ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம் நாமாவளி

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்

 

ஸரஸ்வதீ மஹாபத்ரா மஹாமாயா வரப்ரதா

ஸ்ரீப்ரதாத்ம நிலயா பத்மாக்ஷீ பத்ம வக்த்ரகா

சிவானுஜா புஸ்தகப்ருத் ஜ்ஞானமுத்ரா ரமாபரா

காமரூபா மஹாவித்யா மஹாபாதக நாசினீ

மஹாச்ரயா மாலினீ ச மஹாபோகா மஹாபுஜா

மஹாபாகா மஹோத்ஸாஹா திவ்யாங்கா ஸுரவந்திதா

மஹாகாளீ மஹாபாசா மஹாகாரா மஹாங்குசா

பீதா ச விமலா விச்வா வித்யுன்மாலா ச வைஷ்ணவீ

சந்த்ரிகா சந்த்ர வனா சந்த்ரலேகா விபூஷிதா

ஸாவித்ரீ ஸுரஸா தேவீ திவ்யாலங்கார பூஷிதா

வாக்தேவீ வஸுதா தீவ்ரா மஹாபத்ரா மஹாலா

போதா பாரதீ பாமா கோவிந்தா கோமதீ சிவா

ஜடிலா விந்த்யவாஸா ச விந்த்யாசல விராஜிதா

சண்டிகா வைஷ்ணவி ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞாநைகஸானா

ஸௌதாமினீ ஸுதா மூர்திஸ் ஸுபத்ரா ஸுரபூஜிதா

ஸுவாஸினீ ஸுநாஸா ச விநித்ரா பத்மலோசனா

வித்யாரூபா விசாலாக்ஷீ ப்ரஹ்மஜாயா மஹாலா

த்ரயீமூர்த்தீ த்ரிகாலஜ்ஞா த்ரிகுணா சாஸ்த்ர ரூபிணீ

சும்பாஸுர ப்ரமதினீ சுபதா ச ஸ்வராத்மிகா

ரக்தபீஜ நிஹந்த்ரீச சாமுண்டா சாம்பிகா ததா

முண்காய ப்ரஹரணா தூம்ரலோசன மர்னா

ஸர்வதேவஸ்துதா ஸௌம்யா ஸுராஸுர நமஸ்க்ருதா

காலராத்ரீ கலாதாரா ரூப ஸௌபாக்தாயினீ

வாக்தேவீ ச வராரோஹா வாராஹீ வாரிஜாஸனா

சித்ராம்ரா சித்ரந்தா சித்ரமால்ய விபூஷிதா

காந்தா காமப்ரதா வந்த்யா வித்யாதர ஸுபூஜிதா

ச்வேதானனா நீலபுஜா சதுர்வர் பலப்ரதா

சதுரானன ஸாம்ராஜ்யா ரக்தமத்யா நிரஞ்ஜனா

ஹம்ஸாஸனா நீலஜங்கா ப்ரஹ்ம விஷ்ணு சிவாத்மிகா

ஏவம் ஸரஸ்வதீ தேவ்யா நாம் நாமஷ்டோத்தரம் தம்

 

***

 

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

 

ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம:  ஓம் மஹாபத்ராயை நம:  ஓம் மஹாமாயாயை நம:  ஓம் வரப்ரதாயை நம: ஓம் ஸ்ரீப்ரதாயை நம: ஓம் பத்ம நிலயாயை நம:  ஓம் பத்மாக்ஷ்யை நம:  ஓம் பத்மவக்த்ராயை நம:  ஓம் ஶிவானுஜாயை  நம: ஓம் புஸ்தகப்ருதே நம: 10

 

ஓம் ஜ்ஞானமுத்ராயை நம:  ஓம் ரமாயை  நம:  ஓம் பராயை நம: ஓம் காமரூபிண்யை நம:  ஓம் மஹாவித்யாயை நம: ஓம் மஹாபாதக நாஶின்யை நம: ஓம் மஹாஶ்ரயாயை நம:  ஓம் மாலின்யை நம:  ஓம் மஹாபோகாயை நம:  ஓம் மஹாபுஜாயை நம: 20

 

ஓம் மஹாபாகாயை நம: ஓம் மஹோத்ஸாஹாயை நம:  ஓம் திவ்யாங்காயை நம:  ஓம் ஸுரவந்திதாயை நம:  ஓம் மஹாகாள்யை நம: ஓம் மஹாபாஶாயை நம: ஓம் மஹாகாராயை நம:  ஓம் மஹாங்குஶாயை நம:  ஓம் பீதாயை நம:  ஓம் விமலாயை நம: 30

