ஸ்ரீ வேங்கடேச ப்ரபத்தி

ஸ்ரீ வேங்கடேச ப்ரபத்தி

ஈசானாம் ஜகதோ(அ)ஸ்ய  வேங்கடபதேர் விஷ்ணோ: பராம் ப்ரேயஸீம்

தத்வக்ஷஸ்த்தல நித்யவாஸரஸிகாம் தத்க்ஷாந்தி ஸம்வர்த்தினீம்

பத்மாலங்குருத பாணிபல்லவ யுகாம் பத்மாஸநஸ்தாம் ச்ரியம்

வாத்ஸல்யாதி குணோஜ்வலாம் பகவதீம் வந்தே ஜகந்மாதரம்                      1

 

ஸ்ரீமந் க்ருபா ஜலநிதே ச்ருதஸர்வலோக

ஸர்வஜ்ஞ சக்த நதவத்ஸல ஸர்வசேஷிந்

ஸ்வாமிந ஸுசீல ஸுலபாச்ரித பாரி ஜாத

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               2

 

ஆநூபரார்ப்பித ஸிஜாத ஸுகந்தி புஷ்ப-

ஸௌரப்ய ஸௌரபகரௌ ஸமஸந் நிவேசௌ

ஸௌம்யௌ ஸதாநுபவனே(அ)பி நவாநுபாவ்யௌ

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               3

 

ஸத்யோவிகாலி ஸமுதித்வர ஸாந்த்ரராக

ஸௌரப்ய நிர்பரஸரோருஹ ஸாம்ய வார்த்தாம்

ஸம்யக்ஷு ஸாஹஸபதேஷு விலேகயந்தௌ

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               4

 

ரேகாமயத்வஜ ஸுதா கலசாதபத்ர-

வஜ்ராங்குசாம் புருஹ கல்பக சங்க சக்ரை:

பவ்யைரலங்க்ருத தலௌ பரதத்வ

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               5

 

தாம்ரோதர த்யுதி பராஜித பத்மராகௌ

பாஹ்யைர் மஹோபிரபிபூத மஹேந்த்ர நீலௌ

உத்யந் நகாம்சுபி ருதஸ்த சசாங்கபாஸௌ

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               6

 

ஸப்ரமேபீதி கமலா கரபல்லவாப்யாம்

ஸம்வா ஹநேபி ஸபதி க்லம மாதாதாநௌ

காந்தாவவாங்கமநஸ கோசர ஸௌகுமார்யௌ

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               7

 

லக்ஷ்மீ மஹீ ததநுரூப  நிஜாநுபாவ

நீளாதி திவ்ய மஹிஷீகர பல்லவாநாம்

ஆரூண்ய ஸங்கரமணத: கில ஸாந்த்ரராகௌ

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               8

 

நித்யா நமத் விதி சிவாதிகிரீட கோடி-

ப்ரத்யுப்ததீப்த  நவரத்ந மஹ: ப்ரரோஹை:

நீராஜ நாவிதி முதாரமுபாத தாநௌ

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               9

 

விஷ்ணோ பதே பரம இத்யுதிதப் ரசம்ஸௌ

யௌ மத்வ உத்ஸ இதிபோக்ய தயாப்யு பாத்தௌ

பூயஸ்ததேதி தவபாணி தலப்ரதிஷ்டௌ

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               10

 

பார்த்தாய தத்ஸத்ருச ஸாரதிநா  த்வயைவ

யௌ தர்சிதௌ ஸ்வசரணௌ சரணம் வ்ரஜேதி

பூயோபிமஹ்யமிஹ தௌ கர தர்சிதௌ தே

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               11

 

மந்மூர்த்தி காளியபணே விகடாடவீஷு

ஸ்ரீவேங்கடாத்ரி சிகரே சிரஸி ச்ருதீனாம்

சித்தேப்யநன்யமநஸாம் ஸமமாஹி தௌ தே

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               12

 

அம்லா நஹ்ருஷ் யதவநீதலகீர்ண புஷ்பௌ

ஸ்ரீவேங்கடாத்ரி சிகராலாப ரணாயமாநௌ

ஆநந்திதாகில மநோ நயநௌ தவைதௌ

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               13

 

ப்ராய: ப்ரபந்த ஜநதா ப்ரதமாவ காஹ்யௌ

மாது: ஸ்தநாவிவ சிசோ ரம்ருதாயமாநௌ

ப்ராப்தௌ பரஸ்பர துலாமதுராந்தரௌதே

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               14

 

ஸத்வோத்தரைஸ்ஸதத ஸேவ்யபதாம்புஜேந

ஸம்ஸார தாரக தயார்த்ர த்ருகஞ்சலேந

ஸௌம்யோபயந்த்ருமுநிநா மமதர்சி தௌ தே

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               15

 

ஸ்ரீச ச்ரியா கடிகயா த்வதுபாயபாவே

ப்ராப்யே த்வயி ஸ்வமுபேயதயா ஸ்புரந்த்யா

நித்யாச்ரிதாய நிரவத்யகுணாய துப்யம்

ஸ்ரீ வேங்கடேச சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே                                               16

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.