

 

யோகயுக்தா யோகமயீ யோக யோகீஶ்வராம்பிகா

யோகஜ்ஞாநமயீ யோநி: யமாத்யாஷ்டாங்க யோகதா                                      133

 

யந்த்ரிதாகௌக ஸமாரா யமலோக நிவாரிணீ

யஷ்டி வ்யஷ்டீஶ ஸம்ஸ்துத்யா யமாத்யஷ்டாங்க யோகயுக்             134

 

யோகீஶ்வரீ யோகமாதா யோகஸித்தா ச யோகதா

யோகரூடா யோகமயீ யோகரூபா யவீ யஸீ                                                           135

 

யந்த்ரரூபா ச யந்த்ரஸ்தா யந்த்ரபூஜ்யா ச யந்த்ரிதா

யுககர்த்ரீ யுகமயீ யுகதர்ம விவர்ஜிதா                                                                      136

 

 

யமுநா யமிநீ யாம்யா யமுநாஜல மத்யகா

யாதாயாத ப்ரஶமநீ யாதநாநாநி க்ருந்தநீ                                                             137

 

யோகாவாசா யோகிவந்த்யா யத்தப்சப்த ஸ்வரூபிணீ

யோகக்ஷேமமயீ யந்த்ரா யாவதக்ஷரமாத்ருகா                                                    138

 

யாவத் பதமயீ யாவத்ச்சப்தரூபா யதேஶ்வரீ

யத்ததீயா யக்ஷவந்த்யா யத்வித்யா யதிஸம்ஸ்துதா                                          139

 

யாவத்வித்யாமயீ யாவத்வித்யா ப்ருந்த ஸுவந்திதா

யோகிஹ்ருத்பத்ம நிலயா யோகிவர்ய ப்ரியங்கரீ                                             140

 

யோகிவந்த்யா யோகமாதா யோகீஶ ஃபலதாயிநீ

யக்ஷவந்த்யா யக்ஷபூஜ்யா யக்ஷராஜ ஸுபூஜிதா                                                 141

 

யஜ்ஞரூபா யஜ்ஞதுஷ்டா யாயஜூக ஸ்வரூபிணீ

யந்த்ராராத்யா யந்த்ரமத்யா யந்த்ரகர்த்ரு ப்ரியங்கரீ                                      142

 

யந்த்ராரூடா யந்த்ரபூஜ்யா யோகித்யாந பராயணா

யஜநீயா யமஸ்துத்யா யோகயுக்தா யஶஸ்கரீ                                                      143

 

யோகபத்தா யதிஸ்துத்யா யோகஜ்ஞா யோகநாயகீ

யோகி ஜ்ஞாநப்ரதா யக்ஷீ யமபாதா விநாஶிநீ                                                     144

 

யோகிகாம்ய ப்ரதாத்ரீ ச யோகி மோக்ஷ ப்ரதாயிநீ

இதி நாம்நாம் ஸரஸ்வத்யா: ஸஹஸ்ரம் ஸமுதீரிதம்                             145

 

மந்த்ராத்மகம் மஹாகோப்யம் மஹாஸாரஸ்வதப்ரதம்

ய; படேஶ் ஶ்ருணுயாத் பக்த்யா த்ரிகாலம் ஸாதக புமாந்                                146

 

ஸர்வ வித்யாநிதிஸ் ஸாக்ஷாத் ஸ ஏவ பவதி த்ருவம்

லபதேஸம்பதஸ் ஸர்வா: புத்ர பௌத்ராதி ஸம்யுதா                                          147

 

மூகோ(அ)பி ஸர்வ வித்யாஸு சதுர்முக இவாபர:

பூத்வா ப்ராப்நோதி ஸாந்நித்யம் அந்தே தாதுர் முநீஶ்வர                               148

 

ஸர்வமந்த்ரமயம் ஸர்வ வித்யாமாந ஃபலப்ரதம்

மஹா கவித்வதம் பும்ஸாம் மஹாஸித்தி ப்ரதாயகம்                                         149

 

கஸ்மைசிந்ந ப்ரதாதவ்யம் ப்ராணை: கண்டகதைரபி

மஹாரஹஸ்யம் ஸததம் வாணீ நாமஶஸ்ரகம்                                                    150

 

ஸுஸித்த மஸ்மதாதீநாம் ஸ்தோத்ரம் தே ஸமுதீரிதம்

 

இதி ஸ்ரீஸ்காந்த புராணந்தர்கத ஸநத்குமார ஸம்ஹிதாயாம்

நாரத ஸநத்குமார ஸம்வாதே

ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.