ஸ்ரீ ஶங்கரபகவத்பாத விரசிதம் ஸ்ரீ ஹநுமத் பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீ ஶங்கரபகவத்பாத விரசிதம் ஸ்ரீ ஹநுமத் பஞ்சரத்னம்

வீதாகில விஷயேச்சம் ஜாதா நந்தா ஶ்ருபுலக மத்யச்சம்

ஸீதாபதீ தூதாத்யம் வாதாத்மஜ மத்ய பாவயே ஹ்ருத்யம்                   1

 

தருணாருண முககமலம் கருணாரஸ பூர பூரிதாபாங்கம்

ஸஞ்ஜீவன மாஶாஸே மஞ்ஜுள மஹிமாந மஞ்ஜநாபாக்யம்  2

 

ஶம்பரவைரி ஶராதிகம் அம்புஜதள விபுல லோச நாதாரம்

கம்புகலா மநிதிஷ்டம் பிம்பஜ்வலிதோஷ்ட மேகம வலம்பே               3

 

தூரிக்ருத ஸீதார்தி: ப்ரகடீக்ருத ராமவைபவ ஸ்பூர்தி:

தாரித தஶமுககீர்தி: புரதோ மம பாது ஹநூமதோ மூர்த்தி:                4

 

வாநர நிகார்த்யக்ஷம் தாநவகுல குமுத ரவிகர ஸத்ருக்ஷம்

தீநஜநாவந தீக்ஷம் பவநதப: பாக புஞ்ஜ மத்ராக்ஷம்                                5

 

ஏதத் பவநஸுதஸ்ய ஸ்தோத்ரம் ய: படதி பஞ்சரத்நாக்யம்

சிரமிஹ நிகிலாந் போகாந் புக்த்வா ஸ்ரீராமபக்தி பாக்பவதி              6

 

ஆஞ்ச நேய பலபீம வாயுஸூனோ மாம்பாஹி

வாயுபுத்ர பலபீம ராமதூத மாம்பாஹி                                                        7

பஞ்சரத்னம் இதம் ஸ்தோத்ரம் ய:படேத் பக்திமான் நர:

ஸர்வஸித்தி மவாப்னோதி விஜயம் சாப்னுயாத் த்ருதம்.                      8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.