 

ஓம் விஶ்வாயை நம: ஓம் வித்யுன்மாலாயை நம:  ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம:  ஓம் சந்த்ரிகாயை நம: ஓம் சந்த்ரவதநாயை  ஓம் சந்த்ரரேகா விபூஷிதாயை நம: ஓம் ஸாவித்ர்யை நம: ஓம் ஸுரஸாயை நம:  ஓம் தேவ்யை நம:  ஓம் திவ்யாலங்கார பூஷிதாயை நம:  40

 

ஓம் வாக்தேவ்யை  நம: ஓம் வஸுதாயை நம: ஓம் தீவ்ராயை நம:  ஓம் மஹாபத்ராயை நம:  ஓம் மஹாபலாயை நம:  ஓம் போகதாயை நம: ஓம் பாரத்யை நம: ஓம் பாமாயை நம:  ஓம் கோவிந்தாயை நம:  ஓம் கோமத்யை நம:                50

 

ஓம் சிவாயை நம: ஓம் ஜடிலாயை நம: ஓம் விந்த்யவாஸாயை நம: ஓம் விந்த்யாசலவிராஜிதாயை நம: ஓம் சண்டிகாயை நம:  ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம:  ஓம் ப்ராஹ்மை நம:  ஓம் ப்ரஹ்மஜ்ஞானைக ஸாதனாயை நம: ஓம் ஸௌதாமின்யை நம: ஓம் ஸுதாமூர்த்தயே நம:      60

 

ஓம் ஸுபத்ராயை நம:  ஓம் ஸுபூஜிதாயை நம:  ஓம் ஸுவாஸின்யை நம: ஓம் ஸுநாஸாயை நம: ஓம் விநித்ராயை நம:  ஓம் பத்மலோசனாயை நம:  ஓம் வித்யாரூபாயை நம:  ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை நம: ஓம் ப்ரஹ்மஜாயாயை நம: ஓம் மஹாபலாயை நம:                                       70

 

ஓம் த்ரயீமூர்த்தயே நம:  ஓம் த்ரிகாலஜ்ஞாயை நம:  ஓம் த்ரிகுணாயை நம: ஓம் ஶாஸ்த்ரரூபிண்யை நம: ஓம் ஸும்பாஸுரப்ரமதின்யை நம:  ஓம் ஸுபதாயை நம:  ஓம் ஸ்வராத்மிகாயை நம:  ஓம் ரக்தபீஜ நிஹந்த்ர்யை நம: ஓம் சாமுண்டாயை நம: ஓம் அம்பிகாயை நம:   80

 

ஓம் முண்டகாயப்ரஹரணாயை நம:  ஓம் தூம்ரலோசன மர்தனாயை நம:  ஓம் ஸர்வதேவஸ்துதாயை நம: ஓம் ஸௌம்யாயை நம:  ஓம் ஸுராஸுர நமஸ்க்ருதாயை நம:  ஓம் காளராத்ர்யை நம:  ஓம் கலாதராயை நம:  ஓம் ரூபஸௌபாக்ய தாயின்யை நம: ஓம் வாக்தேவ்யை நம: ஓம் வராரோஹாயை நம:        90

 

ஓம் வாராஹ்யை நம:  ஓம் வாரிஜாஸனாயை நம:  ஓம் சித்ராம்பராயை நம:  ஓம் சித்ரகந்தாயை நம: ஓம் சித்ரமால்ய விபூஷிதாயை நம: ஓம் காந்தாயை நம:  ஓம் காமப்ரதாயை நம:  ஓம் வந்த்யாயை நம:  ஓம் வித்யாதர ஸுபூஜிதாயை நம: ஓம் ஶ்வேதாநநாயை நம:      100

 

ஓம்  நீலபுஜாயை நம: ஓம் சதுர்வர்க ஃபலப்ரதாயை நம: ஓம் சத்ராநந ஸாம்ராஜ்யாயை நம: ஓம் ரக்தமத்யாயை நம: ஓம் நிரஞ்ஜநாயை நம: ஓம்  ஹம்ஸாஸநாயை நம: ஓம்  நீலஜங்காயை நம:  ஓம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணு சிவாத்மிகாயை நம:

 

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி சமாப்தா:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.