ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி அஷ்டகம்

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி அஷ்டகம்

 

விநியோக:

 

ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீவாக்வாதினீ சா’ரதா அஷ்டக மந்த்ரஸ்ய ஸ்ரீ மார்க்கண்டேயாச்’ வலாயந ருஷி: ச்ரகதரா(அ)னுஷ்டுப்சந்த: ஸ்ரீ சரஸ்வதீ தேவதா ஐம் பீஜம் ஸௌம் ச’க்தி: ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ப்ரஸாத ஸித்யர்த்தே ஜபே விநியோக:

 

அத த்யானம்:

 

ஓம் சு’க்லாம் ப்ரஹ்மா ஸார பரமாமாத்யாம் ஜ ஜகத்வ்யாபிநீம்

வீணாபுஸ்தக தாரிணீம்பயதாம் ஜாட்யாந்தகாரா பஹாம் ஹஸ்தே

ஸ்ஃபடிக மாலிகா விதததீம் பத்மாஸநே ஸம்ஸ்திதாம், வந்தேதாம்

பரமேச்’வரீம் பகவதீம் புத்தி ப்ரதாம் சாரதாம்.  (இதி த்யானம்.)

 

அஷ்டகம்:

 

ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ருத்யைக பீஜௌ சசிருசி கமலா

கல்பவ்ருக்ஷஸ்ய சோ’பே பவ்யே பவ்யானுகூலே குமதி வன தஹே

விச்’வ வந்த்யாக்ரி பத்மே

பத்மே பத்மோபவிஷ்டே ப்ரணதஜனமநா மோத ஸம்பாதயித்ரீ

ப்ரீதப்லுஷ்டாஜ்ஞான கூடே ஹரிநிஜ தயிதே தேவி ஸம்ஸார ஸாரே          1

 

ஓம் ஐம் ஐம் ஐம் இஷ்டமந்த்ரே கமலபவ முகாம்போஜபூதி ஸ்வரூபே

ரூபாரூப ப்ரகாசே’ ஸகலகுணமயே நிர்குணே நிர்விகாரே

ந ஸ்தூலே நைவ ஸூக்ஷ்மேப்யவிதித விஷயே நாபி விஜ்ஞாத தத்வே

விச்’வே விச்’வாந்தராலே ஸுரவரநமிதே நிஷ்கலே நித்ய சு’த்தே                 2

 

ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஜயதுஷ்டே ஹிமருசிமுகடே பல்லகீ

வ்யக்ரஹஸ்தே மாதர்மாது நமஸ்தே தஹ தஹ ஜடதாம் தேஹி புத்திம் ப்ரச’ஸ்தாம்

வித்யே வேதாந்தகீதே ச்’ருதி பரி படிதே மோக்ஷதே முக்திமார்கே

மார்காதீத ஸ்வபாவே பவ மம வரதா சா’ரதா சு’ப்ரஹாரே                             3

 

ஓம் த்ரீம் த்ரீம் த்ரீம் தாரணாரக்யே த்ருதிமதி நுதிபிர்நாமபி:

கீர்த்தநீயே, நித்யே நித்யே நிமித்யே முநிகண நமிதே நூதநேவை: புராணே

புண்யே புண்யே ப்ரபாவே ஹரிஹர நமிதே வர்ண சு’த்தே

ஸுவர்ண மந்த்ரே மந்த்ரார்த்த தத்வே மதிமதி மதிதே மாத ப்ரீதி ந:தை4

 

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் த்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வரூபே தஹ தஹ துரிதம்

புஸ்தக வ்யக்ரஹஸ்தே ஸந்துஷ்டகார சித்தேஸ்மிதமுகி ஸுபகே ஜ்ரும்பி நிஸ்தம்பவித்யே

மோஹே முக்தே ப்ரபோதே மமகுரு ஸுமதி த்வாந்த வித்வம்ஸ

கீயே, கீர்வாக்கௌர்பாரதீ த்வம் கவி வ்ருஷ ரஸநா ஸிதிதிதா ஸித்தவித்யா5

 

ஓம் ஸௌம் ஸௌம் ஸௌம் ச’க்தி பீஜே கமல பவமுகாம்

போஜ பூத ஸ்வரூபே, ரூபாரூப ப்ரகாசே’ ஸகல குணமயே நிர்குணே நிர்விகாரே

நஸ்தூலே நைவ ஸுக்ஷ்மேப்யவிதிதவிபவே ஜாப்ய விஜ்ஞாந

தத்வே விச்’வே விச்’வாந்த்ராலே ஸுரகண நமிதே நிஷ்கலே நித்யசு’த்தே6

 

ஓம் ஸ்தௌமி த்வாம் த்வாஞ்சவந்தே பஜமம ரஸநாம்

மாகதா சித்யஜேதா: மாமே புத்திர்வ்ருத்தா பவது ந ச மநோதேவிமே ஜாது பாபம்

மாமேது:க்கம் கதாசித்திபதம் ச ஸமயேப்யஸ்து மே நாகுலத்தவம்

சா’ஸ்த்ரே வாதே கவித்வே ப்ரசரது மம தீர்நாஸ்து குண்டா காதாசித் ஸௌபாக்யாம் புத்தி தேஹி பவமந வரதா சா’ரதே வீணாபாணி:           7

 

ப்ரஹ்மாசாரி வ்ருத்திமௌநீ த்ரயோதச்’யாம் நிராமிஷ:

ஸாரஸ்வதீ நர: பாடாத்ஸ்ஸ்யாதிஷ்டார்த்த லாபவாந்                         8

 

பக்ஷ்யத்வயேபி யோ பக்த்யா த்ரயோதச’யேக விம்ச’திவிச்சேத

படேத்வீமாந் த்யாத்வா தேவீம் ஸரஸவதீம் வாஞ்சிதம்

ஃபலமாப்நோதி ஸ லோகேநா(அ)த்ர ஸம்ச’ய:                                          9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.